/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

26. 8. 2021

Zapisnik 13. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 03.06.2021 s pričetkom ob 19:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 

Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 

Ker pripomb na zapisnik 12. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled dela, pošte ter ostalih dopisov

 

 • Na Občino Slovenska Bistrica bil poslan dopis za informacijo dokončanja kanalizacije na Gmajni. Končni rok mora biti najkasneje do leta 2023
 • Poslan dopis na Nadškofijo Maribor za zamenjavo javne razsvetljave. Istočasno je bilo potrebno za izvedbo del podati vlogo na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da izdajo kulturnovarstvenih pogoje za ureditev razsvetljave na pokopališču
 • Podana je bila zahteva/prošnja za postavitev klopi pri mrliški vežici

Zahteva soglasno potrjena

 

 

 

- S strani Občine Slovenska Bistrica prišel zahtevek za posredovanje cenika za pokopališke dejavnosti

Soglasno potrjene cenik dejavnosti

 

 • Prijava delne škode zaradi potresa na stavbi krajevne skupnosti

 

 • S strani krajanov naselja Pokoše(Miljkovič, Bako) poslan zahtevek za popravilo cest in vzpostavitev v prvotno stanje določenih delov po izgradnji kanalizacije. Zadeva se ureja direktno preko Občine Slov. Bistrica.

Prav tako so krajani naselja Pokoše (Markovič) poslali vprašanje o dokončanju delov izgradnje kanalizacije na Pokošah. S strani Občine Slov. Bistrica prejet odgovor, da bo v skladu s terminskim planom izvajalca izgradnja kanalizacije na tem območju predvidena od 21.02.2022 do 03.03.2022.

 • Pri novem gasilskem domu se bo izvajala izgradnja pločnika. Potrebno pridobiti ponudbe in podati zahtevek na Telemach za prestavitev njihove omarice
 • Na osnovi pregleda ustrezne službe smo prejeli pisni predlog sanacije za obnovo objekta krajevne skupnosti in starega gasilskega doma
 • Osnutek projektne naloge za izdelavo IDZ in IZP načrta nadomestne gradnje mostu pri naselju Gmajna je narejen
 • Pričetek del z postavitvijo javne razsvetljave v določenem delu naselja Gmajna. Po pričetku del smo prejeli s strani odvetnice, ki sta jo najeli stranki Lah in Kotnik za popolno ustavitev del – izgradnje, z obrazložitvijo, da bi se naj dela izvajala na zemljišču, ki je v zasebni lasti.
 • V soboto, 27.03.2021, smo izvedli spomladansko čistilno akcijo v KS Sp. Polskava. Iskreno se zahvaljujemo vsem udeležencem posameznikom, društvom in skupinam.
 • Na novo pridobljene označbe parkirišč v središču Sp. Polskave, ter prometni znak za umirjeno naselje na Gmajni
 • 05.2021 so bili poslani opomini neplačnikom za grobarnine.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Dokončanje javne razsvetljave v naselju Gmajna
 • Nujno potrebna ureditev vrta pri starem gasilskem domu
 • Ureditev cest, preplastiti z ustreznimi materiali
 • Potrebno pridobiti ponudbe za izvajanje zimske službe 2021/22, saj je obstoječa pogodba potekla na dan 31.03.2021

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

Ni razprave

 

      Seja je bila zaključena ob 20:40 uri.

 

 

 

                Zapisala:                                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                           Marko Teskač


4. 6. 2021

Datum: 09.03.2021

 

Zapisnik 12. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 09.03.2021 s pričetkom ob 19:00 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 11. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled dela, pošte ter ostalih dopisov

 • Potrjen plan dela za leto 2021
 • Poslan dopis na Direkcijo Republike Slovenije za vode, za obnovitev struge v potoku Mlinščica od starega gasilskega doma proti cerkvi sv. Štefana
 • Prijava delne škode zaradi potresa na stavbi krajevne skupnosti
 • Podali mnenje na željo krajana za poseg v varovalni pas – očiščenje in izravnava le tega. Na osnovi mnenja bilo podano soglasje s strani občine Slov. Bistrica
 • Na osnovi prejetega dopisa bilo izdano soglasje za postavitev potujočih čebelnjakov čebelarstvu Slov. Bistrica
 • Usklajevanje izvensodne poravnave v vezi Kovačič. Potrebna zasaditev ligustra in plačilo 290,00 evrov odškodnine za ograjo in kanalete. Zbrane bile ponudbe za zasaditev ligustra. Po zasaditvi s strani podjetja Moga d.o.o. je zadeva zaključena.
 • Prejete ponudbe na osnovi poslanih povpraševanja za opravljanje naslednjih del v letu 2021:

