/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

4. 11. 2022

Zapisnik 17. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 09.06.2022  s pričetkom ob 19:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

    Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 16. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 17. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled in plan dela
 5. Razno

 

 K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 16. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme z sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 17. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled del

 • Prispela pošta : - s strani krajanov za odmero zemljišča

                       - dopis krajanov v vezi problematike živali »pav«

                       - dopis s strani krajanov v naselju »Gmajna« za ureditev sprehajalne poti

 • Nakup nove kosilnice
 • Košnjo trave izvaja glede na prispele ponudbe Tilen Cmager
 • Nakup in posaditev trajnic na pokopališču
 • Pločnik in cestna razsvetljava Sele pri Polskavi dokončan

 

 Plan dela

 Obnova stavbe krajevne skupnosti

 • Obnova ograje ob starem gasilskem domu
 • Obnova fasade in ure na starem gasilskem domu v izvedbi PGD, z dotacijo KS
 • Spodnjepolskavsko poletje: oddani vlogi na Občino za soglasje lastnika parcele in za zaporo ceste, že pridobljena izjava o varni uporabi in certifikat za oder , ter skice o postavitvi zvočnih naprav na prireditvenem prostoru, vodja prireditve Miran Furek, vodja rediteljev Matjaž Boldirev

 

 K tč. 5 dnevnega reda

Razno

Položnice za grobarnine se pošljejo v mesecu septembru

Seja je bila zaključena ob 21:15 uri.

        Zapisala:                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

        Jasna Senekovič                                                                                        Marko Teskač


14. 6. 2022

Zapisnik 16. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 31.03.2022  s pričetkom ob 18:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled in plan dela
 5. Razno

 

 K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 15. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

 se sprejme z sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 16. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled del

 • Občini Slov. Bistrica posredovana izpolnjena in podpisana vsakoletna izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in potrjena inventura z ustreznim zapisnikom
 • Prejet dopis s strani krajana Davida G., da so se ob makadamski cesti za Pragersko podirala drevesa na javni površini. Ker ni bilo izdano nobeno soglasje s strani krajevne skupnosti, se je preverilo na samem terenu ali gre za nedovoljeno sečnjo ali se je posek izvajal na privat zemljišču. Ugotovljeno, da se je izvajalo na privat zemljišču. Za sečnje dreves se v zadnjem času odloča vse več lastnikov zemljišč, na kar kot KS nimamo vpliva

Zaznati je bilo tudi, da so ljudje (verjetno najemniki od katerega groba), brez soglasja upravitelja pokopališča odstranjevali drevesa in grmovnice na pokopališču. Postaviti je potrebno opozorilno tablo, da so takšni posegi na površini pokopališča izrecno prepovedani brez ogleda in soglasja upravitelja.

 • V istem času pa smo prejeli s strani krajanke Simone K. pobudo in ustrezno povezavo na projekt Čebelarske zveze Slovenija v vezi sajenja medovitih rastlin. Čebelarska zveza se je ravno zaradi povečane sečnje dreves lotila projekta sajenja medovitih rastlin na javnih površinah. Kontakt z njimi bil vzpostavljen tako pisno kot tudi po telefonu, tako smo dobili sadike divjih češenj, katere bomo posadili po javnih površinah. Gospa Simona K., pa je donirala krajevni skupnosti 3 lipe.
 • dopis s strani Dejan K., da cesta mimo njihove hiše ni v primernem stanju. Razlog je, da je bila cesta zaradi remonta na železnici Pragersko obremenjena, vendar je bila kasneje popravljena s strani izvajalcev.
 • dopis s strani ga. Mateje Č. na naslovu Pokoše 4, za asfaltiranje ceste
 • s strani krajanke podan predlog za postavitev košev za pasje iztrebke. Lastnike psov je potrebno ponovno opozoriti:

Tako lastnike psov pozivamo, da za svoje ljubljenčke skrbijo odgovorno, poskrbijo za njihovo zdravje, jih imajo zaprte v za to primernih prostorih in ogradah, jih v času sprehodov vodijo na povodcu in ne puščajo njihovih iztrebkov na javnih površinah in privatnih zelenicah.

Občinski odloki določajo (Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica), da morajo lastniki počistiti za svojimi ljubljenčki in predvidevajo tudi kazni za neupoštevanje teh določil.

Trenutno se še ne bo izvedla dodatna postavitev košev za pasje iztrebke.

