/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

3. 9. 2020

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si, uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

______________________________________________________________________________________

Datum: 19.05.2020

 

Zapisnik 9. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 15.05.2020 s pričetkom ob 19:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Miran Gajšt

Opravičeno odsoten: Nejc Žagar

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 8. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

 se sprejme s šestimi (6) glasovi za.

 

 K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled dopisov (pritožba vezana na kurjenje plastike vaščana, ostali dopisi brez posebnosti)

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Pustovanje 2020 je bilo uspešno izvedeno.
 • 03.2020 je bil sklicana izredna seja vezana na koronavirus, na kateri se je določil predstavnik za KS SP. POLSKAVO, ki bo dosegljiv za potrebno pomoč v okviru občinskega štaba CZ.         
 • Prav tako so se v času epidemije v treh fazah med krajane raznosile zaščitne maske
 • Uredile so se površine na pokopališču
 • Ker je letos zaradi razglasitve epidemije bila odpovedana vseslovenska čistilna akcija, se napiše obvestilo kot prošnja krajanom, da pomagajo pri vsakodnevnem sprotnem odstranjevanju smeti
 • V prihodnje potrebno postaviti merilec hitrosti
 • Izvedba kanalizacije na Pokošah
 • Javna razsvetljava v naselju Gmajna in na Pokošah
 • Ureditev starega vaškega jedra od igral do pokopališča
 • Pridobitev potrebne dokumentacije za pripravo cestnega prehoda pri novem gasilskem domu
 • Potrebno urediti odvodnjavanja na cestišču pri igralih, ter urediti kanalizacijske jaške v »Kukavi«

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE

 

Glede na trenutno situacijo zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa in sproščanja ukrepov skladno z navodili NIJZ in MIZŠ, še ni možno določiti ali se bo prireditev izvedla ali ne.

Do druge polovice junija 2020 potrebno spremljati navodila in na podlagi takratnih smernic sprejeti sklep ali se bo Spodnjepolskavsko poletje izvedlo ali ne.

 

Seja je bila zaključena ob 21:40 uri.

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                                                     Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                         Marko Teskač


18. 5. 2020

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si, uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

 

Datum: 21.02.2020

 

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 06.02.2020 s pričetkom ob 18:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela in proračun KS Sp. Polskava 2020
 6. Pregled prispelih ponudb za dela v 2020
 7. Razporeditev del
 8. Prireditev »Pustovanje 2020 na Sp. Polskavi«
 9. Priprava na postavitev majskega drevesa
 10. Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2020«
 11. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 7. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 Pregled dopisov (brez posebnosti)

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela in proračun KS Sp. Polskava 2020

 

Predlog plana prihodkov in odhodkov za KS Spodnja Polskava je podal predsednik KS Marko Teskač. Predstavi nam zneske posameznih postavk in kaj te postavke zajemajo.

O podanem predlogu finančnega plana so navzoči razpravljali

 • javna razsvetljava v naselju Gmajna in na Pokošah
 • izvedba kanalizacije na Pokošah
 • pokopališče: postavitev novih žarnih grobov na osnovi že zbranih ponudb, istočasno urediti površine na samem pokopališču. Ponovno pošiljanje opominov neplačnikom najema grobnih mest.
 • Na grobna mesta, kjer se vsa obvestila vračajo na naslov Krajevne skupnosti, se bodo dale table z pozivom lastnikom, da nas obvestijo o spremembi naslovnika.

Obravnava proračunskega plana je bila soglasno zaključena.

 

 K tč. 6 dnevnega reda

Pregled prispelih ponudb za dela v  2020

 Več izvajalcem bilo poslano v letu 2019 povpraševanje za različna dela v 2020. Ponudbe so prispele.

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razporeditev del

 • Dela se bodo razporejala glede na vrsto dela, za katerega je posamezni član zadolžen

 

K tč. 8 dnevnega reda

 • Prireditev »Pustovanje 2020 na Sp. Polskavi«

 Glavni organizator pustne povorke je TD Kopriva Sp. Polskava skupaj s KS Sp. Polskava.

Ker si vsi želimo, da povorka dobi nazaj svojo nekdanjo slavo, kjer se je včasih predstavilo ogromno število najrazličnejših posameznih in skupinskih pustnih mask in ker si želimo, da društva v kraju čim bolje delujejo, se povezujejo in si medsebojno pomagajo, smo v mesecu januarju 2020 pisno povabili vsa društva k sodelovanju na Spodnjepolskavski pustni povorki, na pustni torek, 25.2.2020 od 16. ure naprej.

 

K tč. 9 dnevnega reda

 • Priprava na postavitev majskega drevesa

 Organizacijo in izvedbo prevzame PGD Sp. Polskava

 

K tč. 10 dnevnega reda

 • Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2020«

 V mesecu marcu sklicati sestanek z društvi. K sodelovanju povabiti še društvo iz sosednje vasi.

Znan že datum dogajanja 22. Spodnjepolskavskega poletja in sicer od 30.07. – 02.08.2020.

 

 K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 • OBVESTILO LASTNIKOM PSOV

 Preko celega leta 2019 , še posebej pa v zadnjem obdobju smo prejeli večje število pritožb  v vezi problematike pasjih iztrebkov.

Za krajane potrebno pripraviti obvestilo, v primeru, da se sama problematika ne bo zmanjšala, se bo obvestilo ustrezne inšpekcijske službe

 • VPIS OTROK V VRTEC

 Zmanjšuje se  število vpisanih otrok vrtca na Sp. Polskavi. Otroke se vpiše v druge enote. Na občini in pri ravnateljici vrtca enot na Sp. Polskavi, potrebno pridobiti informacije o planih števila mest na Sp. Polskavi. 

 •  VLOMI IN VARNOST

Izpostavi se problematika vezana na varnost osebnega premoženja in na varnost otrok v kraju. Vse več je vlomov in odtujitev premičnin. Prav tako, se otroci ne upajo več sami prosto gibati po vasi, ker se bojijo »belega kombija«. Za informacije se je potrebno obrniti na policijsko postajo Slov. Bistrica oziroma na pooblaščeno osebo, ki je zadolžena za ta rajon – v smislu, da se pove, kaj so naredili v vezi tega in kaj lahko pričakujemo.

 • ČISTILNA AKCIJA

Čistilna akcija KS Sp. Polskava  bo 04.04.2020. Pripravi se obvestilo za krajane. Upamo, da bo letošnja udeležba številčnejša,  da se nam bo pridružilo večje število krajanov, ki so  pripravljeni pomagati pri prostovoljnem delu, pa jim do sedaj zaradi drugih obveznosti ni uspelo.

 • PREDSTAVITEV SP.POLSKAVE

TD ZELENA DOLINA v mesecu marcu na Sp. Polskavi pripravlja predavanje na temo zgodovina Sp. Polskave

 • POLSKAVSKI UTRIP

Ker nam je vsem skupaj v interesu, da naša društva v kraju čim bolje delujejo in našo KS Sp.Polskava zastopajo tudi širše po državi in izven nje, ker imamo v vasi širok nabor društev z različnimi dejavnostmi in ker smo prepričani, da lahko vsak krajan najde nekaj zase smo pozvali društva, da nam pošljejo predstavitev njihovega društva, s kratko zgodovino, namenom delovanja, programom dela, … Ko bomo prejeli vse potrebno se bo izdal »POLSKAVSKI UTRIP«. Delo in želja članov KS SP. POLSKAVA je , da društva obstanejo, se še bolj povežejo in da se jim pridruži čim več krajanov različnih starostnih obdobij.

 • Sejnine v letu 2020 ostajajo nespremenjena, prav tako ostaja nespremenjena dodelitev dotacij, torej dotacija se nakaže društvom za opravljeno delo.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:15 uri.

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                      Marko Teskač


18. 3. 2020

Datum: 18.03.2020

 

Zapisnik 1. izredne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 17.03.2020 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran,  Sonja Ekart, Nejc Žagar, predstavnik PGD Sp. Polskava Miran Furek

in predstavnica krajevne organizacije Rdečega križa Nada Medved

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Koronavirus

 

K tč. 1 dnevnega reda

Na pobudo Občine Slov. Bistrica in civilne zaščite se je sklicala izredna seja KS Sp. Polskava v vezi zadeve

24 urna dežurna pisarna.

Po dogovoru smo v klicni center, ki deluje v okviru občinskega štaba CZ, posredovali telefonsko številko od

predstavnika KS Sp. Polskava za krajane KS Sp. Polskava,

ki so oboleli in so v domači oskrbi, nimajo pa pomoči svojcev in bi potrebovali našo pomoč.

 

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

 

 

Zapisala:                                                                                                                        Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                           Marko Teskač


10. 2. 2020

_______________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 08.01.2019

 

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 18.12.2019 s pričetkom ob 17:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar,

Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 3. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 4. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 5. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled dopisov (brez posebnosti)

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 • Postavljen merilec hitrosti
 • Izvedba otroškega igrišča dokončana
 • Okrasitev kraja narejena, prav tako postavljena smreka v centru vasi, ki jo je podaril krajan Sp. Polskave
 • Nove oglasne deske so nameščene
 • V naselju Pokoše je že montiranih nekaj dodatnih luči
 • Cestni jarki so ustrezno očiščeni , pesek bil navožen na stranske ceste, obrezane ciprese na pokopališču,
 • Pridobljene ponudbe za postavitev novih žarnih grobov
 • Potrebno urediti odseke na pokopališču z dodatnim peskom, ter popraviti in aktivirati samostoječe luči

 

K tč. 5 dnevnega reda

Razno

 • URADNE URE

 Uradne ure se spremenijo in sicer bodo vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v kolikor bo potreba drugačna se bo sprejel nov sklep

Sklep soglasno sprejet

 • ZBOR KRAJANOV POKOŠE

S strani krajanov naselja Pokoše prejeli zahtevo za sklic krajanov naselja Pokoše. Tako smo v skladu s 64. členom statuta KS Sp. Polskava sklicali zbor

krajanov, ki je bil v torek 10. decembra 2019, ob 18:30 uri v prostorih Mladinskega doma Pokoše.

Predmet sklica je bila lokalna problematika, ki so jo opredelili v podpisni listi:

NOVA CESTA SKOZI CELO VAS

UREDITEV PLOČNIKOV, KJER JE TO MOGOČE

UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE IN

MOŽNOST PRIKLOPA NA JAVNO KANALIZACIJO

Prisotni:

- člani sveta KS Sp. Polskava: Marko Teskač, Franc Teran in Blanka Remškar

- župan Slov. Bistrica dr. Ivan Žagar

- ter 43 krajanov

Krajani spregovorijo o zgoraj navedeni problematiki, ter pripomnijo, da se v zadnjih 28 letih ni nič naredilo v samem naselju,

razen res nujnih vzdrževalnih del.

Krajanom se pove, da je za takšne projekte eden izmed večjih problemov pridobivanje ustrezne dokumentacija.

Prav tako je potrebno še pridobiti vsa soglasja od lastnikov zemljišč, če le ta niso v občinski lasti, ter za celotno traso potrebno opraviti zakoličbo.  

V kolikor kateri od lastnikov ne bo dal soglasja ni možna izvedba določenih del.

Vsekakor je tako v občinskem kot v svetu KS Sp. Polskava plan, da se dela pričnejo v letu 2020.

S strani krajanov se poda predlog za vaški odbor za čas izvedbe del (kanalizacija)

Predlog bil soglasno sprejet s strani vseh prisotnih krajanov. Določijo tri člane začasnega odbora, ki bodo spremljali izvajanje del.

Kontaktna oseba s strani KS Sp. Polskava je Franc Teran.

Krajane zanima ali je možen kakšen način da se stavba Mladinskega doma Pokoše vrne nazaj v last krajanom. Navedeno ni izvedljivo,

možno je samo preko pogodbe o upravljanju s KS Sp. Polskava.

Zbor je bil zaključen 19:50 uri.

 

Seja je bila zaključena ob 22:20 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                                                                              Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                  Marko Teskač


10. 2. 2020

__________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 26.09.2019

 

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 24.09.2019 s pričetkom ob 19.40 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar,

Opravičeno odsotni: Miran Gajšt

 

Gost: ga. Danijela Kovačič (od 19:45 do 20:45 ure)

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 3. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 4. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 5. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotnih večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 Odločba inšpekcijske službe

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 

 • Pridobljena dovoljenja in soglasja za postavitev merilca hitrosti
 • Pridobljena dovoljenja in soglasja za postavitev otroških igral
 • Urejena cesta v naselju »Gmajna« in del glavne ceste skozi naselje Sp. Polskava
 • Potrebno pridobiti ponudbe za decembrsko okrasitev kraja in izbrati najugodnejšo
 • Že dotrajane oglasne deske se bodo nadomestile z novimi
 • Do konca leta 2019 dobava in montaža otroških igral po izboru najugodnejšega ponudnika
 • Do konca leta 2019 potrebna ureditev čiščenja »grabnov« , navoza peska, obrezovanje drevja in cipres, ureditev betonskega jaška,…

 

K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

 • Pridobljena vsa potrebna dokumentacija v vezi izvedbe Spodnjepolskavskega poletja
 • Prireditev je bila uspešno izvedena s pomočjo vseh društev

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

Na začetku pred drugo točko dnevnega reda,  bila na svojo željo prisotna tudi gospa Danijela Kovačič, v vezi odškodninskega zahtevka, zaradi posega na njeno zemljišče.

 

Seja je bila zaključena ob 22:20 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                                                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                 Marko Teskač


26. 6. 2019

________________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 21.06.2019

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 22.05.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Povabljeni k prisotnosti točke 6 dnevnega reda: Kampl Robert, Damjan Remškar in Boštjan Bračič (opravičeno odsoten)

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 6. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«
 7. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 4. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 • Zadeva v vezi K.D. še ni rešena, postopek se nadaljuje
 • Cestno ogledalo na Sp. Polskavi , eno je bilo zamenjano takoj, drugo, ki še ustreza svojemu namenu, bo zamenjano v kratkem
 • Glede na dopise s priloženimi slikami s strani nekaterih krajanov in naknadnih ogledov s strani predstavnikov sveta KS Sp. Polskava, 
  se bo izvedlo nujno čiščenje jarkov, delna krpanja cest, ureditev jaškov
 • Pridobitev soglasja za oglasno desko
 • Zavrnjeni računi najema mrliške vežice

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 • Čiščenje prostorov KS Sp. Polskava se izvaja po pripravljenem urniku za društva
 • Čistilna akcija je bila uspešno izvedena predvsem s pomočjo članov nekaterih društev, sami krajani KS Sp. Polskava se v večini, kljub vabilu, da je okolje skupna vrednota niso odzvali.
 • Opravilo se je generalno čiščenje mrliške vežice s strani članic zadolženih za pokopališko dejavnost, potrebno še prebarvati lesene dele, kar se bo uredilo v jeseni
 • Oglasna deska pri Mercatorju narejena in pritrjena
 • Ogled ceste v naselju »Gmajna ter realizacija le te, v najkrajšem možnem času
 • Opravljen bil sestanek na Pokošah v vezi Mladinskega doma Pokoše. Prisotni Marjan Lašič, Janez Šega, Jelka Drobne, Elza Jurič, Alojz Kapun, Franc Teran in Marko Teskač. S strani predsednika se predstavi nova pogodba o upravljanju podpisana s strani KS Sp. Polskava in Občine Slov. Bistrica. Pregledajo se letni stroški elektrike, ki so se v zadnjih dveh letih bistveno povečali. Potrebno je poiskati vzrok. Prav tako je potrebno podati zahtevek za zvišanje amperske moči. Namen doma je , da ga lahko uporabljajo vsi krajani, prav tako se zniža akontacija za najem doma. Potrebno postaviti oglasno desko.
 • V prostorih KS Sp. Polskava je potrebno popravilo vodovodnih cevi in priklop na kanalizacijo
 • Realizacija meritev parcelnih mej, ki še niso zaključene
 • Pridobitev potrebne dokumentacije pri izvedbi različnih projektov

 

K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

Pregled programa, ki je bil okvirno potrjen na sestanku z društvi KS Sp. Polskava na dan 27.03.2019 in razporeditev del.

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

        07.01 Poziv k oddaji ponudb za izvajanje del  

                   Pregled izvajalcev, ki so se odzvali na povpraševanje

 

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.

Zapisala:                                                                                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                     Marko Teskač


24. 5. 2019

______________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

_______________________________uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si____________

Datum: 05.04.2019

 

Zapisnik 4 .redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 27.03.2019 s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 6. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp.Polskavi«
 7. Čiščenje prostorov v KS
 8. Čistilna akcija
 9. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 3. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

   

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled mesečne pošte, prispelih računov – ni posebnosti.

Člane se seznani, da je bil na občini Slov. Bistrica sklican sestanek vseh KS, kjer so bili predsedniki in predstavniki seznanjeni,

da je potrebno za kakršnekoli investicije v krajevni skupnosti nad 1000,00 evrov pridobiti s posebno izpolnjenim obrazcem

potrditev s strani občine Slov. Bistrica, šele po pridobitvi le tega, se lahko potrdijo ponudbe.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

Trenutno se opravljajo samo nujna vzdrževalna dela, morebitnih investicij ni.

Potrebno je v najkrajšem možnem času pokrpati luknje na cestišču.

Zaključujejo se postopki ureditve odmer parcelnih mej.

Dogovorjeno je bilo, da je od vseh krajanov potrebno kakršnekoli predloge, zahteve, pritožbe,…

pridobiti pisno (ali preko elektronske pošte, navadne pošte, v primeru osebnega obiska v času uradnih ur v prostorih KS Sp. Polskava,

je potrebno krajanko/krajana opozoriti, da poda pisni dopis.)

Zadolžena za pokopališki red mora vsem pristojnim pogrebnim službam poslati dopis v vezi izmenjave podatkov.

 

 K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«

Program celotnega Spodnjepolskavskega poletja se bo sestavil v povezavi z vsemi društvi. Saj se le na takšen način lahko ugotovijo in

odpravijo vse pomanjkljivosti, ter naredijo izboljšave pri sami pripravi in poteku programa.

 Vsi prisotni se strnjajo z navedenim.

  

K tč. 7 dnevnega reda

Čiščenje prostorov v KS

Ker je potrebno v prostorih vzdrževati red in čistočo, se vsa društva, ki koristijo prostore v KS Sp. Polskava na skupnem sestanku vpraša

ali se strinjajo z predlogom, da se naredi letni urnik in se za vsak mesec zapiše društvo, ki bo v tistem mesecu zadolženo za čiščenje prostorov KS Sp. Polskava.

Vsi prisotni se strnjajo z navedenim.

 

K tč. 8 dnevnega reda

Čistilna akcija

Tudi v letošnjem letu v Občini Slovenska Bistrica organizirajo akcijo čiščenja javnih površin pod skupnim naslovom akcije »Očistimo svoj kraj«.

V akcijo bodo vključene  krajevne skupnosti, šole in vrtci, ki bodo v sodelovanju z društvi, drugimi ustanovami in organizacijami, očistili okolje na svojih območjih.

Organizirano čiščenje okolja ima tudi veliko sporočilno moč in poziv k še večjemu ozaveščanju ljudi v smislu ohranjanje našega bivalnega in življenjskega prostora.

Akcija bo v posameznih krajih potekala 05. aprila 2019 (šole, vrtci) in 06. aprila 2019  (krajevne skupnosti, društva, itd.), predvidoma od 9.00 do 13.00 ure.

Zaradi odsotnosti večine članov se sprejme da se v KS Sp.Polskava čistilna akcija izvrši 13.4.2019, o čemer se bo obvestilo društva in krajane.

Predlog soglasno sprejet.

 

K tč. 9 dnevnega reda

Razno

          9.1. Pregled zaključnega računa 2018

 

                   Zaključni račun bil soglasno potrjen.

 

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.

 

 

Zapisala:                                                                   Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                     Marko Teskač


1. 4. 2019

 
________________________________________________________________
KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA
Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko
telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si
uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si
___________________________________________________________________________
Datum: 07.02.2019

Zapisnik 3 .redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 04.02.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava
Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt
Gost: ga.Danijela Kovačič (od 19:30 do 20:30 ure)
Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
4. Prireditev »Pustovanje 2019 na Sp.Polskavi«
5. Ureditev map za zaporo ceste
6. Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«
7. Reševanje meritve mej
8. Električna postaja – avtopolnilnica
9. Mladinski dom Pokoše
10. Nagovori na pogrebih
11. Delavec za potrebe košnje, čiščenje snega
12. Predlog za občinsko priznanje
13. Razno

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 2. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda
Prireditev »Pustovanje 2019 na Sp.Polskavi«

Člani KS SP.POLSKAVA sestali z društvom TD KOPRIVA SP.POLSKAVA. Potrebno dokumentacijo za prireditev uredi TD KOPRIVA SP.POLSKAVA, stroške v vezi navedenega nosi KS SP.POLSKAVA. Društvo je s podporo KS SP.POLSKAVA posredovalo dopis vsem društvom v KS SP.POLSKAVA, da se bolj angažirajo pri sami prireditvi. Za organizacijo in pogostitev poskrbi društvo TD KOPRIVA SP.POLSKAVA, za varovanje prireditve PGD SP.POLSKAVA. Prav tako so se določile višine nagrad za prva tri mesta pustnih mask. Petra Sever pove, da je dogovorjena, da se pustne povorke udeležijo kurenti iz Hotinje vasi.

 

K tč. 5 dnevnega reda
Ureditev map za zaporo ceste

Sklep: Dodatne mape za potrebe zapore ceste, se naročijo po potrebi.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 6 dnevnega reda
Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

Izglasovano je bilo z enim glasom proti s strani Nejca Žagar, da se za letos ne potrdi glasbena skupina Modrijani  Glede glasbenih skupin in ostalih gostov na prireditvi še ni bilo govora.
Zaporo ceste za prireditev uredi KS SP.POLSKAVA, vse ostale potrebne stvari bo urejalo društvo PGD SP.POLSKAVA. Prav tako se bo povabilo k sodelovanju ostala društva, katerim se bo doniral znesek s strani KS SP.POLSKAVA

Sklep: Prireditev bo v celoti izvedlo društvo PGD SP.POLSKAVA, s finančno pomočjo KS SP.POLSKAVA.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 7 dnevnega reda
Reševanje meritve mej

V vezi reševanja meje v zadevi Rudl Boštjan, se soglasno sprejme, da se člani strinjajo s prodajo s strani Občine Slovenska Bistrica, vendar pod pogoji, da se na zemljišče ne postavi ograja, da se ne omejuje dostop do brežine potoka v namene sanacije le te in da zadeva ne bi ovirala potreb za čas Spodnjepolskavskega poletje in ostalih prireditev. Prav tako mora biti omogočena dovozna pot za Spodnjepolskavsko poletje in ostale prireditve.

Sklep: Odmerjen del zemlje lahko odkupi Rudl Boštjan.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 8 dnevnega reda
Električna postaja – avtopolnilnica

Nismo še prejeli potrebnega uradnega odgovora

 

K tč. 9 dnevnega reda
Mladinski dom Pokoše

Dogovoriti se za sestanek z društvi, ki uporabljajo prostore. Zadolžen Franc Teran

 
K tč. 10 dnevnega reda
Nagovori na pogrebih

Na pobudo občanov se nagovori prepustijo svojcem.
Proti opustitvi nagovorov je bila Petra Sever, Franc Teran se vzdrži odgovora.

Sklep: Glede na to, da je bilo izglasovanih 5 glasov »za«, se sprejme sklep, da nagovorov na pogrebih ne krije več KS SP.POLSKAVA

 

K tč. 11 dnevnega reda
Delavec za potrebe košnje, čiščenje snega

Sklep: Za navedeno, se ne bo najel javni delavec, ampak bodo dela prevzela društva.
Sklep sprejet soglasno
 

K tč. 12 dnevnega reda
Predlog za občinsko priznanje

Sklep: Za občinsko priznanje je podan predlog za krajana g. Mom Milana.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 13 dnevnega reda
Razno

13.01. Poseg na privat zamljišče
Na 3. redni seji je del seje (na začetku pred drugo točko dnevnega reda,  bila na svojo željo prisotna tudi gospa Danijela Kovačič, v vezi odškodninskega zahtevka, zaradi posega na njeno zemljišče. Gospa Kovačič pove zakaj se je udeležila seje in, da vse prisotne seznani s celotno zadevo. Petra Sever seznani svet KS SP.POLSKAVA kaj se je dogajalo in kaj se je poskušalo urediti. Marko Teskač razloži gospe Kovačič stališče s strani KS SP.POLSKAVA

Sklep: Gospe Kovačič se pošlje ponudba z višino odškodnine, ki jo je KS SP.POLSKAVA pripravljena poravnati.

 

13.02. Statut KS SP.POLSKAVA

                     Potrebno je pregledati in po potrebi spremeniti obstoječi statut.

 

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                         Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Jasna Senekovič                                                                                                             Marko Teskač

 

 

 

 

 


19. 2. 2019

________________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

______________________________________________________________________

 

Datum: 07.01.2019

 

Zapisnik 2.redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 07.01.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

 

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 3. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitativne) seje krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Imenovanje inventurne komisije
 5. Sprejetje proračunskega plana za 2019
 6. Sejnine članov
 7. Razno

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitativne) seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 1. redne (konstitativne) seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda

Imenovanje inventurne komisije

 Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep, da se oblikuje inventurna komisija za popis osnovnih sredstev in inventarja, v naslednji sestavi:

 – predsednik inventurne komisije: Miran Gajšt  

 – član inventurne komisije: Petra Sever

 – član inventurne komisije: Jasna Senekovič

 Inventurna komisija je dolžna, da v roku do 20.1.2019 izvede inventuro osnovnih sredstev.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Sprejetje proračunskega plana za 2019

Predlog plana prihodkov in odhodkov za KS Spodnja Polskava je podal predsednik KS Marko Teskač. Predstavi nam zneske posameznih postavk in kaj te postavke zajemajo.

O podanem predlogu finančnega plana so navzoči razpravljali

 • Prioriteta je poravnati vse odprte terjatve na dan 31.12.2018
 • Podjemne pogodbe za leto 2019

Prva obravnava proračunskega plana je bila soglasno zaključena.

 

K tč. 6 dnevnega reda

Sejnine članov

Člani so seznanjeni o možnosti izplačevanja sejnin.

Soglasno se sprejme, da se sejnine izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,

ter članov drugih občinskih organov, ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

      7.1. Obveščanje članov KS Spodnja Polskava

             Člane se obvesti, da se jih bo obveščalo po elektronskem naslovu. O prejemu obvestila in morebitni odsotnosti je potrebno poslati nazaj pisno odsotnost.