        Prevoz peska na relacijo Sp. Polskava (8 ton),

        Prevoz gramoza na relacijo Sp. Polskava (8 ton)

        Gramoziranje  makadamskega cestišča (cena na meter)

        Utrjevanje  oz. valjanje cestišča (cena strojne ure)

        Strojna ura bagerja za čiščenje jarkov z odmetom na brežino (cena strojne ure)

        Strojna ura bagerja za čiščenje jarkov z odvozom  (cena strojne ure)

        Strojna ura kamiona tri osi (cena na uro)

        Košnja obrežja ali melioracijskih jarkov (cena na meter)

        Pometanje cestišč in pločnikov(cena na meter)

        Obrezovanje drevja in grmovja (cena na uro)

        Sanacija brežin (cena na m2)

        Čiščenje vozišča strojno ali ročno (cena na meter)

        Čiščenje kanalet in cestnih propustov (cena na meter)

 • Na Občino Slov. Bistrica je bil podan uraden odgovor na vprašanje občinskega svetnika vezano na javno razsvetljavo v naselju »Gmajna«
 • Prejeta ponudba za izdelavo IDZ, IZP projektne dokumentacije Geodetski načrti in geomehansko poročilo za most Gmajna. Prejeta ponudba izdelave idejne zasnove DGD, ter pridobitev vseh potrebnih pogojev in mnenje ter izdelava PZI.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

      - Čistilna akcija KS Sp. Polskava z društvi

      - Spodnjepolskavsko poletje v letu 2021. Glede na trenutno situacijo še ni možno pričeti s pripravami.

       - Nujno je potrebna obnova stavbe krajevne skupnosti, »furekove stavbe« in starega gasilskega doma. Potrebno pridobiti predlog sanacije in predračune za popravilo le teh.  

       - Menjava razsvetljave na cerkvenem stolpu na cerkvi Župnijska cerkev sv. Štefana. Obstoječa razsvetljava ni v skladu s standardi, ki so zakonsko predpisani, zato bi jo nadomestili

         z razsvetljavo direktno iz cerkvenega stolpa. Na Nadškofijo Maribor je potrebno poslati vlogo za dovoljenje za menjavo razsvetljave.

 

 K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 Obnova Marijinega kipa v centru Sp. Polskava

 

      Seja je bila zaključena ob 20:40 uri.

 

                Zapisala:                                                                                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                                                 Marko Teskač


10. 3. 2021

Datum: 05.01.2021

 

Zapisnik 11. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 28.12.2020 s pričetkom ob 18:00 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte, dopisov in opravljenih del
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 10. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte, dopisov in opravljenih del

 

 • Posredovana bila podpisana najemna pogodba za svečomat na pokopališču Sp. Polskava, ki stopi v veljavo s 01.01.2021. Pogodba je sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
 • Dopis o postavitvi dodatne luči (javna razsvetljava). Ugotovljeno je, da se dodatna razsvetljava na tem delu naselja ne bo naredila.
 • Podana sta bila zahtevka za posipavanje in popravilo cestišč (Novak, Jug)
 • S strani krajana iz naselja Pokoš bil posredovan zahtevek za popravilo ceste. Za to cesto že nekaj časa poskušamo najti ustrezno rešitev, da ne bo potrebno po vsakem večjem nalivu opravljati sanacije cestišča.
 • S strani Komunale Slov. Bistrica prejet dopis in zahtevek za soglasje za postavitev otoka odpadnih olj. Z postavitvijo otoka se strinjamo, vendar se zavrne lokacija katero so navedli in se jim poda predlog nove lokacije.
 • S strani odvetnice v vezi zadeve Kovačič smo prejeli predlog izvensodne poravnave. S predlogom se strinjamo, vendar so potrebni še nekateri popravki
 • Na Komunalo Slov. Bistrica se je podala prošnja za postavitev prometnih znakov
 • S strani direkcije za vodo smo prejeli potrjeno vlogo za selektivni posek ob potoku Mlinščica

 

 K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Naselje Pokoše: izvedba primarnega voda kanalizacije je v dokončanju. Gradbena dela za postavitev javne razsvetljave so dokončana
 • Naselje »Gmajna« : prejeli smo projektne pogoje razsvetljave s strani Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in soglasje Občine Slovenska Bistrica, ki nam kot lastnik dovoljuje izvedbo le te.

