/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

26. 6. 2019

________________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 21.06.2019

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 22.05.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Povabljeni k prisotnosti točke 6 dnevnega reda: Kampl Robert, Damjan Remškar in Boštjan Bračič (opravičeno odsoten)

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 6. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«
 7. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 4. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 • Zadeva v vezi K.D. še ni rešena, postopek se nadaljuje
 • Cestno ogledalo na Sp. Polskavi , eno je bilo zamenjano takoj, drugo, ki še ustreza svojemu namenu, bo zamenjano v kratkem
 • Glede na dopise s priloženimi slikami s strani nekaterih krajanov in naknadnih ogledov s strani predstavnikov sveta KS Sp. Polskava, 
  se bo izvedlo nujno čiščenje jarkov, delna krpanja cest, ureditev jaškov
 • Pridobitev soglasja za oglasno desko
 • Zavrnjeni računi najema mrliške vežice

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 • Čiščenje prostorov KS Sp. Polskava se izvaja po pripravljenem urniku za društva
 • Čistilna akcija je bila uspešno izvedena predvsem s pomočjo članov nekaterih društev, sami krajani KS Sp. Polskava se v večini, kljub vabilu, da je okolje skupna vrednota niso odzvali.
 • Opravilo se je generalno čiščenje mrliške vežice s strani članic zadolženih za pokopališko dejavnost, potrebno še prebarvati lesene dele, kar se bo uredilo v jeseni
 • Oglasna deska pri Mercatorju narejena in pritrjena
 • Ogled ceste v naselju »Gmajna ter realizacija le te, v najkrajšem možnem času
 • Opravljen bil sestanek na Pokošah v vezi Mladinskega doma Pokoše. Prisotni Marjan Lašič, Janez Šega, Jelka Drobne, Elza Jurič, Alojz Kapun, Franc Teran in Marko Teskač. S strani predsednika se predstavi nova pogodba o upravljanju podpisana s strani KS Sp. Polskava in Občine Slov. Bistrica. Pregledajo se letni stroški elektrike, ki so se v zadnjih dveh letih bistveno povečali. Potrebno je poiskati vzrok. Prav tako je potrebno podati zahtevek za zvišanje amperske moči. Namen doma je , da ga lahko uporabljajo vsi krajani, prav tako se zniža akontacija za najem doma. Potrebno postaviti oglasno desko.
 • V prostorih KS Sp. Polskava je potrebno popravilo vodovodnih cevi in priklop na kanalizacijo
 • Realizacija meritev parcelnih mej, ki še niso zaključene
 • Pridobitev potrebne dokumentacije pri izvedbi različnih projektov

 

K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

Pregled programa, ki je bil okvirno potrjen na sestanku z društvi KS Sp. Polskava na dan 27.03.2019 in razporeditev del.

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

        07.01 Poziv k oddaji ponudb za izvajanje del  

                   Pregled izvajalcev, ki so se odzvali na povpraševanje

 

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.

Zapisala:                                                                                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                     Marko Teskač


24. 5. 2019

______________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

_______________________________uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si____________

Datum: 05.04.2019

 

Zapisnik 4 .redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 27.03.2019 s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 6. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp.Polskavi«
 7. Čiščenje prostorov v KS
 8. Čistilna akcija
 9. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 3. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

   

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled mesečne pošte, prispelih računov – ni posebnosti.

Člane se seznani, da je bil na občini Slov. Bistrica sklican sestanek vseh KS, kjer so bili predsedniki in predstavniki seznanjeni,

da je potrebno za kakršnekoli investicije v krajevni skupnosti nad 1000,00 evrov pridobiti s posebno izpolnjenim obrazcem

potrditev s strani občine Slov. Bistrica, šele po pridobitvi le tega, se lahko potrdijo ponudbe.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

Trenutno se opravljajo samo nujna vzdrževalna dela, morebitnih investicij ni.

Potrebno je v najkrajšem možnem času pokrpati luknje na cestišču.

Zaključujejo se postopki ureditve odmer parcelnih mej.

Dogovorjeno je bilo, da je od vseh krajanov potrebno kakršnekoli predloge, zahteve, pritožbe,…

pridobiti pisno (ali preko elektronske pošte, navadne pošte, v primeru osebnega obiska v času uradnih ur v prostorih KS Sp. Polskava,

je potrebno krajanko/krajana opozoriti, da poda pisni dopis.)

Zadolžena za pokopališki red mora vsem pristojnim pogrebnim službam poslati dopis v vezi izmenjave podatkov.

 

 K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«

Program celotnega Spodnjepolskavskega poletja se bo sestavil v povezavi z vsemi društvi. Saj se le na takšen način lahko ugotovijo in

odpravijo vse pomanjkljivosti, ter naredijo izboljšave pri sami pripravi in poteku programa.

 Vsi prisotni se strnjajo z navedenim.

  

K tč. 7 dnevnega reda

Čiščenje prostorov v KS

Ker je potrebno v prostorih vzdrževati red in čistočo, se vsa društva, ki koristijo prostore v KS Sp. Polskava na skupnem sestanku vpraša

ali se strinjajo z predlogom, da se naredi letni urnik in se za vsak mesec zapiše društvo, ki bo v tistem mesecu zadolženo za čiščenje prostorov KS Sp. Polskava.

Vsi prisotni se strnjajo z navedenim.