 • Komunala Slov. Bistrica organizirala tudi v letu 2022 čistilno akcijo "PREDEN TRAVA OZELENI, POČISTIMO SVOJ KRAJ MI", o čemer smo bili obveščeni 19.02.2022, akcija se je izvedla 19.03.2022. Iskreno se zahvaljujemo vsem udeležencem posameznikom, društvom in skupinam. Kljub vsakoletnemu obveščanju krajanov, da se nam naj pridružijo pri tej akciji, se odzovejo vedno že znani obrazi. Večina krajanov nima posluha za prostovoljno pomoč.
 • Pregled in potrditev plana za leto 2022
 • Podpisana pogodbo za svečomat za leto 2022
 • Bila poslana vabila k oddaji ponudb za dela v letu 2022 v KS Sp. Polskava
 • Od 01.01.2022 močno zvišanje cen električne energije
 • SAZAS je ponovno poslal za leto 2017 za 06.08.2017 račun. Navedenega smo zavrnili z dopisom in obrazložitvijo, da dogodek zaradi vremena ni bil izveden

 

Plan dela

 Pridobiti manjkajočo ustrezno dokumentacijo za projekt obnove mostu in izgradnjo avtobusne postaje pri naselju Gmajna

 • Izgradnja avtobusne postaje pri naselju Gmajna, ter sanacija mostu »Gmajna« se bo izvajala v času izvedbe Evropskega projekta Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo
 • Obnova obstoječe avtobusne postaje
 • Prestavitev polnilne postaje »pod kostanji«
 • Pričetek II. Faze izgradnje kanalizacije v naselju Pokoše
 • Obnova stavbe krajevne skupnosti in obnova ograje ob starem gasilskem domu
 • Dokončanje pločnika v Sele pri Polskavi

 

K tč. 5 dnevnega reda

Razno

 

 • S strani predstavnice sveta staršev otrok vrtca Sp. Polskava prejet dopis vezan na razsvetljavo okolice vrtca.

Razsvetljava bo urejena, takoj ko prejmemo ustrezno dokumentacijo. Svetlobni elementi se bodo zaradi prenove razsvetljave na pokopališču, tako lahko prestavili na lokacijo ob vrtcu.

 • Pri mostu v centru vasi je potrebna osvežitev označbe prehoda za pešce, ter zaradi preglednosti prestavitev table za prehod za pešce

 

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

        Zapisala:                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

        Jasna Senekovič                                                                                        Marko Teskač


1. 4. 2022

Datum: 16.12.2021

 

Zapisnik 15. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 15.12.2021  s pričetkom ob 18:00 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt,

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled in plan dela
 5. Razno

 

 K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 14. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s šestimi (6) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 15. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled del

 • S strani KS bili poslani dopisi nekaterim lastnikom parcel v naselju Gmajna za obrez vej, ker je bil moten dostop vozil s strani Komunale Slov. Bistrica
 • Končana so dela menjave stavbnega pohištva
 • Ureditev drevoreda divjih kostanjev ob potoku (odstranitev posušenih in posaditev novih)
 • Dokončanje del na pokopališču
 • Postavitev luči pri vrtcu (luč se prestavi iz pokopališča, kjer ni več potrebna)
 • V izgradnji je pločnik v naselju Sele pri Polskavi, v fazi končanja se bo tudi razširilo samo cestišče

  

Plan dela

 

 • Pridobiti še manjkajočo ustrezno dokumentacijo za projekt obnove mostu pri naselju Gmajna
 • Postavitev nove avtobusne postaje pri naselju Gmajna
 • Obnova obstoječe avtobusne postaje
 • Prestavitev polnilne postaje
 • Pričetek II. Faze izgradnje kanalizacije v naselju Pokoše
 • Obnova stavbe krajevne skupnosti in obnova ograje ob starem gasilskem domu

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 Pod to točko ni bilo zadev

 

 

      Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.

 

 

 

                Zapisala:                                                                                         Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                             Marko Teskač


31. 12. 2021

Datum: 25.08.2021

 

Zapisnik 14. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 25.08.2021 s pričetkom ob 19:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 13. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

 K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 14. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled dela, pošte ter ostalih dopisov

 • S strani krajanov Tadej L. in Evgen V. prejeli obvestila o delih na njihovih parcelah
 • Prejeli smo vsa potrebna soglasja za javno razsvetljavo v naselju Gmajna
 • Pridobljen predračun za zamenjavo stavbnega pohištva starega gasilskega doma
 • Krajevne ceste v večini že urejene in posipane z »frezancem«
 • Pločnik pri novem gasilskem domu je dokončan

  

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 Javna razsvetljava v naselju Gmajna je dokončana