Sami projekti za izgradnjo so bili narejeni že leta 2008. Po pregledu in preučitvi le teh, smo ugotovili, da je     trasa javne razsvetljave predvidena od mosta levo na levi strani ceste, kjer so kmetijska zemljišča. Po pregledu zemljišča, ki je v lasti občine Slov. Bistrica skupaj s cesto, smo ugotovili, da je žal premalo površine v lasti občine Slov. Bistrica, tako izgradnja in postavitev javne razsvetljave po tem projektu...po tej liniji žal ni mogoča.

Zato iščemo druge rešitve, kot je trasa na nasprotni strani ceste, torej po desni liniji. Trasa po tej strani pa predstavlja večji problem vezan na vse gospodarske infrastrukture , ki so v tej liniji, ter vsi asfaltni priključki v ulice ter do hiš.

Ena od rešitev je morda tudi solarna razsvetljava katere postavitev je že v samem začetku zelo draga , prav tako tudi kasnejše vzdrževanje le te.

Potrebno je najti  ustrezno rešitev in projekt izpeljati, kot smo si zadali.

Prav tako je potrebno pričeti s postopkom rekonstrukcije mostu v naselju Gmajna (pridobitev projektnih pogojev, projektant, ponudbe,..)

 • Jantarna kolesarska pot: postojanka ob jezeru je obnovljena, v letu 2021 je potrebno narediti ustrezno označbo poti s tablami
 • Postavljen merilec hitrosti pri »GORJANCU« na Sp. Polskava
 • Za potrebe obračuna letnega najema groba je bila izvedena potrebna nadgradnja obstoječega programa.

Položnice za najem so se poslale v septembru 2020.  V večini so bile poravnane. Na obvestila, ki smo jih postavili na sam grob s prošnjo, da nam skrbniki grobov posredujejo podatek o pravilnem naslovu, se ni nihče odzval. Ponovno se pošljejo obvestila na nam znane naslove in postavijo obvestila na grobna mesta. V kolikor ne bo odziva se bo smatralo, da grobno mesto ne bo več v najemu.

Cena nakupa žarnega groba ostaja nespremenjena 500 evrov, za ostale je cena 200 evrov. Soglasno potrjeno. Letna najemnina ostaja nespremenjena.

 • Poslati povpraševanja za izvedbo del v letu 2021 (gramoziranje makadamskih cestišč, utrjevanje in valjanje, čiščenje jarkov, košnja obrežja, sanacija brežin, pometanje cestišč in pločnikov, obrezovanje drevja in grmovja, ..)

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • V mesecu januarju 2021 potrebno opraviti inventuro
 • Pripravit seznam dežurstva članov uradnih ur v letu 2021 in dežurstvo za izobešanje zastav (uradne ure v letu 2021 se pričnejo po sproščanju ukrepov zaradi covid -19)

 

      Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.

 

      Zapisala:                                                                                                                                                            Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

     Jasna Senekovič                                                                                                                                                 Marko Teskač

 


31. 12. 2020

Zapisnik 10. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 02.09.2020 s pričetkom ob 19:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 

Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 

Ker pripomb na zapisnik 9. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 

Dnevni red bil soglasno potrjen

   

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 

 • Dopis s strani geodetske uprave vezan na ureditev meje stranke v postopku. Dodatne meritve niso potrebne, saj je vse v skladu z zakonodajo
 • Podana sta bila zahtevka za posipavanje in popravilo cestišč v naselju Pokoše. Ponovo se bo opravil ogled in se poskuša najti ustrezna rešitev, da ne bo potrebno po vsakem večjem nalivu opravljati sanacije cestišč.
 • Prejeta sta bila zahtevka za postavitev cestnih ogled. Na ogledu terena s pristojno službo je bilo ugotovljeno, da ni zakonske podlage za postavitev le teh

 

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Naselje Pokoše: pričela se je izvedba primarnega voda kanalizacije . Prav tako se sočasno izvaja izdelava projekta za vodovod in javno razsvetljavo. S strani KS Sp. Polskava so bili podani zahtevki za projektne pogoje razsvetljave na Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in na Občina Slovenska Bistrica kot lastniku zahtevek za soglasje izvedbe le te
 • Naselje »Gmajna« : S strani KS Sp. Polskava so bili podani zahtevki za projektne pogoje razsvetljave na Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in na Občina Slovenska Bistrica kot lastniku zahtevek za soglasje izvedbe le te
 • Jantarna kolesarska pot (Jantarna kolesarska povezava je ena od predvidenih evropskih poti, ki bo povezala obalo Baltiškega morja z Jadranskim .V Slovenijo pot pripelje iz Avstrije skozi Šentilj. Nadaljuje po asfaltiranih lokalnih cestah proti Mariboru in nato skozi Krajinski park Rački ribniki in ob akumulaciji Požeg. Nadaljuje se skozi Spodnjo Polskavo in po regionalni cesti do Slovenske Bistrice, kjer je pri gradu konec označenega dela poti. Jantarna kolesarska povezava je ena od predvidenih evropskih poti, ki bo povezala obalo Baltiškega morja z Jadranskim)  Ker je projekt te poti bil izveden že več kot pred dvema desetletjema, so table in postojanka dotrajane, zato se bo zadeva sanirala
 • Košnja trave po »grabnih« se izvaja trenutno s strani izbranega izvajalca 2 x letno
 • Opravil se je nakup traktorskega platoja za potrebe krpanja lukenj na neasfaltiranih površinah. Izvedbo del bodo opravljala domača društva
 • Pokopališče: končala so se dela na celotnem pokopališču. Ureditev pohodnih poti, jaški za meteorne vode, navoz peska po celotnem pokopališču med grobovi, odstranjene so bile travne ruše, položeni tlakovci, delno obnovljena notranjost in zunanjost mrliške vežice in na novo postavljenih 45 novih žarnih grobov.

Ker je potrebno redno mesečno urejati površino pokopališča, predvsem čiščenje in odstranjevanje plevela, se bomo  ponovno obrnili na društvo na Sp. Polskavi, ki je pred leti že skrbelo za ureditev pokopališča.

 

Za potrebe obračuna letnega najema groba je zaradi QR kode potrebna nadgradnja obstoječega programa.

Položnice za najem se pošljejo do 15.09.2020.

Prav tako bomo na grobove (za katere so bila že večkrat poslana različna obvestila na nam znane naslove najemnikov grobov in se že več let vračajo na naslov KS Sp. Polskava) dali obvestilo, da pozivamo, da naj nam skrbniki grobov javijo pravilen naslov za pošiljanje obvestil. 

 • Opravljen je bil pregled cest s pristojno službo

                - ponovno je bila podana vloga za postavitev prometnih znakov v naselju Gmajna (40km/h in otroci na cesti)

                - postavitev prometnih znakov za parkiranje na javnih površinah v središču vasi do 6 ur

                - potrebno je popravilo razpok na asfaltiranih površinah še pred zimskimi meseci

- Odvodnjavanje pri otroških igralih  in »Fureku«

 • Opravljen je bil ogled z VGP DRAVA (nujno potrebno čiščenje in v določenih odsekih poglabljanje potočnih strug, izvedba projekta za most Gmajna, ter narediti v nekaterih delih potoka škarpo)
 • V izvedbi je projekt izvedbe pločnika od table Sp. Polskava in do viadukta. Plan izvedbe je v letu 2021
 • Ukinitev bankomata na Sp. Polskavi: na Novo Kbm se je poslala pisno prošnja, da se bankomat glede na populacijo in glede na to, da smo vas obdrži. Bankomat ponovno deluje, vendar pisnega zagotovila, da ga ne bodo ukinili nismo prejeli
 • Merilec hitrosti : pri ovinku »Gorjanc« bo dodatno do konca leta 2020 postavljen merilec, ki je nujno potreben za umirjanje prometa skozi vas
 • Izšla je nova knjiga Mirka Munde »Spodnja Polskava in njena stoletja«. Zaradi trenutnih razmer v zvezi z novim koronavirusom javna predstavitev knjige še ni mogoča.
 • Vrtec Sp. Polskava : postavitev razsvetljave na parkirišču vrtca. Prav tako so pred časom neznanci odtujili vse rože iz polic stavbe vrtca. Na pomoč je ponovno priskočila ga. Šetar, ki je naredila nove zasaditve.
 • Spodnjepolskavsko poletje: glede na situacijo v naši državi je prireditev bila odpovedana. Vsled temu se je posameznim gospodinjstvom podelila knjiga 750 let župnije Sveti Štefan na Spodnji Polskavi z zahvalo za razumevanje in upanje, da bomo v letu 2021 lahko s tradicijo naših prireditev nadaljevali

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • Vrtec Sp. Polskava: Opozorjeni smo bili tudi na prostorsko stisko v vrtcu in da otroci krajani Sp. Polskave nimajo prostega mesta v domačem kraju in da nujno potrebna dograditev
 • Pokoše: prejeli smo sliko črnega odlagališča smeti, ter ustno informacijo, da se tega poslužujejo tudi domačini Pokoš. O zadevi kako ukrepati se bomo informirali pri pristojnih službah
 • Dotacija upokojencem za doseženo prvo mesto v keglanju

 

 

 

      Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.

 

 

 

                Zapisala:                                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                           Marko Teskač

 


3. 9. 2020

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si, uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

______________________________________________________________________________________

Datum: 19.05.2020

 

Zapisnik 9. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 15.05.2020 s pričetkom ob 19:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Miran Gajšt

Opravičeno odsoten: Nejc Žagar

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 8. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

 se sprejme s šestimi (6) glasovi za.

 

 K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled dopisov (pritožba vezana na kurjenje plastike vaščana, ostali dopisi brez posebnosti)

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Pustovanje 2020 je bilo uspešno izvedeno.
 • 03.2020 je bil sklicana izredna seja vezana na koronavirus, na kateri se je določil predstavnik za KS SP. POLSKAVO, ki bo dosegljiv za potrebno pomoč v okviru občinskega štaba CZ.         
 • Prav tako so se v času epidemije v treh fazah med krajane raznosile zaščitne maske
 • Uredile so se površine na pokopališču
 • Ker je letos zaradi razglasitve epidemije bila odpovedana vseslovenska čistilna akcija, se napiše obvestilo kot prošnja krajanom, da pomagajo pri vsakodnevnem sprotnem odstranjevanju smeti
 • V prihodnje potrebno postaviti merilec hitrosti
 • Izvedba kanalizacije na Pokošah
 • Javna razsvetljava v naselju Gmajna in na Pokošah
 • Ureditev starega vaškega jedra od igral do pokopališča
 • Pridobitev potrebne dokumentacije za pripravo cestnega prehoda pri novem gasilskem domu
 • Potrebno urediti odvodnjavanja na cestišču pri igralih, ter urediti kanalizacijske jaške v »Kukavi«

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE

 

Glede na trenutno situacijo zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa in sproščanja ukrepov skladno z navodili NIJZ in MIZŠ, še ni možno določiti ali se bo prireditev izvedla ali ne.

Do druge polovice junija 2020 potrebno spremljati navodila in na podlagi takratnih smernic sprejeti sklep ali se bo Spodnjepolskavsko poletje izvedlo ali ne.

 

Seja je bila zaključena ob 21:40 uri.

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                                                     Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                         Marko Teskač


18. 5. 2020

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si, uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

 

Datum: 21.02.2020

 

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 06.02.2020 s pričetkom ob 18:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela in proračun KS Sp. Polskava 2020
 6. Pregled prispelih ponudb za dela v 2020
 7. Razporeditev del
 8. Prireditev »Pustovanje 2020 na Sp. Polskavi«
 9. Priprava na postavitev majskega drevesa
 10. Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2020«
 11. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 7. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 Pregled dopisov (brez posebnosti)

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela in proračun KS Sp. Polskava 2020

 

Predlog plana prihodkov in odhodkov za KS Spodnja Polskava je podal predsednik KS Marko Teskač. Predstavi nam zneske posameznih postavk in kaj te postavke zajemajo.

O podanem predlogu finančnega plana so navzoči razpravljali

 • javna razsvetljava v naselju Gmajna in na Pokošah
 • izvedba kanalizacije na Pokošah
 • pokopališče: postavitev novih žarnih grobov na osnovi že zbranih ponudb, istočasno urediti površine na samem pokopališču. Ponovno pošiljanje opominov neplačnikom najema grobnih mest.
 • Na grobna mesta, kjer se vsa obvestila vračajo na naslov Krajevne skupnosti, se bodo dale table z pozivom lastnikom, da nas obvestijo o spremembi naslovnika.

Obravnava proračunskega plana je bila soglasno zaključena.

 

 K tč. 6 dnevnega reda

Pregled prispelih ponudb za dela v  2020

 Več izvajalcem bilo poslano v letu 2019 povpraševanje za različna dela v 2020. Ponudbe so prispele.

