Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 31.03.2022

Zapisnik 16. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 31.03.2022  s pričetkom ob 18:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled in plan dela
 5. Razno

 

 K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 15. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

 se sprejme z sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 16. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled del

 • Občini Slov. Bistrica posredovana izpolnjena in podpisana vsakoletna izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in potrjena inventura z ustreznim zapisnikom
 • Prejet dopis s strani krajana Davida G., da so se ob makadamski cesti za Pragersko podirala drevesa na javni površini. Ker ni bilo izdano nobeno soglasje s strani krajevne skupnosti, se je preverilo na samem terenu ali gre za nedovoljeno sečnjo ali se je posek izvajal na privat zemljišču. Ugotovljeno, da se je izvajalo na privat zemljišču. Za sečnje dreves se v zadnjem času odloča vse več lastnikov zemljišč, na kar kot KS nimamo vpliva

Zaznati je bilo tudi, da so ljudje (verjetno najemniki od katerega groba), brez soglasja upravitelja pokopališča odstranjevali drevesa in grmovnice na pokopališču. Postaviti je potrebno opozorilno tablo, da so takšni posegi na površini pokopališča izrecno prepovedani brez ogleda in soglasja upravitelja.

 • V istem času pa smo prejeli s strani krajanke Simone K. pobudo in ustrezno povezavo na projekt Čebelarske zveze Slovenija v vezi sajenja medovitih rastlin. Čebelarska zveza se je ravno zaradi povečane sečnje dreves lotila projekta sajenja medovitih rastlin na javnih površinah. Kontakt z njimi bil vzpostavljen tako pisno kot tudi po telefonu, tako smo dobili sadike divjih češenj, katere bomo posadili po javnih površinah. Gospa Simona K., pa je donirala krajevni skupnosti 3 lipe.
 • dopis s strani Dejan K., da cesta mimo njihove hiše ni v primernem stanju. Razlog je, da je bila cesta zaradi remonta na železnici Pragersko obremenjena, vendar je bila kasneje popravljena s strani izvajalcev.
 • dopis s strani ga. Mateje Č. na naslovu Pokoše 4, za asfaltiranje ceste
 • s strani krajanke podan predlog za postavitev košev za pasje iztrebke. Lastnike psov je potrebno ponovno opozoriti:

Tako lastnike psov pozivamo, da za svoje ljubljenčke skrbijo odgovorno, poskrbijo za njihovo zdravje, jih imajo zaprte v za to primernih prostorih in ogradah, jih v času sprehodov vodijo na povodcu in ne puščajo njihovih iztrebkov na javnih površinah in privatnih zelenicah.

Občinski odloki določajo (Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica), da morajo lastniki počistiti za svojimi ljubljenčki in predvidevajo tudi kazni za neupoštevanje teh določil.

Trenutno se še ne bo izvedla dodatna postavitev košev za pasje iztrebke.

 • Komunala Slov. Bistrica organizirala tudi v letu 2022 čistilno akcijo “PREDEN TRAVA OZELENI, POČISTIMO SVOJ KRAJ MI”, o čemer smo bili obveščeni 19.02.2022, akcija se je izvedla 19.03.2022. Iskreno se zahvaljujemo vsem udeležencem posameznikom, društvom in skupinam. Kljub vsakoletnemu obveščanju krajanov, da se nam naj pridružijo pri tej akciji, se odzovejo vedno že znani obrazi. Večina krajanov nima posluha za prostovoljno pomoč.
 • Pregled in potrditev plana za leto 2022
 • Podpisana pogodbo za svečomat za leto 2022
 • Bila poslana vabila k oddaji ponudb za dela v letu 2022 v KS Sp. Polskava
 • Od 01.01.2022 močno zvišanje cen električne energije
 • SAZAS je ponovno poslal za leto 2017 za 06.08.2017 račun. Navedenega smo zavrnili z dopisom in obrazložitvijo, da dogodek zaradi vremena ni bil izveden

 

Plan dela

 Pridobiti manjkajočo ustrezno dokumentacijo za projekt obnove mostu in izgradnjo avtobusne postaje pri naselju Gmajna

 • Izgradnja avtobusne postaje pri naselju Gmajna, ter sanacija mostu »Gmajna« se bo izvajala v času izvedbe Evropskega projekta Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo
 • Obnova obstoječe avtobusne postaje
 • Prestavitev polnilne postaje »pod kostanji«
 • Pričetek II. Faze izgradnje kanalizacije v naselju Pokoše
 • Obnova stavbe krajevne skupnosti in obnova ograje ob starem gasilskem domu
 • Dokončanje pločnika v Sele pri Polskavi

 

K tč. 5 dnevnega reda

Razno

 

 • S strani predstavnice sveta staršev otrok vrtca Sp. Polskava prejet dopis vezan na razsvetljavo okolice vrtca.

Razsvetljava bo urejena, takoj ko prejmemo ustrezno dokumentacijo. Svetlobni elementi se bodo zaradi prenove razsvetljave na pokopališču, tako lahko prestavili na lokacijo ob vrtcu.

 • Pri mostu v centru vasi je potrebna osvežitev označbe prehoda za pešce, ter zaradi preglednosti prestavitev table za prehod za pešce

 

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

        Zapisala:                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

        Jasna Senekovič                                                                                        Marko Teskač