 • Obnova Marijinega kipa s strani Kulturnega zavoda Slov. Bistrica
 • Do konca leta še preplastiti preostanek cestnih površin
 • Glede na obvestilo povpraševanja na oglasni deski in spletni strani KS Sp. Polskava za izvedbo zimske službe smo prejeli samo eno ponudbo. Pogodba je bila podpisana z izvajalcem Matjaž Rojko s.p..
 • Potrebno urediti živo mejo na pokopališču
 • Poskušati urediti možnosti plačevanja letne najemnine za grobove za več let skupaj, v že obstoječem informacijskem sistemu

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 kakšne so možnosti finančno in časovno projekta obnovitve stavbe krajevne skupnosti

 • ureditev pločnika Sele pri Polskavi od table Sp. Polskava do »viadkuta«
 • obnova drevoreda divjih kostanjev ob potoku
 • gleda na vlogo, ki smo jo prejeli s strani PGD Sp. Polskava za finančno pomoč pri obnovi starega gasilskega doma, se le ta  soglasno potrdi

 

      Seja je bila zaključena ob 21:30 uri.

 

                Zapisala:                                                                                                                                                       Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                                                                                           Marko Teskač


26. 8. 2021

Zapisnik 13. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 03.06.2021 s pričetkom ob 19:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 

Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 

Ker pripomb na zapisnik 12. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled dela, pošte ter ostalih dopisov

 

 • Na Občino Slovenska Bistrica bil poslan dopis za informacijo dokončanja kanalizacije na Gmajni. Končni rok mora biti najkasneje do leta 2023
 • Poslan dopis na Nadškofijo Maribor za zamenjavo javne razsvetljave. Istočasno je bilo potrebno za izvedbo del podati vlogo na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da izdajo kulturnovarstvenih pogoje za ureditev razsvetljave na pokopališču
 • Podana je bila zahteva/prošnja za postavitev klopi pri mrliški vežici

Zahteva soglasno potrjena

 

 

 

- S strani Občine Slovenska Bistrica prišel zahtevek za posredovanje cenika za pokopališke dejavnosti

Soglasno potrjene cenik dejavnosti

 

 • Prijava delne škode zaradi potresa na stavbi krajevne skupnosti

 

 • S strani krajanov naselja Pokoše(Miljkovič, Bako) poslan zahtevek za popravilo cest in vzpostavitev v prvotno stanje določenih delov po izgradnji kanalizacije. Zadeva se ureja direktno preko Občine Slov. Bistrica.

Prav tako so krajani naselja Pokoše (Markovič) poslali vprašanje o dokončanju delov izgradnje kanalizacije na Pokošah. S strani Občine Slov. Bistrica prejet odgovor, da bo v skladu s terminskim planom izvajalca izgradnja kanalizacije na tem območju predvidena od 21.02.2022 do 03.03.2022.

 • Pri novem gasilskem domu se bo izvajala izgradnja pločnika. Potrebno pridobiti ponudbe in podati zahtevek na Telemach za prestavitev njihove omarice
 • Na osnovi pregleda ustrezne službe smo prejeli pisni predlog sanacije za obnovo objekta krajevne skupnosti in starega gasilskega doma
 • Osnutek projektne naloge za izdelavo IDZ in IZP načrta nadomestne gradnje mostu pri naselju Gmajna je narejen
 • Pričetek del z postavitvijo javne razsvetljave v določenem delu naselja Gmajna. Po pričetku del smo prejeli s strani odvetnice, ki sta jo najeli stranki Lah in Kotnik za popolno ustavitev del – izgradnje, z obrazložitvijo, da bi se naj dela izvajala na zemljišču, ki je v zasebni lasti.
 • V soboto, 27.03.2021, smo izvedli spomladansko čistilno akcijo v KS Sp. Polskava. Iskreno se zahvaljujemo vsem udeležencem posameznikom, društvom in skupinam.
 • Na novo pridobljene označbe parkirišč v središču Sp. Polskave, ter prometni znak za umirjeno naselje na Gmajni
 • 05.2021 so bili poslani opomini neplačnikom za grobarnine.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Dokončanje javne razsvetljave v naselju Gmajna
 • Nujno potrebna ureditev vrta pri starem gasilskem domu
 • Ureditev cest, preplastiti z ustreznimi materiali
 • Potrebno pridobiti ponudbe za izvajanje zimske službe 2021/22, saj je obstoječa pogodba potekla na dan 31.03.2021

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

Ni razprave

 

      Seja je bila zaključena ob 20:40 uri.

