Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 03.06.2021

Zapisnik 13. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 03.06.2021 s pričetkom ob 19:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 

Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 

Ker pripomb na zapisnik 12. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled dela, pošte ter ostalih dopisov

 

 • Na Občino Slovenska Bistrica bil poslan dopis za informacijo dokončanja kanalizacije na Gmajni. Končni rok mora biti najkasneje do leta 2023
 • Poslan dopis na Nadškofijo Maribor za zamenjavo javne razsvetljave. Istočasno je bilo potrebno za izvedbo del podati vlogo na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da izdajo kulturnovarstvenih pogoje za ureditev razsvetljave na pokopališču
 • Podana je bila zahteva/prošnja za postavitev klopi pri mrliški vežici

Zahteva soglasno potrjena

 

 

 

– S strani Občine Slovenska Bistrica prišel zahtevek za posredovanje cenika za pokopališke dejavnosti

Soglasno potrjene cenik dejavnosti

 

 • Prijava delne škode zaradi potresa na stavbi krajevne skupnosti

 

 • S strani krajanov naselja Pokoše(Miljkovič, Bako) poslan zahtevek za popravilo cest in vzpostavitev v prvotno stanje določenih delov po izgradnji kanalizacije. Zadeva se ureja direktno preko Občine Slov. Bistrica.

Prav tako so krajani naselja Pokoše (Markovič) poslali vprašanje o dokončanju delov izgradnje kanalizacije na Pokošah. S strani Občine Slov. Bistrica prejet odgovor, da bo v skladu s terminskim planom izvajalca izgradnja kanalizacije na tem območju predvidena od 21.02.2022 do 03.03.2022.

 • Pri novem gasilskem domu se bo izvajala izgradnja pločnika. Potrebno pridobiti ponudbe in podati zahtevek na Telemach za prestavitev njihove omarice
 • Na osnovi pregleda ustrezne službe smo prejeli pisni predlog sanacije za obnovo objekta krajevne skupnosti in starega gasilskega doma
 • Osnutek projektne naloge za izdelavo IDZ in IZP načrta nadomestne gradnje mostu pri naselju Gmajna je narejen
 • Pričetek del z postavitvijo javne razsvetljave v določenem delu naselja Gmajna. Po pričetku del smo prejeli s strani odvetnice, ki sta jo najeli stranki Lah in Kotnik za popolno ustavitev del – izgradnje, z obrazložitvijo, da bi se naj dela izvajala na zemljišču, ki je v zasebni lasti.
 • V soboto, 27.03.2021, smo izvedli spomladansko čistilno akcijo v KS Sp. Polskava. Iskreno se zahvaljujemo vsem udeležencem posameznikom, društvom in skupinam.
 • Na novo pridobljene označbe parkirišč v središču Sp. Polskave, ter prometni znak za umirjeno naselje na Gmajni
 • 05.2021 so bili poslani opomini neplačnikom za grobarnine.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Dokončanje javne razsvetljave v naselju Gmajna
 • Nujno potrebna ureditev vrta pri starem gasilskem domu
 • Ureditev cest, preplastiti z ustreznimi materiali
 • Potrebno pridobiti ponudbe za izvajanje zimske službe 2021/22, saj je obstoječa pogodba potekla na dan 31.03.2021

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

Ni razprave

 

      Seja je bila zaključena ob 20:40 uri.

 

 

 

                Zapisala:                                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                           Marko Teskač