/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

4. 6. 2021

V mesecu decembru je občinski svet Občine Slovenska Bistrica na svoji 10. redni seji sprejel Odlok o pokopališkem redu na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 66/2020). Odlok je začel veljati dne 19.12.2020.

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 01.12.2020

CENIK POKOPALIŠKIH DEJAVNOSTI SP. POLSKAVA

SVET KS SP. POLSKAVA


17. 10. 2019

Spoštovani najemniki grobov pokopališča na Spodnji Polskavi!

Najemnike grobov obveščamo o standardiziranih velikostih grobov na našem pokopališču:

•    družinski grob (dolžina 2m, širina 1,8m)

•    enojni grob (dolžina 2m, širina 1m)

 Razdalja med grobovi naj znaša 0,3m.

Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob stalno vzdrževan in urejen.

Prav tako je najemnik upravljalcu dolžan sporočiti naslov svojega stalnega bivališča,

ter zaprositi za soglasje k načrtom za ureditev groba in postavitev spomenika.

Upravljalec pokopališča (Svet KS Spodnja Polskava) pa je dolžan vzdrževati pokopališke poti, zgradbe, ograje, zelenice in druge komunalne naprave.

Na pokopališču je prepovedano:

•    nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje, …
•    stopanje in hoja po grobovih
•    vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v mrliško vežico
•    odlaganje odpadkov izven zato določenih mest
•    trganje cvetja in zelenja po grobovih
•    vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču
•    onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov, nasadov, …
•    postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča.

Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča.

 

                                                                                                                                                                                                            Predsednik KS Sp. Polskava:

                                                                                                                                                                                                            Marko Teskač


17. 10. 2019

________________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                 Št. zadeve: _____________

                                                                                                                                Sp. Polskava, dne _________

   __________________

   __________________

 

   __________________

 

    ZADEVA: SOGLASJE

 

   Spoštovani !

 

   Krajevna skupnost Sp. Polskava, kot upravljalec pokopališča, izdaja

 

                                                                   soglasje

 

   za ureditev groba št. ________  ob naslednjih pogojih:

 

  • ker je grob na starem delu pokopališča mora biti v skladu z obstoječimi merami,
  • izvajalec ne sme ovirati sosednjih grobov, ter je odgovoren za morebitne poškodbe sosednjih grobov,
  • dimenzija groba ne sme odstopati od predpisane

                                         * družinski grob (dolžina 2 m, širina 1,8m)

                                        * enojni grob (dolžina 2 m, širina 1m)

  • nastale odpadke pri prenovi, mora izvajalec odpeljati izven pokopališča na ustrezno deponijo,
  • dela naj bodo zaključena v roku 30 dni po pričetku.

 

   Prosimo, da nas obvestite o pričetku izvajanja del  na telefonsko številko 

   040 347 130 (Blanka Remškar).

 
                                                                                                                            Predsednik KS Sp. Polskava:
                                                                                                                            Marko Teskač

 

SOGLASJE ZA UREDITEV GROBA