 

 

 

                Zapisala:                                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                           Marko Teskač


4. 6. 2021

Datum: 09.03.2021

 

Zapisnik 12. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 09.03.2021 s pričetkom ob 19:00 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 11. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled dela, pošte ter ostalih dopisov

 • Potrjen plan dela za leto 2021
 • Poslan dopis na Direkcijo Republike Slovenije za vode, za obnovitev struge v potoku Mlinščica od starega gasilskega doma proti cerkvi sv. Štefana
 • Prijava delne škode zaradi potresa na stavbi krajevne skupnosti
 • Podali mnenje na željo krajana za poseg v varovalni pas – očiščenje in izravnava le tega. Na osnovi mnenja bilo podano soglasje s strani občine Slov. Bistrica
 • Na osnovi prejetega dopisa bilo izdano soglasje za postavitev potujočih čebelnjakov čebelarstvu Slov. Bistrica
 • Usklajevanje izvensodne poravnave v vezi Kovačič. Potrebna zasaditev ligustra in plačilo 290,00 evrov odškodnine za ograjo in kanalete. Zbrane bile ponudbe za zasaditev ligustra. Po zasaditvi s strani podjetja Moga d.o.o. je zadeva zaključena.
 • Prejete ponudbe na osnovi poslanih povpraševanja za opravljanje naslednjih del v letu 2021:

        Prevoz peska na relacijo Sp. Polskava (8 ton),

        Prevoz gramoza na relacijo Sp. Polskava (8 ton)

        Gramoziranje  makadamskega cestišča (cena na meter)

        Utrjevanje  oz. valjanje cestišča (cena strojne ure)

        Strojna ura bagerja za čiščenje jarkov z odmetom na brežino (cena strojne ure)

        Strojna ura bagerja za čiščenje jarkov z odvozom  (cena strojne ure)

        Strojna ura kamiona tri osi (cena na uro)

        Košnja obrežja ali melioracijskih jarkov (cena na meter)

        Pometanje cestišč in pločnikov(cena na meter)

        Obrezovanje drevja in grmovja (cena na uro)

        Sanacija brežin (cena na m2)

        Čiščenje vozišča strojno ali ročno (cena na meter)

        Čiščenje kanalet in cestnih propustov (cena na meter)

 • Na Občino Slov. Bistrica je bil podan uraden odgovor na vprašanje občinskega svetnika vezano na javno razsvetljavo v naselju »Gmajna«
 • Prejeta ponudba za izdelavo IDZ, IZP projektne dokumentacije Geodetski načrti in geomehansko poročilo za most Gmajna. Prejeta ponudba izdelave idejne zasnove DGD, ter pridobitev vseh potrebnih pogojev in mnenje ter izdelava PZI.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

      - Čistilna akcija KS Sp. Polskava z društvi

      - Spodnjepolskavsko poletje v letu 2021. Glede na trenutno situacijo še ni možno pričeti s pripravami.

       - Nujno je potrebna obnova stavbe krajevne skupnosti, »furekove stavbe« in starega gasilskega doma. Potrebno pridobiti predlog sanacije in predračune za popravilo le teh.  

       - Menjava razsvetljave na cerkvenem stolpu na cerkvi Župnijska cerkev sv. Štefana. Obstoječa razsvetljava ni v skladu s standardi, ki so zakonsko predpisani, zato bi jo nadomestili

         z razsvetljavo direktno iz cerkvenega stolpa. Na Nadškofijo Maribor je potrebno poslati vlogo za dovoljenje za menjavo razsvetljave.

 

 K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 Obnova Marijinega kipa v centru Sp. Polskava

 

      Seja je bila zaključena ob 20:40 uri.

 

                Zapisala:                                                                                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                                                 Marko Teskač


10. 3. 2021

Datum: 05.01.2021

 

Zapisnik 11. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 28.12.2020 s pričetkom ob 18:00 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte, dopisov in opravljenih del
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 10. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte, dopisov in opravljenih del

 

 • Posredovana bila podpisana najemna pogodba za svečomat na pokopališču Sp. Polskava, ki stopi v veljavo s 01.01.2021. Pogodba je sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
 • Dopis o postavitvi dodatne luči (javna razsvetljava). Ugotovljeno je, da se dodatna razsvetljava na tem delu naselja ne bo naredila.
 • Podana sta bila zahtevka za posipavanje in popravilo cestišč (Novak, Jug)
 • S strani krajana iz naselja Pokoš bil posredovan zahtevek za popravilo ceste. Za to cesto že nekaj časa poskušamo najti ustrezno rešitev, da ne bo potrebno po vsakem večjem nalivu opravljati sanacije cestišča.
 • S strani Komunale Slov. Bistrica prejet dopis in zahtevek za soglasje za postavitev otoka odpadnih olj. Z postavitvijo otoka se strinjamo, vendar se zavrne lokacija katero so navedli in se jim poda predlog nove lokacije.
 • S strani odvetnice v vezi zadeve Kovačič smo prejeli predlog izvensodne poravnave. S predlogom se strinjamo, vendar so potrebni še nekateri popravki
 • Na Komunalo Slov. Bistrica se je podala prošnja za postavitev prometnih znakov
 • S strani direkcije za vodo smo prejeli potrjeno vlogo za selektivni posek ob potoku Mlinščica

