Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 02.09.2020

Zapisnik 10. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 02.09.2020 s pričetkom ob 19:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 

Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 

Ker pripomb na zapisnik 9. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 

Dnevni red bil soglasno potrjen

   

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 

 • Dopis s strani geodetske uprave vezan na ureditev meje stranke v postopku. Dodatne meritve niso potrebne, saj je vse v skladu z zakonodajo
 • Podana sta bila zahtevka za posipavanje in popravilo cestišč v naselju Pokoše. Ponovo se bo opravil ogled in se poskuša najti ustrezna rešitev, da ne bo potrebno po vsakem večjem nalivu opravljati sanacije cestišč.
 • Prejeta sta bila zahtevka za postavitev cestnih ogled. Na ogledu terena s pristojno službo je bilo ugotovljeno, da ni zakonske podlage za postavitev le teh

 

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Naselje Pokoše: pričela se je izvedba primarnega voda kanalizacije . Prav tako se sočasno izvaja izdelava projekta za vodovod in javno razsvetljavo. S strani KS Sp. Polskava so bili podani zahtevki za projektne pogoje razsvetljave na Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in na Občina Slovenska Bistrica kot lastniku zahtevek za soglasje izvedbe le te
 • Naselje »Gmajna« : S strani KS Sp. Polskava so bili podani zahtevki za projektne pogoje razsvetljave na Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in na Občina Slovenska Bistrica kot lastniku zahtevek za soglasje izvedbe le te
 • Jantarna kolesarska pot (Jantarna kolesarska povezava je ena od predvidenih evropskih poti, ki bo povezala obalo Baltiškega morja z Jadranskim .V Slovenijo pot pripelje iz Avstrije skozi Šentilj. Nadaljuje po asfaltiranih lokalnih cestah proti Mariboru in nato skozi Krajinski park Rački ribniki in ob akumulaciji Požeg. Nadaljuje se skozi Spodnjo Polskavo in po regionalni cesti do Slovenske Bistrice, kjer je pri gradu konec označenega dela poti. Jantarna kolesarska povezava je ena od predvidenih evropskih poti, ki bo povezala obalo Baltiškega morja z Jadranskim)  Ker je projekt te poti bil izveden že več kot pred dvema desetletjema, so table in postojanka dotrajane, zato se bo zadeva sanirala
 • Košnja trave po »grabnih« se izvaja trenutno s strani izbranega izvajalca 2 x letno
 • Opravil se je nakup traktorskega platoja za potrebe krpanja lukenj na neasfaltiranih površinah. Izvedbo del bodo opravljala domača društva
 • Pokopališče: končala so se dela na celotnem pokopališču. Ureditev pohodnih poti, jaški za meteorne vode, navoz peska po celotnem pokopališču med grobovi, odstranjene so bile travne ruše, položeni tlakovci, delno obnovljena notranjost in zunanjost mrliške vežice in na novo postavljenih 45 novih žarnih grobov.

Ker je potrebno redno mesečno urejati površino pokopališča, predvsem čiščenje in odstranjevanje plevela, se bomo  ponovno obrnili na društvo na Sp. Polskavi, ki je pred leti že skrbelo za ureditev pokopališča.

 

Za potrebe obračuna letnega najema groba je zaradi QR kode potrebna nadgradnja obstoječega programa.

Položnice za najem se pošljejo do 15.09.2020.

Prav tako bomo na grobove (za katere so bila že večkrat poslana različna obvestila na nam znane naslove najemnikov grobov in se že več let vračajo na naslov KS Sp. Polskava) dali obvestilo, da pozivamo, da naj nam skrbniki grobov javijo pravilen naslov za pošiljanje obvestil. 

 • Opravljen je bil pregled cest s pristojno službo

                – ponovno je bila podana vloga za postavitev prometnih znakov v naselju Gmajna (40km/h in otroci na cesti)

                – postavitev prometnih znakov za parkiranje na javnih površinah v središču vasi do 6 ur

                – potrebno je popravilo razpok na asfaltiranih površinah še pred zimskimi meseci

– Odvodnjavanje pri otroških igralih  in »Fureku«

 • Opravljen je bil ogled z VGP DRAVA (nujno potrebno čiščenje in v določenih odsekih poglabljanje potočnih strug, izvedba projekta za most Gmajna, ter narediti v nekaterih delih potoka škarpo)
 • V izvedbi je projekt izvedbe pločnika od table Sp. Polskava in do viadukta. Plan izvedbe je v letu 2021
 • Ukinitev bankomata na Sp. Polskavi: na Novo Kbm se je poslala pisno prošnja, da se bankomat glede na populacijo in glede na to, da smo vas obdrži. Bankomat ponovno deluje, vendar pisnega zagotovila, da ga ne bodo ukinili nismo prejeli
 • Merilec hitrosti : pri ovinku »Gorjanc« bo dodatno do konca leta 2020 postavljen merilec, ki je nujno potreben za umirjanje prometa skozi vas
 • Izšla je nova knjiga Mirka Munde »Spodnja Polskava in njena stoletja«. Zaradi trenutnih razmer v zvezi z novim koronavirusom javna predstavitev knjige še ni mogoča.
 • Vrtec Sp. Polskava : postavitev razsvetljave na parkirišču vrtca. Prav tako so pred časom neznanci odtujili vse rože iz polic stavbe vrtca. Na pomoč je ponovno priskočila ga. Šetar, ki je naredila nove zasaditve.
 • Spodnjepolskavsko poletje: glede na situacijo v naši državi je prireditev bila odpovedana. Vsled temu se je posameznim gospodinjstvom podelila knjiga 750 let župnije Sveti Štefan na Spodnji Polskavi z zahvalo za razumevanje in upanje, da bomo v letu 2021 lahko s tradicijo naših prireditev nadaljevali

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • Vrtec Sp. Polskava: Opozorjeni smo bili tudi na prostorsko stisko v vrtcu in da otroci krajani Sp. Polskave nimajo prostega mesta v domačem kraju in da nujno potrebna dograditev
 • Pokoše: prejeli smo sliko črnega odlagališča smeti, ter ustno informacijo, da se tega poslužujejo tudi domačini Pokoš. O zadevi kako ukrepati se bomo informirali pri pristojnih službah
 • Dotacija upokojencem za doseženo prvo mesto v keglanju

 

 

 

      Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.

 

 

 

                Zapisala:                                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                           Marko Teskač