/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

4. 6. 2021

Spoštovani krajani, spoštovane krajanke!

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na svoji 10. redni seji sprejel Odlok o pokopališkem redu na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 66/2020). Odlok je začel veljati dne 19.12.2020.

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 01.12.2020

KS Sp. Polskava je sprejel sklep o ceniku storitev pokopališke dejavnosti na 13. seji 03.06.2021.

CENIK POKOPALIŠKIH DEJAVNOSTI SP. POLSKAVA

 

Svet KS Sp. Polskava


17. 10. 2019

Spoštovani najemniki grobov pokopališča na Spodnji Polskavi!

Najemnike grobov obveščamo o standardiziranih velikostih grobov na našem pokopališču:

•    družinski grob (dolžina 2m, širina 1,8m)
•    enojni grob (dolžina 2m, širina 1m)

 Razdalja med grobovi naj znaša 0,3m.

Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob redno vzdrževan in urejen.

Prav tako je najemnik upravljavcu dolžan sporočiti naslov svojega stalnega bivališča, ter zaprositi za soglasje k načrtom za ureditev groba in postavitev spomenika.

Upravljavec pokopališča (Svet KS Spodnja Polskava)  je dolžan vzdrževati pokopališke poti, zgradbe, ograje, zelenice in druge komunalne naprave.

Na pokopališču je prepovedano:
•    nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje, … ,
•    stopanje in hoja po grobovih,
•    vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v mrliško vežico,
•    odlaganje odpadkov izven zato določenih mest,
•    trganje cvetja in zelenja po grobovih,
•    vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču,
•    onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov, nasadov, …,
•    postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča.

Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljavec pokopališča.

 

                                                                                                                          Predsednik KS Sp. Polskava

                                                                                                                          Marko Teskač


17. 10. 2019

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33

e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                 Št. zadeve: _____________

                                                                                                                                Sp. Polskava, dne _________

   (Kontakti prosilca)

   _________________

   __________________

 

   __________________

 

    ZADEVA: SOGLASJE

 

   Spoštovani !

   Krajevna skupnost Sp. Polskava, kot upravljavec pokopališča, izdaja

 

                                                                   s o g l a s j e

   za ureditev groba št. ________  ob naslednjih pogojih:

  • ker je grob na starem delu pokopališča mora biti v skladu z obstoječimi merami,
  • izvajalec ne sme ovirati sosednjih grobov, ter je odgovoren za morebitne poškodbe sosednjih grobov,
  • dimenzija groba ne sme odstopati od predpisane:

                                         * družinski grob (dolžina 2 m, širina 1,8m),

                                        * enojni grob (dolžina 2 m, širina 1m),

  • nastale odpadke pri prenovi, mora izvajalec odpeljati izven pokopališča na ustrezno deponijo,
  • dela naj bodo zaključena v roku 30 dni po pričetku.

   Prosimo, da nas obvestite o pričetku izvajanja del  na telefonsko številko  031 304 757 (Božo Gajšt).                                                                                                                            S spoštovanjem
                                                                                                                            Predsednik KS Sp. Polskava
                                                                                                                            Marko Teskač

 

SOGLASJE-ZA-UREDITEV-GROBA