 

 K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Naselje Pokoše: izvedba primarnega voda kanalizacije je v dokončanju. Gradbena dela za postavitev javne razsvetljave so dokončana
 • Naselje »Gmajna« : prejeli smo projektne pogoje razsvetljave s strani Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in soglasje Občine Slovenska Bistrica, ki nam kot lastnik dovoljuje izvedbo le te.

Sami projekti za izgradnjo so bili narejeni že leta 2008. Po pregledu in preučitvi le teh, smo ugotovili, da je     trasa javne razsvetljave predvidena od mosta levo na levi strani ceste, kjer so kmetijska zemljišča. Po pregledu zemljišča, ki je v lasti občine Slov. Bistrica skupaj s cesto, smo ugotovili, da je žal premalo površine v lasti občine Slov. Bistrica, tako izgradnja in postavitev javne razsvetljave po tem projektu...po tej liniji žal ni mogoča.

Zato iščemo druge rešitve, kot je trasa na nasprotni strani ceste, torej po desni liniji. Trasa po tej strani pa predstavlja večji problem vezan na vse gospodarske infrastrukture , ki so v tej liniji, ter vsi asfaltni priključki v ulice ter do hiš.

Ena od rešitev je morda tudi solarna razsvetljava katere postavitev je že v samem začetku zelo draga , prav tako tudi kasnejše vzdrževanje le te.

Potrebno je najti  ustrezno rešitev in projekt izpeljati, kot smo si zadali.

Prav tako je potrebno pričeti s postopkom rekonstrukcije mostu v naselju Gmajna (pridobitev projektnih pogojev, projektant, ponudbe,..)

 • Jantarna kolesarska pot: postojanka ob jezeru je obnovljena, v letu 2021 je potrebno narediti ustrezno označbo poti s tablami
 • Postavljen merilec hitrosti pri »GORJANCU« na Sp. Polskava
 • Za potrebe obračuna letnega najema groba je bila izvedena potrebna nadgradnja obstoječega programa.

Položnice za najem so se poslale v septembru 2020.  V večini so bile poravnane. Na obvestila, ki smo jih postavili na sam grob s prošnjo, da nam skrbniki grobov posredujejo podatek o pravilnem naslovu, se ni nihče odzval. Ponovno se pošljejo obvestila na nam znane naslove in postavijo obvestila na grobna mesta. V kolikor ne bo odziva se bo smatralo, da grobno mesto ne bo več v najemu.

Cena nakupa žarnega groba ostaja nespremenjena 500 evrov, za ostale je cena 200 evrov. Soglasno potrjeno. Letna najemnina ostaja nespremenjena.

 • Poslati povpraševanja za izvedbo del v letu 2021 (gramoziranje makadamskih cestišč, utrjevanje in valjanje, čiščenje jarkov, košnja obrežja, sanacija brežin, pometanje cestišč in pločnikov, obrezovanje drevja in grmovja, ..)

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • V mesecu januarju 2021 potrebno opraviti inventuro
 • Pripravit seznam dežurstva članov uradnih ur v letu 2021 in dežurstvo za izobešanje zastav (uradne ure v letu 2021 se pričnejo po sproščanju ukrepov zaradi covid -19)

 

      Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.

 

      Zapisala:                                                                                                                                                            Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

     Jasna Senekovič                                                                                                                                                 Marko Teskač

 


31. 12. 2020

Zapisnik 10. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 02.09.2020 s pričetkom ob 19:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 

Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 

Ker pripomb na zapisnik 9. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 

Dnevni red bil soglasno potrjen

   

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 

 • Dopis s strani geodetske uprave vezan na ureditev meje stranke v postopku. Dodatne meritve niso potrebne, saj je vse v skladu z zakonodajo
 • Podana sta bila zahtevka za posipavanje in popravilo cestišč v naselju Pokoše. Ponovo se bo opravil ogled in se poskuša najti ustrezna rešitev, da ne bo potrebno po vsakem večjem nalivu opravljati sanacije cestišč.
 • Prejeta sta bila zahtevka za postavitev cestnih ogled. Na ogledu terena s pristojno službo je bilo ugotovljeno, da ni zakonske podlage za postavitev le teh

 

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Naselje Pokoše: pričela se je izvedba primarnega voda kanalizacije . Prav tako se sočasno izvaja izdelava projekta za vodovod in javno razsvetljavo. S strani KS Sp. Polskava so bili podani zahtevki za projektne pogoje razsvetljave na Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in na Občina Slovenska Bistrica kot lastniku zahtevek za soglasje izvedbe le te
 • Naselje »Gmajna« : S strani KS Sp. Polskava so bili podani zahtevki za projektne pogoje razsvetljave na Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in na Občina Slovenska Bistrica kot lastniku zahtevek za soglasje izvedbe le te
 • Jantarna kolesarska pot (Jantarna kolesarska povezava je ena od predvidenih evropskih poti, ki bo povezala obalo Baltiškega morja z Jadranskim .V Slovenijo pot pripelje iz Avstrije skozi Šentilj. Nadaljuje po asfaltiranih lokalnih cestah proti Mariboru in nato skozi Krajinski park Rački ribniki in ob akumulaciji Požeg. Nadaljuje se skozi Spodnjo Polskavo in po regionalni cesti do Slovenske Bistrice, kjer je pri gradu konec označenega dela poti. Jantarna kolesarska povezava je ena od predvidenih evropskih poti, ki bo povezala obalo Baltiškega morja z Jadranskim)  Ker je projekt te poti bil izveden že več kot pred dvema desetletjema, so table in postojanka dotrajane, zato se bo zadeva sanirala
 • Košnja trave po »grabnih« se izvaja trenutno s strani izbranega izvajalca 2 x letno
 • Opravil se je nakup traktorskega platoja za potrebe krpanja lukenj na neasfaltiranih površinah. Izvedbo del bodo opravljala domača društva
 • Pokopališče: končala so se dela na celotnem pokopališču. Ureditev pohodnih poti, jaški za meteorne vode, navoz peska po celotnem pokopališču med grobovi, odstranjene so bile travne ruše, položeni tlakovci, delno obnovljena notranjost in zunanjost mrliške vežice in na novo postavljenih 45 novih žarnih grobov.

Ker je potrebno redno mesečno urejati površino pokopališča, predvsem čiščenje in odstranjevanje plevela, se bomo  ponovno obrnili na društvo na Sp. Polskavi, ki je pred leti že skrbelo za ureditev pokopališča.

 

Za potrebe obračuna letnega najema groba je zaradi QR kode potrebna nadgradnja obstoječega programa.

Položnice za najem se pošljejo do 15.09.2020.

Prav tako bomo na grobove (za katere so bila že večkrat poslana različna obvestila na nam znane naslove najemnikov grobov in se že več let vračajo na naslov KS Sp. Polskava) dali obvestilo, da pozivamo, da naj nam skrbniki grobov javijo pravilen naslov za pošiljanje obvestil. 

 • Opravljen je bil pregled cest s pristojno službo

                - ponovno je bila podana vloga za postavitev prometnih znakov v naselju Gmajna (40km/h in otroci na cesti)

                - postavitev prometnih znakov za parkiranje na javnih površinah v središču vasi do 6 ur

                - potrebno je popravilo razpok na asfaltiranih površinah še pred zimskimi meseci

- Odvodnjavanje pri otroških igralih  in »Fureku«

 • Opravljen je bil ogled z VGP DRAVA (nujno potrebno čiščenje in v določenih odsekih poglabljanje potočnih strug, izvedba projekta za most Gmajna, ter narediti v nekaterih delih potoka škarpo)
 • V izvedbi je projekt izvedbe pločnika od table Sp. Polskava in do viadukta. Plan izvedbe je v letu 2021
 • Ukinitev bankomata na Sp. Polskavi: na Novo Kbm se je poslala pisno prošnja, da se bankomat glede na populacijo in glede na to, da smo vas obdrži. Bankomat ponovno deluje, vendar pisnega zagotovila, da ga ne bodo ukinili nismo prejeli
 • Merilec hitrosti : pri ovinku »Gorjanc« bo dodatno do konca leta 2020 postavljen merilec, ki je nujno potreben za umirjanje prometa skozi vas
 • Izšla je nova knjiga Mirka Munde »Spodnja Polskava in njena stoletja«. Zaradi trenutnih razmer v zvezi z novim koronavirusom javna predstavitev knjige še ni mogoča.
 • Vrtec Sp. Polskava : postavitev razsvetljave na parkirišču vrtca. Prav tako so pred časom neznanci odtujili vse rože iz polic stavbe vrtca. Na pomoč je ponovno priskočila ga. Šetar, ki je naredila nove zasaditve.
 • Spodnjepolskavsko poletje: glede na situacijo v naši državi je prireditev bila odpovedana. Vsled temu se je posameznim gospodinjstvom podelila knjiga 750 let župnije Sveti Štefan na Spodnji Polskavi z zahvalo za razumevanje in upanje, da bomo v letu 2021 lahko s tradicijo naših prireditev nadaljevali