 

K tč. 8 dnevnega reda

Čistilna akcija

Tudi v letošnjem letu v Občini Slovenska Bistrica organizirajo akcijo čiščenja javnih površin pod skupnim naslovom akcije »Očistimo svoj kraj«.

V akcijo bodo vključene  krajevne skupnosti, šole in vrtci, ki bodo v sodelovanju z društvi, drugimi ustanovami in organizacijami, očistili okolje na svojih območjih.

Organizirano čiščenje okolja ima tudi veliko sporočilno moč in poziv k še večjemu ozaveščanju ljudi v smislu ohranjanje našega bivalnega in življenjskega prostora.

Akcija bo v posameznih krajih potekala 05. aprila 2019 (šole, vrtci) in 06. aprila 2019  (krajevne skupnosti, društva, itd.), predvidoma od 9.00 do 13.00 ure.

Zaradi odsotnosti večine članov se sprejme da se v KS Sp.Polskava čistilna akcija izvrši 13.4.2019, o čemer se bo obvestilo društva in krajane.

Predlog soglasno sprejet.

 

K tč. 9 dnevnega reda

Razno

          9.1. Pregled zaključnega računa 2018

 

                   Zaključni račun bil soglasno potrjen.

 

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.

 

 

Zapisala:                                                                   Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                     Marko Teskač


1. 4. 2019

 
________________________________________________________________
KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA
Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko
telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si
uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si
___________________________________________________________________________
Datum: 07.02.2019

Zapisnik 3 .redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 04.02.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava
Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt
Gost: ga.Danijela Kovačič (od 19:30 do 20:30 ure)
Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
4. Prireditev »Pustovanje 2019 na Sp.Polskavi«
5. Ureditev map za zaporo ceste
6. Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«
7. Reševanje meritve mej
8. Električna postaja – avtopolnilnica
9. Mladinski dom Pokoše
10. Nagovori na pogrebih
11. Delavec za potrebe košnje, čiščenje snega
12. Predlog za občinsko priznanje
13. Razno

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 2. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda
Prireditev »Pustovanje 2019 na Sp.Polskavi«

Člani KS SP.POLSKAVA sestali z društvom TD KOPRIVA SP.POLSKAVA. Potrebno dokumentacijo za prireditev uredi TD KOPRIVA SP.POLSKAVA, stroške v vezi navedenega nosi KS SP.POLSKAVA. Društvo je s podporo KS SP.POLSKAVA posredovalo dopis vsem društvom v KS SP.POLSKAVA, da se bolj angažirajo pri sami prireditvi. Za organizacijo in pogostitev poskrbi društvo TD KOPRIVA SP.POLSKAVA, za varovanje prireditve PGD SP.POLSKAVA. Prav tako so se določile višine nagrad za prva tri mesta pustnih mask. Petra Sever pove, da je dogovorjena, da se pustne povorke udeležijo kurenti iz Hotinje vasi.

 

K tč. 5 dnevnega reda
Ureditev map za zaporo ceste

Sklep: Dodatne mape za potrebe zapore ceste, se naročijo po potrebi.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 6 dnevnega reda
Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

Izglasovano je bilo z enim glasom proti s strani Nejca Žagar, da se za letos ne potrdi glasbena skupina Modrijani  Glede glasbenih skupin in ostalih gostov na prireditvi še ni bilo govora.
Zaporo ceste za prireditev uredi KS SP.POLSKAVA, vse ostale potrebne stvari bo urejalo društvo PGD SP.POLSKAVA. Prav tako se bo povabilo k sodelovanju ostala društva, katerim se bo doniral znesek s strani KS SP.POLSKAVA

Sklep: Prireditev bo v celoti izvedlo društvo PGD SP.POLSKAVA, s finančno pomočjo KS SP.POLSKAVA.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 7 dnevnega reda
Reševanje meritve mej

V vezi reševanja meje v zadevi Rudl Boštjan, se soglasno sprejme, da se člani strinjajo s prodajo s strani Občine Slovenska Bistrica, vendar pod pogoji, da se na zemljišče ne postavi ograja, da se ne omejuje dostop do brežine potoka v namene sanacije le te in da zadeva ne bi ovirala potreb za čas Spodnjepolskavskega poletje in ostalih prireditev. Prav tako mora biti omogočena dovozna pot za Spodnjepolskavsko poletje in ostale prireditve.

Sklep: Odmerjen del zemlje lahko odkupi Rudl Boštjan.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 8 dnevnega reda
Električna postaja – avtopolnilnica

Nismo še prejeli potrebnega uradnega odgovora

 

K tč. 9 dnevnega reda
Mladinski dom Pokoše

Dogovoriti se za sestanek z društvi, ki uporabljajo prostore. Zadolžen Franc Teran

 
K tč. 10 dnevnega reda
Nagovori na pogrebih

Na pobudo občanov se nagovori prepustijo svojcem.
Proti opustitvi nagovorov je bila Petra Sever, Franc Teran se vzdrži odgovora.

