/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

11. 11. 2010

Svet KS Spodnja Polskava
Spodnja Polskava 270
2331 Pragersko

Datum. 11. 11. 2010

Zadeva: Zapisnik sestanka s predstavnikom družbe Kabel TV

Dnevni red:
1. Problematika delovanja kabelskega sistema KS Spodnja Polskava in možnosti posodobitve le tega s strani družbe Kabel TV iz Petrovč.

Sestanek se je pričel s krajšo zamudo ob 1910.
V imenu družbe Kabel TV se je sestanka udeležil direktor Matjaž ARZENŠEK, prisotni pa so bili člani Sveta KS Spodnja Polskava:
Milan MOM
Drago ŽAGAR
Milan SKRBIŠ
Miran GAJŠT
Monika KIRBIŠ
Igor RITONJA

Na sestanku je bil prisoten tudi Vili KRAJNC, ki je povabljen ker je v prejšnjem mandatu bil odgovoren za področje kabelskega sistema KS Spodnja Polskava.

Po uvodnem pozdravu g. predsednika Sveta KS Milana Moma, je k besedi pozvan g. Matjaž Arzenšek.
Ta pove, da je družba Kabel TV tretja po velikosti med družbami kabelskih ponudnikov televizijskih storitev, telefonije in širokopasovnega dostopa do interneta na področju Slovenije.
Družba Kabel TV ima velike težave s posredovanjem signala naročnikom kabelskega sistema Spodnja Polskava, saj naš sistem, ki je v lasti KS in krajanov, za delovanje nima vseh dovoljen in licenc. Boji se, da bi lahko s strani inšpektorata, zaradi navedenih kršitev veljavne zakonodaje, prišlo do prepovedi posredovanja signala in visoke kazni za kršitelje, torej tudi družbo Kabel TV.
Družba Kabel TV zato pod dosedanjimi pogoji v bodoče ni več pripravljena prodajati signala kabelskemu sistemu Spodnja Polskava. S strani naročnika, torej kabelskega sistema KS Spodnja Polskava bi bilo potrebno urediti vsa dovoljenja (tudi gradbeni načrt) in licence za distribucijo signala TV in radijskih postaj.
Svetniki KS Spodnja Polskava po krajši razpravi ugotovijo, da bi za tako majhen sistem kot je naš težko zagotoviti in urediti vsa dovoljenja, licence in nujno potrebno posodobitev sistema, ki bi omogočala naročnikom sprejem tudi digitalnega signala in širokopasovni dostop do omrežja internet.
Svetniki KS Spodnja Polskava g. Arzenšku postavijo vprašanje ali je družba Kabel TV
pripravljena prevzeti in izvesti posodobitev kabelskega sistema Spodnja Polskava.
G. Matjaž Arzenšek odgovori, da interes družbe obstaja in se zaveže, da v najkrajšem času pripravi ponudbo za posodobitev in pogojih prevzema kabelskega sistema Spodnja Polskava.

Sestanek se zaključi ob 20. uri.

Zapisal:
Vili Krajnc


12. 2. 2010

Svet KS Spodnja Polskava
Spodnja Polskava 270
2331 Pragersko

Datum: 2. 12. 2010

Zadeva: Zapisnik sestanka z go. Romano Berniak na Telekomu Slovenije d.d.


Dnevni red:
1. Problematika posodabljanja Telekomovega omrežja in širokopasovnih povezav

Sestanek se je pričel ob 800 in je trajal do 830.

Prisotni:
Romana BERNIAK, predstavnica Telekoma Slovenije d.d.;
mag. Monika KIRBIŠ in mag. Matej ROJS, predstavnika KS Sp. Polskava.

Na začetku je Monika Kirbiš pojasnila, da je namen sestanka seznanitev krajanov Sp. Polskave z aktivnostmi Telekoma Slovenije d.d. (v nadaljevanju Telekom), ki je v zadnjem času začel zbirati služnostne pogodbe od krajanov Sp. Polskave.

Romana Berniak je povedala, da ima v zvezi s to problematiko v pripravi dopis za KS Sp. Polskava, ki pa ga zaradi tehničnih težav do danes žal ni mogla pripraviti.

Telekom je v letošnjem letu začel z aktivnostmi posodabljanja telekomunikacijskega omrežja na Sp. Polskavi predvsem z namenom, da omogoči njenim krajanom možnost dostopa do storitev širokopasovnega omrežja, kar se je pisno zavezal v razmerju do Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo . V tem trenutku Telekom zagotavlja na območju Sp. Polskave telefonske storitve preko centrale na Zg. Polskavi, ki pa zaradi razdalje okrog 2 km do centra Sp. Polskave, ne omogoča vsem krajanom priklopa storitev širokopasovnega omrežja.

Posodobitev omrežja bo Telekom izvedel tako, da bo postavil novo telekomunikacijsko centralo nekje v centru Sp. Polskave. Predsednik KS Sp. Polskava, g. Mom, je na Telekom posredoval tri možne lokacije, kjer bi lahko centrala stala, Telekom pa naj bi se odločil za lokacijo na občinskem zemljišču zraven Cedrovih. Ker je ta lokacija na območju, ki je zaščiteno od spomeniškega varstva, je moral Telekom predhodno pridobiti še njihovo dovoljenje za izgradnjo. Tega naj bi že pridobil, in sicer v mesecu oktobru 2010.

Telekom je naročil projektivnemu biroju GVO – Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., ki za Telekom projektira in postavlja sisteme tudi drugod, da izvede potrebne meritve in pripravi načrt izvedbe postavitve nove telekomunikacijske centrale na Sp. Polskavi. Centrala naj bi imela optično povezavo do glavnega optičnega voda, ki poteka ob glavni cesti Slov. Bistrica – Pragersko. Izkop novega optičnega kabla naj bi tako potekal od križišča glavne ceste Slov. Bistrica – Pragersko s cesto skozi Gmajno, čez most in vse po desni strani ceste (kjer ni pločnika) proti centru Sp. Polskave. Na predvideni trasi se zato v zadnjem mesecu zbirajo služnostne pogodbe od lastnikov zemljišč, kjer bo izkop potekal.

Poleg optičnega voda naj bi Telekom položil tudi nekaj novih bakrenih vodov, predvsem do hiš, ki imajo telefonske priključke na skupnih paricah, ter kanale, ki bi v prihodnje omogočali lažji prehod na optično omrežje. Optike tako v tej fazi še ne bo, bo pa možnost priklopa na storitve širokopasovnega omrežja preko ostalih tehnologij (ADSL,VDSL).

Zaželeno je, da bi se sistem nadgrajeval sočasno s projektom izgradnje kanalizacije, da ne bi dvakrat kopali in poškodovali infrastrukture v vasi. Telekom bo dela izvedel v letu 2011, z začetkom v pomladanskem času (če Telekom ne bi rabil soglasja spomeniškega varstva, bi naj bila dela končana že do konca letošnjega leta).

Če bi želeli, da bi Telekom dela izvajal tudi na obstoječem kabelskem sistemu, bi morali pregledati trase in skleniti ustrezna pogodbena razmerja. Pri slednjem gre predvsem za razmišljanje o tistih hišnih številkah, katerim Telekom v tej fazi ne bo položil kanalov za kasnejši priklop na optično omrežje oz. ne stojijo ob trasi izkopa.       Zapisala:
mag. Monika Kirbiš