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • Vrtec Sp. Polskava: Opozorjeni smo bili tudi na prostorsko stisko v vrtcu in da otroci krajani Sp. Polskave nimajo prostega mesta v domačem kraju in da nujno potrebna dograditev
 • Pokoše: prejeli smo sliko črnega odlagališča smeti, ter ustno informacijo, da se tega poslužujejo tudi domačini Pokoš. O zadevi kako ukrepati se bomo informirali pri pristojnih službah
 • Dotacija upokojencem za doseženo prvo mesto v keglanju

 

 

 

      Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.

 

 

 

                Zapisala:                                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                           Marko Teskač

 


3. 9. 2020

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si, uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

______________________________________________________________________________________

Datum: 19.05.2020

 

Zapisnik 9. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 15.05.2020 s pričetkom ob 19:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Miran Gajšt

Opravičeno odsoten: Nejc Žagar

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 8. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

 se sprejme s šestimi (6) glasovi za.

 

 K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled dopisov (pritožba vezana na kurjenje plastike vaščana, ostali dopisi brez posebnosti)

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Pustovanje 2020 je bilo uspešno izvedeno.
 • 03.2020 je bil sklicana izredna seja vezana na koronavirus, na kateri se je določil predstavnik za KS SP. POLSKAVO, ki bo dosegljiv za potrebno pomoč v okviru občinskega štaba CZ.         
 • Prav tako so se v času epidemije v treh fazah med krajane raznosile zaščitne maske
 • Uredile so se površine na pokopališču
 • Ker je letos zaradi razglasitve epidemije bila odpovedana vseslovenska čistilna akcija, se napiše obvestilo kot prošnja krajanom, da pomagajo pri vsakodnevnem sprotnem odstranjevanju smeti
 • V prihodnje potrebno postaviti merilec hitrosti
 • Izvedba kanalizacije na Pokošah
 • Javna razsvetljava v naselju Gmajna in na Pokošah
 • Ureditev starega vaškega jedra od igral do pokopališča
 • Pridobitev potrebne dokumentacije za pripravo cestnega prehoda pri novem gasilskem domu
 • Potrebno urediti odvodnjavanja na cestišču pri igralih, ter urediti kanalizacijske jaške v »Kukavi«

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE

 

Glede na trenutno situacijo zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa in sproščanja ukrepov skladno z navodili NIJZ in MIZŠ, še ni možno določiti ali se bo prireditev izvedla ali ne.

Do druge polovice junija 2020 potrebno spremljati navodila in na podlagi takratnih smernic sprejeti sklep ali se bo Spodnjepolskavsko poletje izvedlo ali ne.

 

Seja je bila zaključena ob 21:40 uri.

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                                                     Predsednik sveta KS Sp. Polskava

Jasna Senekovič                                                                                                                                                         Marko Teskač


18. 5. 2020

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si, uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

 

Datum: 21.02.2020

 

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 06.02.2020 s pričetkom ob 18:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela in proračun KS Sp. Polskava 2020
 6. Pregled prispelih ponudb za dela v 2020
 7. Razporeditev del
 8. Prireditev »Pustovanje 2020 na Sp. Polskavi«
 9. Priprava na postavitev majskega drevesa
 10. Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2020«
 11. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 7. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 Pregled dopisov (brez posebnosti)

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela in proračun KS Sp. Polskava 2020

 

Predlog plana prihodkov in odhodkov za KS Spodnja Polskava je podal predsednik KS Marko Teskač. Predstavi nam zneske posameznih postavk in kaj te postavke zajemajo.

O podanem predlogu finančnega plana so navzoči razpravljali

 • javna razsvetljava v naselju Gmajna in na Pokošah
 • izvedba kanalizacije na Pokošah
 • pokopališče: postavitev novih žarnih grobov na osnovi že zbranih ponudb, istočasno urediti površine na samem pokopališču. Ponovno pošiljanje opominov neplačnikom najema grobnih mest.
 • Na grobna mesta, kjer se vsa obvestila vračajo na naslov Krajevne skupnosti, se bodo dale table z pozivom lastnikom, da nas obvestijo o spremembi naslovnika.