Sklep: Glede na to, da je bilo izglasovanih 5 glasov »za«, se sprejme sklep, da nagovorov na pogrebih ne krije več KS SP.POLSKAVA

 

K tč. 11 dnevnega reda
Delavec za potrebe košnje, čiščenje snega

Sklep: Za navedeno, se ne bo najel javni delavec, ampak bodo dela prevzela društva.
Sklep sprejet soglasno
 

K tč. 12 dnevnega reda
Predlog za občinsko priznanje

Sklep: Za občinsko priznanje je podan predlog za krajana g. Mom Milana.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 13 dnevnega reda
Razno

13.01. Poseg na privat zamljišče
Na 3. redni seji je del seje (na začetku pred drugo točko dnevnega reda,  bila na svojo željo prisotna tudi gospa Danijela Kovačič, v vezi odškodninskega zahtevka, zaradi posega na njeno zemljišče. Gospa Kovačič pove zakaj se je udeležila seje in, da vse prisotne seznani s celotno zadevo. Petra Sever seznani svet KS SP.POLSKAVA kaj se je dogajalo in kaj se je poskušalo urediti. Marko Teskač razloži gospe Kovačič stališče s strani KS SP.POLSKAVA

Sklep: Gospe Kovačič se pošlje ponudba z višino odškodnine, ki jo je KS SP.POLSKAVA pripravljena poravnati.

 

13.02. Statut KS SP.POLSKAVA

                     Potrebno je pregledati in po potrebi spremeniti obstoječi statut.

 

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                         Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Jasna Senekovič                                                                                                             Marko Teskač

 

 

 

 

 


19. 2. 2019

________________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

______________________________________________________________________

 

Datum: 07.01.2019

 

Zapisnik 2.redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 07.01.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

 

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 3. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitativne) seje krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Imenovanje inventurne komisije
 5. Sprejetje proračunskega plana za 2019
 6. Sejnine članov
 7. Razno

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitativne) seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 1. redne (konstitativne) seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda

Imenovanje inventurne komisije

 Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep, da se oblikuje inventurna komisija za popis osnovnih sredstev in inventarja, v naslednji sestavi:

 – predsednik inventurne komisije: Miran Gajšt  

 – član inventurne komisije: Petra Sever

 – član inventurne komisije: Jasna Senekovič

 Inventurna komisija je dolžna, da v roku do 20.1.2019 izvede inventuro osnovnih sredstev.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Sprejetje proračunskega plana za 2019

Predlog plana prihodkov in odhodkov za KS Spodnja Polskava je podal predsednik KS Marko Teskač. Predstavi nam zneske posameznih postavk in kaj te postavke zajemajo.

O podanem predlogu finančnega plana so navzoči razpravljali

 • Prioriteta je poravnati vse odprte terjatve na dan 31.12.2018
 • Podjemne pogodbe za leto 2019

Prva obravnava proračunskega plana je bila soglasno zaključena.

 

K tč. 6 dnevnega reda

Sejnine članov

Člani so seznanjeni o možnosti izplačevanja sejnin.

Soglasno se sprejme, da se sejnine izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,

ter članov drugih občinskih organov, ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

      7.1. Obveščanje članov KS Spodnja Polskava

             Člane se obvesti, da se jih bo obveščalo po elektronskem naslovu. O prejemu obvestila in morebitni odsotnosti je potrebno poslati nazaj pisno odsotnost.

 

             Sklep se soglasno sprejme.

 

      7.2. Sedežni red 

             Predsednik Marko Teskač seznani vse člane, da bo na sejah veljal sedežni red, kot je bil na današnji seji.

 

             Navzoči se soglasno strinjajo.

 

      7.3. Tajniška dela  

             Dosedanja dolgoletna tajnica Silva Furek je dala z dnem 31.12.2018 odpoved. Dela v naslednjem mandatu bo prevzela Jasna Senekovič po podjemni pogodbi.

             Sklep se soglasno sprejme

 

     7.4. Dostop do prostorov KS Spodnja Polskava

 

 

            Ugotovljeno je bilo, da vsi člani še nimajo ključev od prostorov KS, tako je potrebno dati dodatno izdelati duplikate ključev. Opozorjeni smo bili, da so vrata in

            ključavnica  dotrajana. Trenutno ni finančnih sredstev za nakup oziroma obnovo obstoječih. Tako se do nadaljnjega uporablja obstoječe.

             Sklep sprejet soglasno

 

      7.5. Spletna stran

              Ugotovljeno je bilo, da je bila spletna stran KS Sp. Polskava nedelujoča, vzrok je bil nezmožnost dostopanja in večkratni vdori. Ob pomoči krajana Mateja Perše je

             stran ponovno vzpostavljena  in funkcionalna. Tako da zahvala Mateju. 

 

     7.6. Član nadzornega odbora Slovenska Bistrica 

            S strani Občine Slovenska Bistrica je bil prejet dokument o predlogu kandidata za člana nadzornega odbora. Kot najbolj ustrezen kandidat nam je bila ga. Tanja Vintar.

            Soglasno sprejeto

 

     7.7. Uradne ure in zastave

           Uradne ure za krajane KS Spodnja Polskava bodo načeloma vsak drugi četrtek od 17.00 do 18.00 ure s prvimi pričetimi 17.01.2019. Tajnica naredi seznam dežurnih za leto 2019.

           Istočasno se na seznam vpiše, da v kolikor je potrebno v času od enega do drugega dežurstva izobesiti zastavo Republike Slovenije, da je to dolžnost zadnjega dežurnega na uradnih urah.

           Za črno zastavo sta skozi vso leto zadolžena člana za družbene dejavnosti in pokopališče.

 

 

 

 

           Seja je bila zaključena ob 22:10 uri.