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razporeditev del

 • Dela se bodo razporejala glede na vrsto dela, za katerega je posamezni član zadolžen

 

K tč. 8 dnevnega reda

 • Prireditev »Pustovanje 2020 na Sp. Polskavi«

 Glavni organizator pustne povorke je TD Kopriva Sp. Polskava skupaj s KS Sp. Polskava.

Ker si vsi želimo, da povorka dobi nazaj svojo nekdanjo slavo, kjer se je včasih predstavilo ogromno število najrazličnejših posameznih in skupinskih pustnih mask in ker si želimo, da društva v kraju čim bolje delujejo, se povezujejo in si medsebojno pomagajo, smo v mesecu januarju 2020 pisno povabili vsa društva k sodelovanju na Spodnjepolskavski pustni povorki, na pustni torek, 25.2.2020 od 16. ure naprej.

 

K tč. 9 dnevnega reda

 • Priprava na postavitev majskega drevesa

 Organizacijo in izvedbo prevzame PGD Sp. Polskava

 

K tč. 10 dnevnega reda

 • Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2020«

 V mesecu marcu sklicati sestanek z društvi. K sodelovanju povabiti še društvo iz sosednje vasi.

Znan že datum dogajanja 22. Spodnjepolskavskega poletja in sicer od 30.07. – 02.08.2020.

 

 K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 • OBVESTILO LASTNIKOM PSOV

 Preko celega leta 2019 , še posebej pa v zadnjem obdobju smo prejeli večje število pritožb  v vezi problematike pasjih iztrebkov.

Za krajane potrebno pripraviti obvestilo, v primeru, da se sama problematika ne bo zmanjšala, se bo obvestilo ustrezne inšpekcijske službe

 • VPIS OTROK V VRTEC

 Zmanjšuje se  število vpisanih otrok vrtca na Sp. Polskavi. Otroke se vpiše v druge enote. Na občini in pri ravnateljici vrtca enot na Sp. Polskavi, potrebno pridobiti informacije o planih števila mest na Sp. Polskavi. 

 •  VLOMI IN VARNOST

Izpostavi se problematika vezana na varnost osebnega premoženja in na varnost otrok v kraju. Vse več je vlomov in odtujitev premičnin. Prav tako, se otroci ne upajo več sami prosto gibati po vasi, ker se bojijo »belega kombija«. Za informacije se je potrebno obrniti na policijsko postajo Slov. Bistrica oziroma na pooblaščeno osebo, ki je zadolžena za ta rajon – v smislu, da se pove, kaj so naredili v vezi tega in kaj lahko pričakujemo.

 • ČISTILNA AKCIJA

Čistilna akcija KS Sp. Polskava  bo 04.04.2020. Pripravi se obvestilo za krajane. Upamo, da bo letošnja udeležba številčnejša,  da se nam bo pridružilo večje število krajanov, ki so  pripravljeni pomagati pri prostovoljnem delu, pa jim do sedaj zaradi drugih obveznosti ni uspelo.

 • PREDSTAVITEV SP.POLSKAVE

TD ZELENA DOLINA v mesecu marcu na Sp. Polskavi pripravlja predavanje na temo zgodovina Sp. Polskave

 • POLSKAVSKI UTRIP

Ker nam je vsem skupaj v interesu, da naša društva v kraju čim bolje delujejo in našo KS Sp.Polskava zastopajo tudi širše po državi in izven nje, ker imamo v vasi širok nabor društev z različnimi dejavnostmi in ker smo prepričani, da lahko vsak krajan najde nekaj zase smo pozvali društva, da nam pošljejo predstavitev njihovega društva, s kratko zgodovino, namenom delovanja, programom dela, … Ko bomo prejeli vse potrebno se bo izdal »POLSKAVSKI UTRIP«. Delo in želja članov KS SP. POLSKAVA je , da društva obstanejo, se še bolj povežejo in da se jim pridruži čim več krajanov različnih starostnih obdobij.

 • Sejnine v letu 2020 ostajajo nespremenjena, prav tako ostaja nespremenjena dodelitev dotacij, torej dotacija se nakaže društvom za opravljeno delo.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:15 uri.

