/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

25. 9. 2014

OBČINA SLOV. BISTRICA
KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA

SP. POLSKAVA 270
2331 PRAGERSKO
e-mail : kspolskava@amis.net


Št       ___ / 2009 – sog. pok
Dne:  ___________


________________________

________________________


________________________


Zadeva:  SOGLASJE


Spoštovani !


Krajevna skupnost Sp. Polskava, kot upravljalec pokopališča, izdaja

soglasje

za ureditev groba št. ________ ob naslednjih pogojih:

-    ker je grob na starem delu pokopališča mora biti v skladu z obstoječimi merami,
-    izvajalec ne sme ovirati sosednjih grobov, ter je odgovoren za morebitne poškodbe sosednjih grobov,
-    nastale odpadke pri prenovi,  mora izvajalec odpeljat na ustrezno deponijo,
-    dela naj bodo zaključena v roku 30 dni po pričetku.
Lepo vas pozdravljamo.


                                Predsednik sveta KS
                                Milan Mom

SOGLASJE


10. 6. 2014


1.    Kamnoseška dela pri ureditvi grobov se lahko opravljajo vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro. Izvajalci, ki izvajajo dela na grobovih (kamnoseki, individualni lastniki, itd.) lahko vstopajo na pokopališče samo pri glavnih vhodih.

2.    Izvajalci del ali najemniki si morajo pred pričetkom del pridobiti soglasje sveta KS Spodnja Polskava (v nadaljevanju upravljalca) k načrtom za ureditev groba oziroma postavitvi spomenika. Pred pridobitvijo soglasja morajo v pisarni upravljalca predložiti skico groba v dveh izvodih. En izvod se izvajalcu oziroma najemniku vrne.
Ob potrditvi skice prejme izvajalec dovolilnico za vstop in za posege na grobu. Sama dovolilnica določa datum in čas izvajanja del, številko groba, ime in priimek najemnika groba ter naziv izvajalca.

3.    Izvajalec del je dolžan pridobiti dovolilnico za vstop na pokopališče pri:

•    postavitvi okvira groba
•    postavitvi spomenika
•    popravilu groba
•    demontaži in montaži spomenika


4.    Izvajalec del, ki opravlja dela na grobu je dolžan po končanem delu odstraniti ves odpadni material, očistiti okolico groba in sosednjih grobov. Odpadni material se odlaga v najbližji keson.

5.    Če upravljalec pokopališča ugotovi, da izvajalec ne postopa v skladu s pravili o izvajanju del na pokopališču, opravi to upravljalec na stroške izvajalca.

6.    Izdaja dovolilnic, kontrola opravljenih del, kontrola lokacij in čas izvajanja dela je v pristojnosti upravljalca.

7.    Ta pravila začnejo veljati od dneva sprejema na svetu KS Spodnja Polskava.


10. 3. 2013

Spoštovani najemniki grobov pokopališča na Spodnji Polskavi!

Svetniki sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava, ki s pokopališčem upravlja, so na svoji redni seji 9. oktobra 2002 sprejeli sklep o dvigu najemnine grobov na pokopališču na Spodnji Polskavi. Ob tem vse najemnike grobov obveščamo tudi o standardiziranih velikostih grobov na našem pokopališču:

•    družinski grob (dolžina 2m, širina 1,8m)

•    enojni grob (dolžina 2m, širina 1m)

 Razdalja med grobovi naj znaša 0,3m.

Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob stalno vzdrževan in urejen. Prav tako je najemnik upravljalcu dolžan sporočiti naslov svojega stalnega bivališča, ter zaprositi za soglasje k načrtom za ureditev groba in postavitev spomenika.

Upravljalec pokopališča (Svet KS Spodnja Polskava) pa je dolžan vzdrževati pokopališke poti, zgradbe, ograje, zelenice in druge komunalne naprave.

Na pokopališču je prepovedano:

•    nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje, …
•    stopanje in hoja po grobovih
•    vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v mrliško vežico
•    odlaganje odpadkov izven zato določenih mest
•    trganje cvetja in zelenja po grobovih
•    vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču
•    onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov, nasadov, …
•    postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča.

Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča.

Za red in vzdrževanje grobov ste odgovorni najemniki grobov.

Ključ mrliške vežice se nahaja pri domačiji MATALN, Spodnja Polskava 129!


V želji po dobrem sodelovanju Vas lepo pozdravljamo.Svet KS Spodnja Polskava

                                                                                   Milan MOM l.r.


31. 1. 2011

Spoštovani najemniki grobov pokopališča na Spodnji Polskavi!


Svetniki sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava, ki s pokopališčem upravlja, so na svoji redni seji 28. maja 2007 sprejeli pravila o izvajanju del na pokopališču Spodnja Polskava. Ob tem vse najemnike grobov obveščamo tudi o standardiziranih velikostih grobov na našem pokopališču:

•    družinski grob (dolžina 2m, širina 1,8m)

•    enojni grob (dolžina 2m, širina 1m)

•    žarni grob (dolžina 1m, širina 0,8m)

 Razdalja med grobovi naj znaša 0,3m.

Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob stalno vzdrževan in urejen. Prav tako je najemnik upravljalcu dolžan sporočiti naslov svojega stalnega bivališča, ter zaprositi za soglasje k načrtom za ureditev groba in postavitev spomenika.

Upravljalec pokopališča (Svet KS Spodnja Polskava) pa je dolžan vzdrževati pokopališke poti, zgradbe, ograje, zelenice in druge komunalne naprave.

Na pokopališču je prepovedano:

•    nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje, …
•    stopanje in hoja po grobovih
•    vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v mrliško vežico
•    odlaganje odpadkov izven zato določenih mest
•    trganje cvetja in zelenja po grobovih
•    vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču
•    onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov, nasadov, …
•    postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča.

Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča.

Za red in vzdrževanje grobov ste odgovorni najemniki grobov.

Za vse informacije se obrnite na pisarno sveta KS Spodnja Polskava  (tel. 02 803 65 33, e-mail: kspolskava@amis.net – uradne ure vsak ponedeljek od 16. – 17. ure), Milana Skrbiša (GSM 041 674 326) ali Igor Ritonja (GSM 041 985 521)

Cene na pokopaliču:
- uporaba mrliške vežice 40,00 € (sklep seje 16 z dne 8.1.2007)
- žarni grob 500,00 € (sklep 8. seje z dne 5.10.2006)
-  novi grob enojni 125 € (sklep seje 8, z dne 5.10.2006)
- nov grob družinski 170 € (sklep seje 8, z dne 5.10.2006)

Letni najem groba družinskega 18,00 €, enojnega 14,00 €, (9. seje, z dne 24.9.2007)


V želji po dobrem sodelovanju Vas lepo pozdravljamo.

Svet KS Spodnja Polskava