 

 

          Zapisala:                                                                                                                                            Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

          Jasna Senekovič                                                                                                                                  Marko Teskač


19. 1. 2019

KRAJEVNA SKUPNOST

SPODNJA POLSKAVA

Sp. Polskava 270

2331 Pragersko

info@ks-spodnja-polskava.si

 

Dne: 12.12.2018

 

 Z A P I S N I K

 

 1. seje sveta (konstitutivna) krajevne skupnosti Spodnja Polskava z dne 12.12.2018 s pričetkom  ob 18.00 uri

 

Prisotni: Blanka Remškar, Sonja Ekart, Petra Sever, Marko Teskač, Miran Gajšt, Teran Franc, Nejc Žagar

Sejo je, v skladu s statutom KS Sp. Polskava, sklicala dosedanja  podpredsednica Petra Sever.

Dnevni red:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta Krajevne skupnosti
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti
 3. Predstavitev dela Krajevne skupnosti v preteklem mandatu
 4. Izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce ter ostalih funkcij sveta Krajevne skupnosti
 5. Razno

 

V skladu s statutom  konstitutivno sejo sveta KS Sp. Polskava vodi najstarejša izvoljena članica ga. Sonja Ekart.

 

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov sveta KS Sp. Polskava

            Ugotovi se, da so pristopili vsi novoizvoljeni člani in članice za svet Krajevne skupnosti    

            Spodnja Polskava (v nadaljevanju KS Sp. Polskava).

 

      2. Pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev

Sonja Ekart poda pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sp. Polskava (št.041-1/2018-74, z dne 21.11.2018). Iz poročila je razvidno, da so za člane sveta KS Sp. Polskava bili izvoljeni naslednji kandidati (zaporedno po številu glasov):

Gajšt Miran, Nejc Žagar, Franc Teran, Marko Teskač, Sonja Ekart, Petra Sever, Blanka Remškar

 

 1. Predstavitev dela Krajevne skupnosti v preteklem mandatu

            Petra Sever, podpredsednica sveta KS v predhodnem mandatu, je navzočim predstavila   

            izvedena dela KS Sp. Polskava, ter odprte zadeve:

 • problematika pri Kovačič Daniela - čiščenje pri Kovačič (Sovič), ker se je pri čiščenju  posegalo, s strani krajevne skupnosti,  na njeno lastnino oz. zemljišče;
 • Cesta Golob – g. Golob je želel da bi del ceste KS prodala, člani sveta KS se s tem niso strinjali, ker bi se tam vzpostavila cesta , ki bi bila primerna za obvoz pri prireditvah
 • možnost nove trase ceste – stara struga potoka –Gorjanc
 • meja »Gorišek« - še ni realiziran vpis, ker ob meritvah ni bila ustrezna menjava (Občina:lastnik) ni bilo menjave 1:1;
 • meritev smer »črna pot –Mok«
 • soglasje za razsvetljavo (Pokoše) je izdano s strani Občine Slov. Bistrica, ter izdelani so projekti;
 • mladinski dom Pokoše je trenutno v lasti Občine Slov. Bistrica, KS plačuje vse stroške, upravljalec je Občina Slov. Bistrica, prostor koristijo društva. Obćina Slov. Bistrica bo dala mladinski dom v najem KS Sp. Polskava,
 • cesta pri Jug, namen gramoziranja (gramoz je avtoprevoznik Žajbar vsul na dvorišče od gospoda Juga);
 • cesta Pokoše -Jurič  -prošnja krajanov, da inšpektorat izda dopis za odstranitev vej;
 • cesta Pečnik -Pokoše,  na inšpektoratu je odprta problematika.          
 1. Izvolitev predsednika/ce sveta KS Sp. Polskava

Sonja Ekart za predsednika KS Sp. Polskava predlaga Markota Teskač, izvede se glasovanje. Člani sveta KS Sp. Polskava za predsednika sveta KS Sp. Polskava soglasno potrdijo Markota Teskač.

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Predsednik sveta KS Sp. Polskava je Marko Teskač.

           Izvolitev podpredsednika/ce KS Sp. Polskava

Marko Teskač za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava predlaga Gajšt Mirana.  Člani sveta KS Sp. Polskava soglasno za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava potrdijo Mirana Gajšt

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Podpredsednik sveta KS Sp. Polskava je Miran Gajšt.

 

V nadaljevanju sejo sveta KS  Sp. Polskava vodi predsednik Marko Teskač.

      5. Razno

 

          5.1. Področja delovanja KS Sp. Polskava

Marko Teskač predlaga, da vsak član sveta KS Sp. Polskava prevzame določeno področje delovanja KS.

 

            Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Posamezni člani sveta KS Sp.

            Polskava prevzamejo naslednja področja delovanja KS:

 • družbena dejavnost in pokopališče: Blanka Remškar in Sonja Ekart
 • komunalne zadeve, ceste : Nejc Žagar in Miran Gajšt,
 • za naselje Pokoše: Franc Teran,
 • šport: Petra Sever,
 • koordiniranja in ostale zadeva : Marko Teskač

 

       5.2 Odprta stanja

Predsednik sveta KS Sp. Polskava Marko Teskač je Petro Sever pozval, da poda naslednje konkretne podatke:

 1. Stanje  odprtih terjatev: odprtih računov je trenutno za približno 6.500,00 EUR.
 2. Sklenjene pogodbe:  pogodba za zimsko službo Črešnar Martin.
 3. Odprte tožbe: odprtih tožb ni, je pa podan odškodninski zahtevek na KS Daniela

         Kovačič.

 1. Ostale odprte zadeve:

                    -   cesta Golob – Soršak.

                    -   prenos stare struge potoka v last Občine Slovenska Bistrica, zaradi 

                        vzpostavitve nove ceste, ko preide stara struga potoka v last Občine je 

                         potrebno legalizirati   športni objekt

 1.   Pokopališče : obrazloženo je dejansko stanje
 2. Spletna stran, mail , facebook: v nadaljevanju delovanja se določi oseba, ki bo skrbela  

        za objave

 

            5.3. Tajniška dela

           Silva Furek je z današnjim dnem prenehala opravljati tajniška in ostala dela v okviru potreb   

           Krajevne skupnosti Spodnja Polskava. Ključe stavbe Krajevne skupnosti (ključ vhodnih vrat,

           ključ velike sobe in ključ pisarne) predaja predsedniku sveta KS  Teskač Markotu  ob  

          prisotnosti ostalih članov sveta KS Sp. Polskava.

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

 

Zapisala:                                                                                           Konstitutivno sejo vodila:

Silva Furek                                                                                       Sonja Ekart

 

                                                                                                          Marko Teskač

 


20. 12. 2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 20.12.2016

6. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 20.12.2016,  pričetek ob 18.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever, Dominika Verlak

Dnevni red:
1.    Določitev inventurne komisije
2.    Razno

1. Določitev inventurne komisije
 
   Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Oblikuje se inventurna komisija za popis osnovnih sredstev, inventarja, ter finančnih sredstev v naslednji sestavi:
   - vodja popisa: Mom Milan
   - predsednik inventurne komisije: Petra Sever
   - član inventurne komisije: Igor Ritonja
   - član inventurne komisije: Silva Furek
   - nadomestni član inventurne komisije: Sonja Ekart
   Inventurna komisija je dolžna izvesti inventuro osnovnih sredstev.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.


Zapisala:                        
Silva Furek
                                                                        Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:
                                                                        Petra Sever


15. 9. 2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 15.9.2016

5. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 15.9.2016,  pričetek ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever, Dominika Verlak

Dnevni red:
1.    Potrditev zapisnikov sej
2.    Priključitev stavbe KS na kanalizacijo
3.    Ureditev preglednosti vozišča na Pokošah
4.    Premik cestne svetilke
5.    Odprodaja zemljišča
6.    Poškodbe mostu na Gmajno
7.    Razno1. Potrditev zapisnikov
 Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnike sej članov sveta KS Sp. Polskava z dne 31.3.2015, 19.5.2016 in 29.7.2016.
Člani sveta KS potrdijo zapisnike v predlagani obliki.

2. Priključitev stavbe KS na kanalizacijo
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole je podal odločbo z dne 8.6.2016 s katero Krajevno skupnost  poziva da do 30.9.2016 izvede za stavbo KS  priključitev na javno kanalizacijo  Člani sveta KS so sprejeli sklep št 1: zaradi izvedbe nujno potrebne sanacije sanitarij v stavbi KS Sp. Polskava se poda prošnja za podaljšanje roka za izvedbo priključitve odpadnih komunalnih vod iz objekta  v sistem javne kanalizacije.

3. Ureditev preglednosti vozišča na Pokošah
Krajan g.  Brumec je podal dopis s katerim je seznanil člane sveta KS o nevarnem odseku ceste na Pokošah (Odsek pri hiši št. 5) Gre za nepregleden ovinek, čez katerega pogled omejuje zaraslo zelenje na desni strani cestišča  ter še dva neurejena jaška za meteorno vodo,  ter prosil za ureditev zadeve. Člani sveta KS so sprejeli sklep št 2: zadeva se preda v reševanje Komunali Slov. Bistrica, katera je pristojna za upravljanje zadevne ceste.

4. Premik cestne svetilke
Krajanka ga. Cmager je podala prošnjo za prestavitev cestne svetilke javne razsvetljave za en meter gledano proti Pragerskemu, zaradi ureditve dovoza k hiši. Prestavitev bi uredili na lastne stroške. Člani sveta KS so sprejeli sklep št 3: izda se soglasje k prestavitvi cestne svetilke.

5. Odprodaja zemljišča
V skladu s posredovanim dopisom Občine Slov. Bistrica, dopisom krajana g. Goloba,  člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: Krajevna skupnost ne izdaja pozitivnega mnenja k odprodaji zemljišča. Razlog za izdajo negativnega mnenja:  ker na tem območju poteka pot, ki lahko v izrednih razmerah predstavlja tudi varnostno cesto za namen morebitne zapore glavne ceste v primeru nesreč oz. drugih potreb. To cesto ima KS namen urediti tako, da bo vozna, saj je sedaj z vseh strani zaraščena. Za namen ureditve bo verjetno potrebno  tudi zemljišče, katero pa v primeru odprodaje ne bi bilo na razpolago.

6. Poškodbe mostu na Gmajno
Člani sveta KS Sp. Polskava so bili s strani krajanov „Gmajne“ obveščeni na novo poškodbo mostu preko potoka na Gmajno. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 5: Zaradi poškodbe cestišča  - mostu na Gmajno (luknje ob robovih mostu) se bo izvedla sanacija poškodb na vozišču.

7.Razno
7.1. Spodnjepolskavsko poletje
Člani sveta KS Sp. Polskava so izvedli pregled nad stroški nastalimi v zvezi s prireditvijo »Spodnjepolskavsko poletje«. Ugotavljajo, da kljub temu, da je del stroškov letos nosilo PGD Sp. Polskava,  stroškov še vedno ogromni oz. primerljivi iz prejšnjih let.
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 6: Ker je PGD Sp. Polskava pokrilo celotne stroške prireditve izdane s strani SAZAS-a, bo KS poravnala stroške v višini 282,74 EUR, ki so nastali v četrtek in soboto.
7.2. Meteorna kanalizacija Gorišek
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 7:  Uredi se meteorna kanalizacija pred črno potjo (nasproti družine Gorišek).
7.3. Cestna varnost
Prejeli smo več pobud s strani krajanov, za postavitev prometnega znaka pred novim prehodom za pešce, saj nikjer ni opozorila vozniku, da se približuje prehodu za pešce.
S strani Policijske postaje Slov. Bistrica je bila KS opozorjena, da se morajo narediti talne oznake na cesti, ki označuje ŠOLO, gre za cesto, ki pelje mimo bloka proti šoli, natančneje pred novim blokom. Urediti je potrebno tudi bankine na glavni cesti, ki pelje čez Sp. Polskavo. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 8:  zadeve se posredujejo Komunali Slov. Bistrica za ureditev.
7.4 Rebalans proračuna
V pripravi je rebalans proračuna, Člani sveta KS se seznanijo s predlogom rebalansa,  s spremembami se strinjajo. Rebalans je priloga zapisnika.
7.5. Tajniška dela
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 9: Za tajniška dela se nameni plačilo za leto 2016 v vrednosti 1.200,00 EUR neto.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.


Zapisala:                       Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava: 
Silva Furek                   Petra Sever


29. 7. 2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 29.7.2016

4. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 29.7.2016,  pričetek ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever, Dominika Verlak
Gost: župan dr. Ivan Žagar

Dnevni red:
1.    Ureditev cest
2.    Igrala v vasi
3.    Zemljišče v lasti podjetja Stavbno pohištvo
4.    Obnova stavbe KS
5.    Gasilski dom Sp. Polskava
6.    Meritve Sp. Polskava
7.    Razno

Na povabilo članov sveta KS je bil na seji sveta KS Sp. Polskava prisoten tudi župan dr. Ivan Žagar. Uvodoma je prisotne seznanil s problematiko, ki se tiče celotne občine Slov. Bistrica ter njenim finančnim stanjem. Glede na trenutno nezavidljivo finančno stanje je župan prisotnim pojasnil, da občina žal ne more zagotoviti dodatnih sredstev za posebne namene oz potrebe Krajevnih skupnosti.

1. Ureditev cest
Člani sveta KS ugotavljajo, da je potrebno urediti ceste v vasi. Posebej  problematične so: cesta v »ciglforštatu«, cesta pri »Ozmečevi hiši« in mimo igrišča, ter mimo blokov. Problematični so tudi deli novozgrajenega oz. obnovljenega cestišča, kjer je opazno usedanje (npr. pri Hebar…)
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Izvajalcem del je potrebno posredovati reklamacijo na izvedena dela.

2. Igrala v vasi
Že nekaj časa se člani sveta KS Sp. Polskava ukvarjajo z rešitvijo problematike postavitve igral v vasi in pred šolo oz. vrtcem. Slednje je precej sporno, saj se je nemogoče uskladit z ravnateljicama vrtca in osnovne šole. Sprejet je sklep št. 2, ki ga podpira župan: skliče se sestanek na katerem naj bosta prisotni obe ravnateljici, predstavnik Občine in krajevne skupnosti. Na sestanku naj se zapisnik s sprejetim dogovorom posreduje v vednost županu.

3. Zemljišče v lasti podjetja Stavbno pohištvo
Pera Sever je seznanila prisotne o, že velikokrat obravnavanih, možnostih odkupa zemljišča v lasti podjetja Stavbno pohištvo Polskava. Ker bi krajevna skupnost za lastne potrebe nujno potrebovala zemljišče (otroško igrišče, parkirišče, stavba za namene športa…) bi vsekakor morala nujno sodelovati na dražbi. Krajevna skupnost bi potrebna finančna sredstva lahko pridobila le z donacijo/dotacijo Občine. Župan je prisotne ponovno seznanil s trenutnim finančnim stanjem, katero ne dopušča, da bi se sredstva namenila za potrebe nakupa tega zemljišča.

4. Obnova stavbe KS
Glede na dejstvo, da je kanalizacija izgrajena je potreben  priklop stavb, kamor spada tudi stavba krajevne skupnosti. Problematika priklopa se pojavlja zaradi tega, ker so sanitarije v stavbi v stanju, ki zahteva takojšnjo in nujno sanacijo. Le to pa je potrebno izvesti pred samim priklopom na javno kanalizacijo. Ker krajevna skupnost ne razpolaga z finančnimi sredstvi, ki bi omogočali sanacijo, so se člani sveta Ks obrnili k županu po pomoč. Župan je prisotnim ponovno pojasnil, da ni dodatnih finančnih sredstev, ki bi jih lahko občina  namenila za te zadeve.  
 
5. Gasilski dom Sp. Polskava
Izgradnja gasilskega doma na Sp. Polskavi je v zadnji fazi izgradnje. Krajevna skupnost se je v začetku leta obvezala, da bo PGD finančno pomagala z določeno vsoto. Med člani sveta KS Sp. Polskava in županom so potekala dogovori o najugodnejšem načinu izpeljave obveze.

6. Meritve zemljišč Sp. Polskava
V Krajevni skupnosti Sp. Polskava so se pričele izvajati meritve, ki so bile s sklepi opredeljene  na prejšnjih sejah sveta KS. Meritve izvaja podjetje Geometra.

