Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 07.01.2019

________________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: https://www.ks-spodnja-polskava.si

______________________________________________________________________

 

Datum: 07.01.2019

 

Zapisnik 2.redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 07.01.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

 

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
  3. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitativne) seje krajevne skupnosti Spodnja Polskava
  4. Imenovanje inventurne komisije
  5. Sprejetje proračunskega plana za 2019
  6. Sejnine članov
  7. Razno

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitativne) seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 1. redne (konstitativne) seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda

Imenovanje inventurne komisije

 Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep, da se oblikuje inventurna komisija za popis osnovnih sredstev in inventarja, v naslednji sestavi:

 – predsednik inventurne komisije: Miran Gajšt  

 – član inventurne komisije: Petra Sever

 – član inventurne komisije: Jasna Senekovič

 Inventurna komisija je dolžna, da v roku do 20.1.2019 izvede inventuro osnovnih sredstev.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Sprejetje proračunskega plana za 2019

Predlog plana prihodkov in odhodkov za KS Spodnja Polskava je podal predsednik KS Marko Teskač. Predstavi nam zneske posameznih postavk in kaj te postavke zajemajo.

O podanem predlogu finančnega plana so navzoči razpravljali

  • Prioriteta je poravnati vse odprte terjatve na dan 31.12.2018
  • Podjemne pogodbe za leto 2019

Prva obravnava proračunskega plana je bila soglasno zaključena.

 

K tč. 6 dnevnega reda

Sejnine članov

Člani so seznanjeni o možnosti izplačevanja sejnin.

Soglasno se sprejme, da se sejnine izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,

ter članov drugih občinskih organov, ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

      7.1. Obveščanje članov KS Spodnja Polskava

             Člane se obvesti, da se jih bo obveščalo po elektronskem naslovu. O prejemu obvestila in morebitni odsotnosti je potrebno poslati nazaj pisno odsotnost.

 

             Sklep se soglasno sprejme.

 

      7.2. Sedežni red 

             Predsednik Marko Teskač seznani vse člane, da bo na sejah veljal sedežni red, kot je bil na današnji seji.

 

             Navzoči se soglasno strinjajo.

 

      7.3. Tajniška dela  

             Dosedanja dolgoletna tajnica Silva Furek je dala z dnem 31.12.2018 odpoved. Dela v naslednjem mandatu bo prevzela Jasna Senekovič po podjemni pogodbi.

             Sklep se soglasno sprejme

 

     7.4. Dostop do prostorov KS Spodnja Polskava

 

 

            Ugotovljeno je bilo, da vsi člani še nimajo ključev od prostorov KS, tako je potrebno dati dodatno izdelati duplikate ključev. Opozorjeni smo bili, da so vrata in

            ključavnica  dotrajana. Trenutno ni finančnih sredstev za nakup oziroma obnovo obstoječih. Tako se do nadaljnjega uporablja obstoječe.

             Sklep sprejet soglasno

 

      7.5. Spletna stran

              Ugotovljeno je bilo, da je bila spletna stran KS Sp. Polskava nedelujoča, vzrok je bil nezmožnost dostopanja in večkratni vdori. Ob pomoči krajana Mateja Perše je

             stran ponovno vzpostavljena  in funkcionalna. Tako da zahvala Mateju. 

 

     7.6. Član nadzornega odbora Slovenska Bistrica 

            S strani Občine Slovenska Bistrica je bil prejet dokument o predlogu kandidata za člana nadzornega odbora. Kot najbolj ustrezen kandidat nam je bila ga. Tanja Vintar.

            Soglasno sprejeto

 

     7.7. Uradne ure in zastave

           Uradne ure za krajane KS Spodnja Polskava bodo načeloma vsak drugi četrtek od 17.00 do 18.00 ure s prvimi pričetimi 17.01.2019. Tajnica naredi seznam dežurnih za leto 2019.

           Istočasno se na seznam vpiše, da v kolikor je potrebno v času od enega do drugega dežurstva izobesiti zastavo Republike Slovenije, da je to dolžnost zadnjega dežurnega na uradnih urah.

           Za črno zastavo sta skozi vso leto zadolžena člana za družbene dejavnosti in pokopališče.

 

 

 

 

           Seja je bila zaključena ob 22:10 uri.

 

 

          Zapisala:                                                                                                                                            Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

          Jasna Senekovič                                                                                                                                  Marko Teskač