Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 06.02.2020

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si, uradna spletna stran: https://www.ks-spodnja-polskava.si

 

Datum: 21.02.2020

 

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 06.02.2020 s pričetkom ob 18:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela in proračun KS Sp. Polskava 2020
 6. Pregled prispelih ponudb za dela v 2020
 7. Razporeditev del
 8. Prireditev »Pustovanje 2020 na Sp. Polskavi«
 9. Priprava na postavitev majskega drevesa
 10. Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2020«
 11. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 7. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 Pregled dopisov (brez posebnosti)

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela in proračun KS Sp. Polskava 2020

 

Predlog plana prihodkov in odhodkov za KS Spodnja Polskava je podal predsednik KS Marko Teskač. Predstavi nam zneske posameznih postavk in kaj te postavke zajemajo.

O podanem predlogu finančnega plana so navzoči razpravljali

 • javna razsvetljava v naselju Gmajna in na Pokošah
 • izvedba kanalizacije na Pokošah
 • pokopališče: postavitev novih žarnih grobov na osnovi že zbranih ponudb, istočasno urediti površine na samem pokopališču. Ponovno pošiljanje opominov neplačnikom najema grobnih mest.
 • Na grobna mesta, kjer se vsa obvestila vračajo na naslov Krajevne skupnosti, se bodo dale table z pozivom lastnikom, da nas obvestijo o spremembi naslovnika.

Obravnava proračunskega plana je bila soglasno zaključena.

 

 K tč. 6 dnevnega reda

Pregled prispelih ponudb za dela v  2020

 Več izvajalcem bilo poslano v letu 2019 povpraševanje za različna dela v 2020. Ponudbe so prispele.

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razporeditev del

 • Dela se bodo razporejala glede na vrsto dela, za katerega je posamezni član zadolžen

 

K tč. 8 dnevnega reda

 • Prireditev »Pustovanje 2020 na Sp. Polskavi«

 Glavni organizator pustne povorke je TD Kopriva Sp. Polskava skupaj s KS Sp. Polskava.

Ker si vsi želimo, da povorka dobi nazaj svojo nekdanjo slavo, kjer se je včasih predstavilo ogromno število najrazličnejših posameznih in skupinskih pustnih mask in ker si želimo, da društva v kraju čim bolje delujejo, se povezujejo in si medsebojno pomagajo, smo v mesecu januarju 2020 pisno povabili vsa društva k sodelovanju na Spodnjepolskavski pustni povorki, na pustni torek, 25.2.2020 od 16. ure naprej.

 

K tč. 9 dnevnega reda

 • Priprava na postavitev majskega drevesa

 Organizacijo in izvedbo prevzame PGD Sp. Polskava

 

K tč. 10 dnevnega reda

 • Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2020«

 V mesecu marcu sklicati sestanek z društvi. K sodelovanju povabiti še društvo iz sosednje vasi.

Znan že datum dogajanja 22. Spodnjepolskavskega poletja in sicer od 30.07. – 02.08.2020.

 

 K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 • OBVESTILO LASTNIKOM PSOV

 Preko celega leta 2019 , še posebej pa v zadnjem obdobju smo prejeli večje število pritožb  v vezi problematike pasjih iztrebkov.

Za krajane potrebno pripraviti obvestilo, v primeru, da se sama problematika ne bo zmanjšala, se bo obvestilo ustrezne inšpekcijske službe

 • VPIS OTROK V VRTEC

 Zmanjšuje se  število vpisanih otrok vrtca na Sp. Polskavi. Otroke se vpiše v druge enote. Na občini in pri ravnateljici vrtca enot na Sp. Polskavi, potrebno pridobiti informacije o planih števila mest na Sp. Polskavi. 

 •  VLOMI IN VARNOST

Izpostavi se problematika vezana na varnost osebnega premoženja in na varnost otrok v kraju. Vse več je vlomov in odtujitev premičnin. Prav tako, se otroci ne upajo več sami prosto gibati po vasi, ker se bojijo »belega kombija«. Za informacije se je potrebno obrniti na policijsko postajo Slov. Bistrica oziroma na pooblaščeno osebo, ki je zadolžena za ta rajon – v smislu, da se pove, kaj so naredili v vezi tega in kaj lahko pričakujemo.

 • ČISTILNA AKCIJA

Čistilna akcija KS Sp. Polskava  bo 04.04.2020. Pripravi se obvestilo za krajane. Upamo, da bo letošnja udeležba številčnejša,  da se nam bo pridružilo večje število krajanov, ki so  pripravljeni pomagati pri prostovoljnem delu, pa jim do sedaj zaradi drugih obveznosti ni uspelo.

 • PREDSTAVITEV SP.POLSKAVE

TD ZELENA DOLINA v mesecu marcu na Sp. Polskavi pripravlja predavanje na temo zgodovina Sp. Polskave

 • POLSKAVSKI UTRIP

Ker nam je vsem skupaj v interesu, da naša društva v kraju čim bolje delujejo in našo KS Sp.Polskava zastopajo tudi širše po državi in izven nje, ker imamo v vasi širok nabor društev z različnimi dejavnostmi in ker smo prepričani, da lahko vsak krajan najde nekaj zase smo pozvali društva, da nam pošljejo predstavitev njihovega društva, s kratko zgodovino, namenom delovanja, programom dela, … Ko bomo prejeli vse potrebno se bo izdal »POLSKAVSKI UTRIP«. Delo in želja članov KS SP. POLSKAVA je , da društva obstanejo, se še bolj povežejo in da se jim pridruži čim več krajanov različnih starostnih obdobij.

 • Sejnine v letu 2020 ostajajo nespremenjena, prav tako ostaja nespremenjena dodelitev dotacij, torej dotacija se nakaže društvom za opravljeno delo.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:15 uri.

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                      Marko Teskač