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                      Marko Teskač


18. 3. 2020

Datum: 18.03.2020

 

Zapisnik 1. izredne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 17.03.2020 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran,  Sonja Ekart, Nejc Žagar, predstavnik PGD Sp. Polskava Miran Furek

in predstavnica krajevne organizacije Rdečega križa Nada Medved

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Koronavirus

 

K tč. 1 dnevnega reda

Na pobudo Občine Slov. Bistrica in civilne zaščite se je sklicala izredna seja KS Sp. Polskava v vezi zadeve

24 urna dežurna pisarna.

Po dogovoru smo v klicni center, ki deluje v okviru občinskega štaba CZ, posredovali telefonsko številko od

predstavnika KS Sp. Polskava za krajane KS Sp. Polskava,

ki so oboleli in so v domači oskrbi, nimajo pa pomoči svojcev in bi potrebovali našo pomoč.

 

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

 

 

Zapisala:                                                                                                                        Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                           Marko Teskač


10. 2. 2020

_______________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 08.01.2019

 

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 18.12.2019 s pričetkom ob 17:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar,

Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 3. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 4. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 5. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled dopisov (brez posebnosti)

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 • Postavljen merilec hitrosti
 • Izvedba otroškega igrišča dokončana
 • Okrasitev kraja narejena, prav tako postavljena smreka v centru vasi, ki jo je podaril krajan Sp. Polskave
 • Nove oglasne deske so nameščene
 • V naselju Pokoše je že montiranih nekaj dodatnih luči
 • Cestni jarki so ustrezno očiščeni , pesek bil navožen na stranske ceste, obrezane ciprese na pokopališču,
 • Pridobljene ponudbe za postavitev novih žarnih grobov
 • Potrebno urediti odseke na pokopališču z dodatnim peskom, ter popraviti in aktivirati samostoječe luči

 

K tč. 5 dnevnega reda

Razno

 • URADNE URE

 Uradne ure se spremenijo in sicer bodo vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v kolikor bo potreba drugačna se bo sprejel nov sklep

Sklep soglasno sprejet

 • ZBOR KRAJANOV POKOŠE

S strani krajanov naselja Pokoše prejeli zahtevo za sklic krajanov naselja Pokoše. Tako smo v skladu s 64. členom statuta KS Sp. Polskava sklicali zbor

krajanov, ki je bil v torek 10. decembra 2019, ob 18:30 uri v prostorih Mladinskega doma Pokoše.

Predmet sklica je bila lokalna problematika, ki so jo opredelili v podpisni listi:

NOVA CESTA SKOZI CELO VAS

UREDITEV PLOČNIKOV, KJER JE TO MOGOČE

UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE IN

MOŽNOST PRIKLOPA NA JAVNO KANALIZACIJO

Prisotni:

- člani sveta KS Sp. Polskava: Marko Teskač, Franc Teran in Blanka Remškar

- župan Slov. Bistrica dr. Ivan Žagar

- ter 43 krajanov

Krajani spregovorijo o zgoraj navedeni problematiki, ter pripomnijo, da se v zadnjih 28 letih ni nič naredilo v samem naselju,

razen res nujnih vzdrževalnih del.

Krajanom se pove, da je za takšne projekte eden izmed večjih problemov pridobivanje ustrezne dokumentacija.

Prav tako je potrebno še pridobiti vsa soglasja od lastnikov zemljišč, če le ta niso v občinski lasti, ter za celotno traso potrebno opraviti zakoličbo.  

V kolikor kateri od lastnikov ne bo dal soglasja ni možna izvedba določenih del.

Vsekakor je tako v občinskem kot v svetu KS Sp. Polskava plan, da se dela pričnejo v letu 2020.

S strani krajanov se poda predlog za vaški odbor za čas izvedbe del (kanalizacija)

Predlog bil soglasno sprejet s strani vseh prisotnih krajanov. Določijo tri člane začasnega odbora, ki bodo spremljali izvajanje del.

Kontaktna oseba s strani KS Sp. Polskava je Franc Teran.

Krajane zanima ali je možen kakšen način da se stavba Mladinskega doma Pokoše vrne nazaj v last krajanom. Navedeno ni izvedljivo,

možno je samo preko pogodbe o upravljanju s KS Sp. Polskava.

Zbor je bil zaključen 19:50 uri.

