Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 29.7.2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 29.7.2016

4. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 29.7.2016,  pričetek ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever, Dominika Verlak
Gost: župan dr. Ivan Žagar

Dnevni red:
1.    Ureditev cest
2.    Igrala v vasi
3.    Zemljišče v lasti podjetja Stavbno pohištvo
4.    Obnova stavbe KS
5.    Gasilski dom Sp. Polskava
6.    Meritve Sp. Polskava
7.    Razno

Na povabilo članov sveta KS je bil na seji sveta KS Sp. Polskava prisoten tudi župan dr. Ivan Žagar. Uvodoma je prisotne seznanil s problematiko, ki se tiče celotne občine Slov. Bistrica ter njenim finančnim stanjem. Glede na trenutno nezavidljivo finančno stanje je župan prisotnim pojasnil, da občina žal ne more zagotoviti dodatnih sredstev za posebne namene oz potrebe Krajevnih skupnosti.

1. Ureditev cest
Člani sveta KS ugotavljajo, da je potrebno urediti ceste v vasi. Posebej  problematične so: cesta v »ciglforštatu«, cesta pri »Ozmečevi hiši« in mimo igrišča, ter mimo blokov. Problematični so tudi deli novozgrajenega oz. obnovljenega cestišča, kjer je opazno usedanje (npr. pri Hebar…)
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Izvajalcem del je potrebno posredovati reklamacijo na izvedena dela.

2. Igrala v vasi
Že nekaj časa se člani sveta KS Sp. Polskava ukvarjajo z rešitvijo problematike postavitve igral v vasi in pred šolo oz. vrtcem. Slednje je precej sporno, saj se je nemogoče uskladit z ravnateljicama vrtca in osnovne šole. Sprejet je sklep št. 2, ki ga podpira župan: skliče se sestanek na katerem naj bosta prisotni obe ravnateljici, predstavnik Občine in krajevne skupnosti. Na sestanku naj se zapisnik s sprejetim dogovorom posreduje v vednost županu.

3. Zemljišče v lasti podjetja Stavbno pohištvo
Pera Sever je seznanila prisotne o, že velikokrat obravnavanih, možnostih odkupa zemljišča v lasti podjetja Stavbno pohištvo Polskava. Ker bi krajevna skupnost za lastne potrebe nujno potrebovala zemljišče (otroško igrišče, parkirišče, stavba za namene športa…) bi vsekakor morala nujno sodelovati na dražbi. Krajevna skupnost bi potrebna finančna sredstva lahko pridobila le z donacijo/dotacijo Občine. Župan je prisotne ponovno seznanil s trenutnim finančnim stanjem, katero ne dopušča, da bi se sredstva namenila za potrebe nakupa tega zemljišča.

4. Obnova stavbe KS
Glede na dejstvo, da je kanalizacija izgrajena je potreben  priklop stavb, kamor spada tudi stavba krajevne skupnosti. Problematika priklopa se pojavlja zaradi tega, ker so sanitarije v stavbi v stanju, ki zahteva takojšnjo in nujno sanacijo. Le to pa je potrebno izvesti pred samim priklopom na javno kanalizacijo. Ker krajevna skupnost ne razpolaga z finančnimi sredstvi, ki bi omogočali sanacijo, so se člani sveta Ks obrnili k županu po pomoč. Župan je prisotnim ponovno pojasnil, da ni dodatnih finančnih sredstev, ki bi jih lahko občina  namenila za te zadeve.  
 
5. Gasilski dom Sp. Polskava
Izgradnja gasilskega doma na Sp. Polskavi je v zadnji fazi izgradnje. Krajevna skupnost se je v začetku leta obvezala, da bo PGD finančno pomagala z določeno vsoto. Med člani sveta KS Sp. Polskava in županom so potekala dogovori o najugodnejšem načinu izpeljave obveze.

6. Meritve zemljišč Sp. Polskava
V Krajevni skupnosti Sp. Polskava so se pričele izvajati meritve, ki so bile s sklepi opredeljene  na prejšnjih sejah sveta KS. Meritve izvaja podjetje Geometra.

7.Razno
7.1. Spodnjepolskavsko poletje
Določeni stroški, ki bodo nastali v zvezi s prireditvijo »spodnjepolskavsko poletje« se bodo delili oz. vseh stroškov KS Sp. Polskava ne bo nosila sama.
7.2. Brezplačni prenos zemljišča Markelj
Občina Slov Bistrica je prosila za mnenje k odmeri in brezplačnemu prenosu dela zemljišča v last občini, ki služi kot dostop in sicer parc. št. 264/2 k.o. Pokoše (lastnika Viktor in Tatjana Markelj, Zg. Bistrica 83.  Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Izda se pozitivno mnenje k prenosu dela zemljišča v last občini, ki služi kot dostop in sicer parc. št. 264/2 k.o. Pokoše (lastnika Viktor in Tatjana Markelj, Zg. Bistrica 83.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:                                          Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:               
Silva Furek                                      Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja