Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 15.05.2020

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si, uradna spletna stran: https://www.ks-spodnja-polskava.si

______________________________________________________________________________________

Datum: 19.05.2020

 

Zapisnik 9. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 15.05.2020 s pričetkom ob 19:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Miran Gajšt

Opravičeno odsoten: Nejc Žagar

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 8. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

 se sprejme s šestimi (6) glasovi za.

 

 K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled dopisov (pritožba vezana na kurjenje plastike vaščana, ostali dopisi brez posebnosti)

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Pustovanje 2020 je bilo uspešno izvedeno.
 • 03.2020 je bil sklicana izredna seja vezana na koronavirus, na kateri se je določil predstavnik za KS SP. POLSKAVO, ki bo dosegljiv za potrebno pomoč v okviru občinskega štaba CZ.         
 • Prav tako so se v času epidemije v treh fazah med krajane raznosile zaščitne maske
 • Uredile so se površine na pokopališču
 • Ker je letos zaradi razglasitve epidemije bila odpovedana vseslovenska čistilna akcija, se napiše obvestilo kot prošnja krajanom, da pomagajo pri vsakodnevnem sprotnem odstranjevanju smeti
 • V prihodnje potrebno postaviti merilec hitrosti
 • Izvedba kanalizacije na Pokošah
 • Javna razsvetljava v naselju Gmajna in na Pokošah
 • Ureditev starega vaškega jedra od igral do pokopališča
 • Pridobitev potrebne dokumentacije za pripravo cestnega prehoda pri novem gasilskem domu
 • Potrebno urediti odvodnjavanja na cestišču pri igralih, ter urediti kanalizacijske jaške v »Kukavi«

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE

 

Glede na trenutno situacijo zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa in sproščanja ukrepov skladno z navodili NIJZ in MIZŠ, še ni možno določiti ali se bo prireditev izvedla ali ne.

Do druge polovice junija 2020 potrebno spremljati navodila in na podlagi takratnih smernic sprejeti sklep ali se bo Spodnjepolskavsko poletje izvedlo ali ne.

 

Seja je bila zaključena ob 21:40 uri.

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                                                     Predsednik sveta KS Sp. Polskava

Jasna Senekovič                                                                                                                                                         Marko Teskač