 

             Sklep se soglasno sprejme.

 

      7.2. Sedežni red 

             Predsednik Marko Teskač seznani vse člane, da bo na sejah veljal sedežni red, kot je bil na današnji seji.

 

             Navzoči se soglasno strinjajo.

 

      7.3. Tajniška dela  

             Dosedanja dolgoletna tajnica Silva Furek je dala z dnem 31.12.2018 odpoved. Dela v naslednjem mandatu bo prevzela Jasna Senekovič po podjemni pogodbi.

             Sklep se soglasno sprejme

 

     7.4. Dostop do prostorov KS Spodnja Polskava

 

 

            Ugotovljeno je bilo, da vsi člani še nimajo ključev od prostorov KS, tako je potrebno dati dodatno izdelati duplikate ključev. Opozorjeni smo bili, da so vrata in

            ključavnica  dotrajana. Trenutno ni finančnih sredstev za nakup oziroma obnovo obstoječih. Tako se do nadaljnjega uporablja obstoječe.

             Sklep sprejet soglasno

 

      7.5. Spletna stran

              Ugotovljeno je bilo, da je bila spletna stran KS Sp. Polskava nedelujoča, vzrok je bil nezmožnost dostopanja in večkratni vdori. Ob pomoči krajana Mateja Perše je

             stran ponovno vzpostavljena  in funkcionalna. Tako da zahvala Mateju. 

 

     7.6. Član nadzornega odbora Slovenska Bistrica 

            S strani Občine Slovenska Bistrica je bil prejet dokument o predlogu kandidata za člana nadzornega odbora. Kot najbolj ustrezen kandidat nam je bila ga. Tanja Vintar.

            Soglasno sprejeto

 

     7.7. Uradne ure in zastave

           Uradne ure za krajane KS Spodnja Polskava bodo načeloma vsak drugi četrtek od 17.00 do 18.00 ure s prvimi pričetimi 17.01.2019. Tajnica naredi seznam dežurnih za leto 2019.

           Istočasno se na seznam vpiše, da v kolikor je potrebno v času od enega do drugega dežurstva izobesiti zastavo Republike Slovenije, da je to dolžnost zadnjega dežurnega na uradnih urah.

           Za črno zastavo sta skozi vso leto zadolžena člana za družbene dejavnosti in pokopališče.

 

 

 

 

           Seja je bila zaključena ob 22:10 uri.

 

 

          Zapisala:                                                                                                                                            Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

          Jasna Senekovič                                                                                                                                  Marko Teskač


19. 1. 2019

KRAJEVNA SKUPNOST

SPODNJA POLSKAVA

Sp. Polskava 270

2331 Pragersko

info@ks-spodnja-polskava.si

 

Dne: 12.12.2018

 

 Z A P I S N I K

 

 1. seje sveta (konstitutivna) krajevne skupnosti Spodnja Polskava z dne 12.12.2018 s pričetkom  ob 18.00 uri

 

Prisotni: Blanka Remškar, Sonja Ekart, Petra Sever, Marko Teskač, Miran Gajšt, Teran Franc, Nejc Žagar

Sejo je, v skladu s statutom KS Sp. Polskava, sklicala dosedanja  podpredsednica Petra Sever.

Dnevni red:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta Krajevne skupnosti
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti
 3. Predstavitev dela Krajevne skupnosti v preteklem mandatu
 4. Izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce ter ostalih funkcij sveta Krajevne skupnosti
 5. Razno

 

V skladu s statutom  konstitutivno sejo sveta KS Sp. Polskava vodi najstarejša izvoljena članica ga. Sonja Ekart.

 

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov sveta KS Sp. Polskava

            Ugotovi se, da so pristopili vsi novoizvoljeni člani in članice za svet Krajevne skupnosti    

            Spodnja Polskava (v nadaljevanju KS Sp. Polskava).

 

      2. Pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev

Sonja Ekart poda pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sp. Polskava (št.041-1/2018-74, z dne 21.11.2018). Iz poročila je razvidno, da so za člane sveta KS Sp. Polskava bili izvoljeni naslednji kandidati (zaporedno po številu glasov):

Gajšt Miran, Nejc Žagar, Franc Teran, Marko Teskač, Sonja Ekart, Petra Sever, Blanka Remškar

 

 1. Predstavitev dela Krajevne skupnosti v preteklem mandatu

            Petra Sever, podpredsednica sveta KS v predhodnem mandatu, je navzočim predstavila   

            izvedena dela KS Sp. Polskava, ter odprte zadeve:

 • problematika pri Kovačič Daniela - čiščenje pri Kovačič (Sovič), ker se je pri čiščenju  posegalo, s strani krajevne skupnosti,  na njeno lastnino oz. zemljišče;
 • Cesta Golob – g. Golob je želel da bi del ceste KS prodala, člani sveta KS se s tem niso strinjali, ker bi se tam vzpostavila cesta , ki bi bila primerna za obvoz pri prireditvah
 • možnost nove trase ceste – stara struga potoka –Gorjanc
 • meja »Gorišek« - še ni realiziran vpis, ker ob meritvah ni bila ustrezna menjava (Občina:lastnik) ni bilo menjave 1:1;
 • meritev smer »črna pot –Mok«
 • soglasje za razsvetljavo (Pokoše) je izdano s strani Občine Slov. Bistrica, ter izdelani so projekti;
 • mladinski dom Pokoše je trenutno v lasti Občine Slov. Bistrica, KS plačuje vse stroške, upravljalec je Občina Slov. Bistrica, prostor koristijo društva. Obćina Slov. Bistrica bo dala mladinski dom v najem KS Sp. Polskava,
 • cesta pri Jug, namen gramoziranja (gramoz je avtoprevoznik Žajbar vsul na dvorišče od gospoda Juga);
 • cesta Pokoše -Jurič  -prošnja krajanov, da inšpektorat izda dopis za odstranitev vej;
 • cesta Pečnik -Pokoše,  na inšpektoratu je odprta problematika.          
 1. Izvolitev predsednika/ce sveta KS Sp. Polskava

Sonja Ekart za predsednika KS Sp. Polskava predlaga Markota Teskač, izvede se glasovanje. Člani sveta KS Sp. Polskava za predsednika sveta KS Sp. Polskava soglasno potrdijo Markota Teskač.

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Predsednik sveta KS Sp. Polskava je Marko Teskač.

           Izvolitev podpredsednika/ce KS Sp. Polskava

Marko Teskač za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava predlaga Gajšt Mirana.  Člani sveta KS Sp. Polskava soglasno za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava potrdijo Mirana Gajšt

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Podpredsednik sveta KS Sp. Polskava je Miran Gajšt.

 

V nadaljevanju sejo sveta KS  Sp. Polskava vodi predsednik Marko Teskač.

      5. Razno

 

          5.1. Področja delovanja KS Sp. Polskava

Marko Teskač predlaga, da vsak član sveta KS Sp. Polskava prevzame določeno področje delovanja KS.

 

            Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Posamezni člani sveta KS Sp.

            Polskava prevzamejo naslednja področja delovanja KS:

 • družbena dejavnost in pokopališče: Blanka Remškar in Sonja Ekart
 • komunalne zadeve, ceste : Nejc Žagar in Miran Gajšt,
 • za naselje Pokoše: Franc Teran,
 • šport: Petra Sever,
 • koordiniranja in ostale zadeva : Marko Teskač

 

       5.2 Odprta stanja

Predsednik sveta KS Sp. Polskava Marko Teskač je Petro Sever pozval, da poda naslednje konkretne podatke:

 1. Stanje  odprtih terjatev: odprtih računov je trenutno za približno 6.500,00 EUR.
 2. Sklenjene pogodbe:  pogodba za zimsko službo Črešnar Martin.
 3. Odprte tožbe: odprtih tožb ni, je pa podan odškodninski zahtevek na KS Daniela

         Kovačič.

 1. Ostale odprte zadeve:

                    -   cesta Golob – Soršak.

                    -   prenos stare struge potoka v last Občine Slovenska Bistrica, zaradi 

                        vzpostavitve nove ceste, ko preide stara struga potoka v last Občine je 

                         potrebno legalizirati   športni objekt

 1.   Pokopališče : obrazloženo je dejansko stanje
 2. Spletna stran, mail , facebook: v nadaljevanju delovanja se določi oseba, ki bo skrbela  

        za objave

 

            5.3. Tajniška dela

           Silva Furek je z današnjim dnem prenehala opravljati tajniška in ostala dela v okviru potreb   

           Krajevne skupnosti Spodnja Polskava. Ključe stavbe Krajevne skupnosti (ključ vhodnih vrat,

           ključ velike sobe in ključ pisarne) predaja predsedniku sveta KS  Teskač Markotu  ob  

          prisotnosti ostalih članov sveta KS Sp. Polskava.

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

 

Zapisala:                                                                                           Konstitutivno sejo vodila:

Silva Furek                                                                                       Sonja Ekart

 

                                                                                                          Marko Teskač

 


1 2 3 8