Obravnava proračunskega plana je bila soglasno zaključena.

 

 K tč. 6 dnevnega reda

Pregled prispelih ponudb za dela v  2020

 Več izvajalcem bilo poslano v letu 2019 povpraševanje za različna dela v 2020. Ponudbe so prispele.

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razporeditev del

 • Dela se bodo razporejala glede na vrsto dela, za katerega je posamezni član zadolžen

 

K tč. 8 dnevnega reda

 • Prireditev »Pustovanje 2020 na Sp. Polskavi«

 Glavni organizator pustne povorke je TD Kopriva Sp. Polskava skupaj s KS Sp. Polskava.

Ker si vsi želimo, da povorka dobi nazaj svojo nekdanjo slavo, kjer se je včasih predstavilo ogromno število najrazličnejših posameznih in skupinskih pustnih mask in ker si želimo, da društva v kraju čim bolje delujejo, se povezujejo in si medsebojno pomagajo, smo v mesecu januarju 2020 pisno povabili vsa društva k sodelovanju na Spodnjepolskavski pustni povorki, na pustni torek, 25.2.2020 od 16. ure naprej.

 

K tč. 9 dnevnega reda

 • Priprava na postavitev majskega drevesa

 Organizacijo in izvedbo prevzame PGD Sp. Polskava

 

K tč. 10 dnevnega reda

 • Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2020«

 V mesecu marcu sklicati sestanek z društvi. K sodelovanju povabiti še društvo iz sosednje vasi.

Znan že datum dogajanja 22. Spodnjepolskavskega poletja in sicer od 30.07. – 02.08.2020.

 

 K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 • OBVESTILO LASTNIKOM PSOV

 Preko celega leta 2019 , še posebej pa v zadnjem obdobju smo prejeli večje število pritožb  v vezi problematike pasjih iztrebkov.

Za krajane potrebno pripraviti obvestilo, v primeru, da se sama problematika ne bo zmanjšala, se bo obvestilo ustrezne inšpekcijske službe

 • VPIS OTROK V VRTEC

 Zmanjšuje se  število vpisanih otrok vrtca na Sp. Polskavi. Otroke se vpiše v druge enote. Na občini in pri ravnateljici vrtca enot na Sp. Polskavi, potrebno pridobiti informacije o planih števila mest na Sp. Polskavi. 

 •  VLOMI IN VARNOST

Izpostavi se problematika vezana na varnost osebnega premoženja in na varnost otrok v kraju. Vse več je vlomov in odtujitev premičnin. Prav tako, se otroci ne upajo več sami prosto gibati po vasi, ker se bojijo »belega kombija«. Za informacije se je potrebno obrniti na policijsko postajo Slov. Bistrica oziroma na pooblaščeno osebo, ki je zadolžena za ta rajon – v smislu, da se pove, kaj so naredili v vezi tega in kaj lahko pričakujemo.

 • ČISTILNA AKCIJA

Čistilna akcija KS Sp. Polskava  bo 04.04.2020. Pripravi se obvestilo za krajane. Upamo, da bo letošnja udeležba številčnejša,  da se nam bo pridružilo večje število krajanov, ki so  pripravljeni pomagati pri prostovoljnem delu, pa jim do sedaj zaradi drugih obveznosti ni uspelo.

 • PREDSTAVITEV SP.POLSKAVE

TD ZELENA DOLINA v mesecu marcu na Sp. Polskavi pripravlja predavanje na temo zgodovina Sp. Polskave

 • POLSKAVSKI UTRIP

Ker nam je vsem skupaj v interesu, da naša društva v kraju čim bolje delujejo in našo KS Sp.Polskava zastopajo tudi širše po državi in izven nje, ker imamo v vasi širok nabor društev z različnimi dejavnostmi in ker smo prepričani, da lahko vsak krajan najde nekaj zase smo pozvali društva, da nam pošljejo predstavitev njihovega društva, s kratko zgodovino, namenom delovanja, programom dela, … Ko bomo prejeli vse potrebno se bo izdal »POLSKAVSKI UTRIP«. Delo in želja članov KS SP. POLSKAVA je , da društva obstanejo, se še bolj povežejo in da se jim pridruži čim več krajanov različnih starostnih obdobij.

 • Sejnine v letu 2020 ostajajo nespremenjena, prav tako ostaja nespremenjena dodelitev dotacij, torej dotacija se nakaže društvom za opravljeno delo.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:15 uri.

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                      Marko Teskač


1 2 3 9