 

Seja je bila zaključena ob 22:20 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                                                                              Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                  Marko Teskač


10. 2. 2020

__________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 26.09.2019

 

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 24.09.2019 s pričetkom ob 19.40 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar,

Opravičeno odsotni: Miran Gajšt

 

Gost: ga. Danijela Kovačič (od 19:45 do 20:45 ure)

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 3. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 4. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 5. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotnih večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 Odločba inšpekcijske službe

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 

 • Pridobljena dovoljenja in soglasja za postavitev merilca hitrosti
 • Pridobljena dovoljenja in soglasja za postavitev otroških igral
 • Urejena cesta v naselju »Gmajna« in del glavne ceste skozi naselje Sp. Polskava
 • Potrebno pridobiti ponudbe za decembrsko okrasitev kraja in izbrati najugodnejšo
 • Že dotrajane oglasne deske se bodo nadomestile z novimi
 • Do konca leta 2019 dobava in montaža otroških igral po izboru najugodnejšega ponudnika
 • Do konca leta 2019 potrebna ureditev čiščenja »grabnov« , navoza peska, obrezovanje drevja in cipres, ureditev betonskega jaška,…

 

K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

 • Pridobljena vsa potrebna dokumentacija v vezi izvedbe Spodnjepolskavskega poletja
 • Prireditev je bila uspešno izvedena s pomočjo vseh društev

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

Na začetku pred drugo točko dnevnega reda,  bila na svojo željo prisotna tudi gospa Danijela Kovačič, v vezi odškodninskega zahtevka, zaradi posega na njeno zemljišče.

 

Seja je bila zaključena ob 22:20 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                                                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                 Marko Teskač


26. 6. 2019

________________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 21.06.2019

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 22.05.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Povabljeni k prisotnosti točke 6 dnevnega reda: Kampl Robert, Damjan Remškar in Boštjan Bračič (opravičeno odsoten)

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 6. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«
 7. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 4. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 • Zadeva v vezi K.D. še ni rešena, postopek se nadaljuje
 • Cestno ogledalo na Sp. Polskavi , eno je bilo zamenjano takoj, drugo, ki še ustreza svojemu namenu, bo zamenjano v kratkem
 • Glede na dopise s priloženimi slikami s strani nekaterih krajanov in naknadnih ogledov s strani predstavnikov sveta KS Sp. Polskava, 
  se bo izvedlo nujno čiščenje jarkov, delna krpanja cest, ureditev jaškov
 • Pridobitev soglasja za oglasno desko
 • Zavrnjeni računi najema mrliške vežice

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 • Čiščenje prostorov KS Sp. Polskava se izvaja po pripravljenem urniku za društva
 • Čistilna akcija je bila uspešno izvedena predvsem s pomočjo članov nekaterih društev, sami krajani KS Sp. Polskava se v večini, kljub vabilu, da je okolje skupna vrednota niso odzvali.
 • Opravilo se je generalno čiščenje mrliške vežice s strani članic zadolženih za pokopališko dejavnost, potrebno še prebarvati lesene dele, kar se bo uredilo v jeseni
 • Oglasna deska pri Mercatorju narejena in pritrjena
 • Ogled ceste v naselju »Gmajna ter realizacija le te, v najkrajšem možnem času
 • Opravljen bil sestanek na Pokošah v vezi Mladinskega doma Pokoše. Prisotni Marjan Lašič, Janez Šega, Jelka Drobne, Elza Jurič, Alojz Kapun, Franc Teran in Marko Teskač. S strani predsednika se predstavi nova pogodba o upravljanju podpisana s strani KS Sp. Polskava in Občine Slov. Bistrica. Pregledajo se letni stroški elektrike, ki so se v zadnjih dveh letih bistveno povečali. Potrebno je poiskati vzrok. Prav tako je potrebno podati zahtevek za zvišanje amperske moči. Namen doma je , da ga lahko uporabljajo vsi krajani, prav tako se zniža akontacija za najem doma. Potrebno postaviti oglasno desko.
 • V prostorih KS Sp. Polskava je potrebno popravilo vodovodnih cevi in priklop na kanalizacijo
 • Realizacija meritev parcelnih mej, ki še niso zaključene
 • Pridobitev potrebne dokumentacije pri izvedbi različnih projektov

 

K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

Pregled programa, ki je bil okvirno potrjen na sestanku z društvi KS Sp. Polskava na dan 27.03.2019 in razporeditev del.

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

        07.01 Poziv k oddaji ponudb za izvajanje del  

                   Pregled izvajalcev, ki so se odzvali na povpraševanje

 

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.

Zapisala:                                                                                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                     Marko Teskač


1 2 3 9