7.Razno
7.1. Spodnjepolskavsko poletje
Določeni stroški, ki bodo nastali v zvezi s prireditvijo »spodnjepolskavsko poletje« se bodo delili oz. vseh stroškov KS Sp. Polskava ne bo nosila sama.
7.2. Brezplačni prenos zemljišča Markelj
Občina Slov Bistrica je prosila za mnenje k odmeri in brezplačnemu prenosu dela zemljišča v last občini, ki služi kot dostop in sicer parc. št. 264/2 k.o. Pokoše (lastnika Viktor in Tatjana Markelj, Zg. Bistrica 83.  Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Izda se pozitivno mnenje k prenosu dela zemljišča v last občini, ki služi kot dostop in sicer parc. št. 264/2 k.o. Pokoše (lastnika Viktor in Tatjana Markelj, Zg. Bistrica 83.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisala:                                          Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:               
Silva Furek                                      Petra Sever


20. 7. 2016

KRAJEVNA SKUPNOST

SPODNJA POLSKAVA

info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 20.7.2016

3. SESTANEK SVETA KS SP. POLSKAVA Z DRUŠTVI v letu 2016, dne 20.7.2016 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Sp. Polskava

Prisotni člani sveta KS: Petra Sever, Mom Milan, Ritonja Igor, Dominika Verlak, Sonja Ekart

Predstavniki društev: Gajšt Miran – PGD Sp. Polskava; Rec Mirko, Strnad Adolf – MPZ Obrtnik-Polskava; Fidler Jože - MPZ in ŠRD Košuta; Igor Ritonja -Nogometni klub Sp. Polskava, Vintar Maja - KUD Matiček, Rok Paj

Dnevni red:

 1. Organizacija prireditve »18. spodnjepolskavsko poletje«

 2. Razno

Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava Petra Sever je prisotne predsednike in predstavnike društev krajevne skupnosti Sp. Polskava pozdravila ter jih seznanila z namenom sklica sestanka.

3. Organizacija prireditve »18. spodnjepolskavsko poletje«

V nadaljevanju zapisnika je naveden usklajen dnevni red prireditve »18. spodnjepolskavsko poletje«.

4.8.2016 - četrtek:

 • začetek v dopoldanskih urah - razstava malih živali v organizaciji Roka Paj.

 • 16.00 uri nogometni turnir za otroke,

 • 17.00 uri otroški programu,

- predstavitev oratorija »Zdaj gre zares«

-otroška gledališka predstava »Pika in Cene v pravljici« KUD KUKUC

- ustvarjalne delavnice

- otroški Fire Combat,

- palačinke

 • 20.30.uri mladinski koncert skupine Intected

Za namen razstave malih živali (golobi, papagaji, kokoši, prepelice….) se postavi šotor na lokacijo za stavbo Krajevne skupnosti. V okviru razstave bo še »kurja tombola« in presenečenje.

Ozvočenje v okviru KUD Matiček.

5.8.2016 - petek:

 • 9.00 uri turnir v ruskem kegljanju

 • 18.00 uri šahovski turnir v Gostilni Vintar

 • 18.00 uri koncert domačega Moškega pevskega zbora Obrtnik-Polskava in gostujočimi zbori s klapo Šufit

 • »Dalmatinski večer« z dalmatinsko klapo Šufit in ansamblom Gas

Koncert MPZ Obrtnik-Polskava bo prirejen na temo »dalmatinskega večera«, zato bo zbor sodeloval s pesmijo s klapo Šufit. . MPZ bo k sodelovanju v tem letu povabil Mešani pevski zbor Notranjska, Mešani pevski zbor Rače, MPZ Šmarje pri Jelšah.

6.8.2016 - sobota:

 • pohod na Pragersko izpod kostanjev z izletom na Ptujski grad (vlaka pelje ob 10.10)

 • 10.00 uri turnir v malem nogometu

 • 17.00 uri kolesarski izlet

 • 20.30 uri premiera gledališke igre KUD Matiček Klub vražjih moških

7.8.2016 - nedelja:

 • 9.00 uri Fire Combat

 • 9.30 uri kratek koncert Gasilske godbe na pihala pred cerkvijo na Sp. Polskavi

 • 10.00 uri žegnanjska maša v cerkvi sv. Štefana na Sp. Polskavi

 • 16.30 uri gasilski manever

 • Po manevru velika vrtna veselica - Dejan Vunjak z ansamblom Unikat.

Plakati, letaki

Plakati so že oblikovani, prisotni se strinjajo z letošnjo obliko plakatov, ki je preglednješa. Gospodinjstva bodo prejela zloženko, ki bo krajane nekoliko obširneje seznanila s programom prireditve.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Zapisala: Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava

Silva Furek Petra Sever


19. 5. 2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 19.5.2016

3. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 19.5.2016,  pričetek ob 18.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever
Upravičeno odsotni:  Dominika Verlak
Gost: Sebastijan Mohorko ( od 20.00 ure dalje)

Dnevni red:
1.    Pregled zapisnika zadnje seje
2.    Prireditev »postavitev majskega drevesa«
3.    Prireditev » 50 obletnica postavitve mladinskega doma na Pokošah«
4.    Društva v KS Sp. Polskava in  brošura
5.    Pokopališče
6.    Ureditev cest
7.    Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje
Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik  korespondenčne seje članov sveta KS Sp. Polskava.
Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Prireditev »postavitev majskega drevesa«
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Glede na posredovane prošnje društev za pokritje najnujnejših stroškov, ki so nastali ob prireditvi »postavitev majskega drevesa na Sp. Polskavi in Pokošah se dodeli dotacija  Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sp. Polskava in Športno rekreacijskemu društvu Košuta, vsakemu v višini 100.00 EUR.

3. Prireditev » 50 obletnica postavitve mladinskega doma na Pokošah«
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: V skladu s posredovano prošnjo za finančno pomoč Športno rekreacijskega društva Košuta ob 50 obletnici postavitve mladinskega doma Pokoše, člani sveta ugotavljajo, da je bilo za ta namen že v preteklem letu namenjeno 300,00 EUR, zato se tokrat nameni dotacija v višini 200,00 EUR.  

4. Društva v KS Sp. Polskava in  brošura
Člani sveta KS so pregledali osnutek brošure o delovanju društev, ki bo izdana in posredovana gospodinjstvom v KS Sp. Polskavi. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Potrdi se osnutek vsebine brošure.

5. Pokopališče
   Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: Za leto 2016 se izdajo položnice za vzdrževanje pokopališče – najemnikom grobov. Cena vzdrževanja ostane enaka kot v preteklem letu (2015).

6. Ureditev cest
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Uredijo se bankine cest v  KS Sp. Polskava, v ta namen se dobavi gramoz, s katerim se uredijo bankine, ki so se tekom zime uničile.
Uredi se gramoziranje cest: na Pokošah smer Pečnik in Krapše-Ilevec; na Sp. Polskavi cesta Soršak. Na Občino Slov Bistrica se posreduje dopis za novo ureditev in zaris prehodov za pešce v središču vasi Sp. Polskava,  pred mostom na cesti Zg. Polskava – Pragersko.
Na občini že obstaja dokumentacija za izgradnjo krožišča pri novem gasilskem domu na Sp. Polskavi za umiritev prometa s prehodi za pešce. Zaradi finančno ugodnejše variante, člani sveta KS predlagajo, da se križišče dvigne, s tem bi dosegli podoben učinek umiritve prometa, ki pa bi bil bistveno cenejši kot izgradnja krožišča. Ob tem bi bilo potrebno narediti oz. označiti prehoda za pešce, in sicer čez glavno cesto pri novem gasilskem domu in pri hišni št. Sp. Polskava 111, ki bi povezoval obstoječa pločnika.

7.Razno
7.1. Obrezovanje kostanja
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Z obrezovanjem se uredi kostanj pri šoli.
7.2.Jarek
Potrebno je urediti odprti jarek  meteorne kanalizacije pri Gorišek David.
7.3. Odstranitev vej
Podjetje Komunala je posredovala dopis s katerim poziva KS Sp. Polskava, da odstrani moteče veje na cesti po priloženem seznamu. Člani sveta KS ugotavljajo sledeče: iz seznama je razvidno, da so moteče veje na cesti, na kateri je bilo v preteklem letu, s strani KS v sodelovanjem PGD Sp. Polskava,  opravljeno temeljito čiščenje z odstranjevanjem vej, predvideva se, da je posredovan seznam s starimi podatki oziroma z neažuriranimi. Na seznamu so navedene tudi ceste na Pokošah. Ker so ceste na Pokošah v upravljanju istega podjetja, Komunale, se Komunalo opozori, da bi verjetno to nalogo morali opraviti sami.
7.4. Čiščenje gozda
Podjetje za upravljanje z gozdovi je dalo pobudo, da se očisti smetiščna jama v gozdu smer Drevova vas. V okviru tega čiščenja bodo tudi sodelovali, vendar bi zaradi stoječe vode v jami potrebovali pomoč gasilcev, ki bi vodo odstranili. Potrebovali pa bi tudi prevoz smeti na smetišče Pragersko. Člani sveta KS bodo s pomočjo gasilcev preverili ali je sploh takšna pomoč možna oz. ustrezna.
7.5. Zahvala
Mladinska skupina klada je posredovala svetu KS Sp. Polskava zahvalo za pomoč pri organiziranju klade v času pustovanja, da so se člani lahko udeležili pustovanja na Ptuju in Sp. Polskavi. V ta namen so svetu KS podarili lepo uokvirjeno zloženko slik letošnjega pustovanja.
7.5 Prošnja za finančno pomoč
Podjetje Impos je podalo prošnjo za finančno pomoč ob izdaji revije Petica. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Finančna pomoč ni možna, zaradi slabega finančnega stanja. Do zaključka tega leta se dotacije v oblikah finančne pomoči (katere še niso bile predvidene in potrjene) ne bodo več dodeljevale.
7.6.Gasilska vaja
Sebastijan Mohorko je člane sveta KS obvestil o nameravani gasilski vaji, ki bo 11.6.2016. V okviru vaje bodo sodelovali tudi otroci in ostali krajani. V okviru vaje bo organiziran tudi pohod otrok s starši in ostalimi krajani iz Spodnje Polskave v Tal (približno 10 km) , čez noč bo avtentično  taborjenje na prostem (na travniku). Sebastijan Mohorko je pozval člane sveta KS k sodelovanju,  tudi v finančnem smislu kot npr. nabava premičnih stranišč na travniku v času taborjenja (en dan), ter obveščanje krajanov na spletni strani KS.  

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisala:                        Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                    Petra Sever


1 2 3 8