Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 09.03.2021

Datum: 09.03.2021

 

Zapisnik 12. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 09.03.2021 s pričetkom ob 19:00 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 11. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled dela, pošte ter ostalih dopisov

 • Potrjen plan dela za leto 2021
 • Poslan dopis na Direkcijo Republike Slovenije za vode, za obnovitev struge v potoku Mlinščica od starega gasilskega doma proti cerkvi sv. Štefana
 • Prijava delne škode zaradi potresa na stavbi krajevne skupnosti
 • Podali mnenje na željo krajana za poseg v varovalni pas – očiščenje in izravnava le tega. Na osnovi mnenja bilo podano soglasje s strani občine Slov. Bistrica
 • Na osnovi prejetega dopisa bilo izdano soglasje za postavitev potujočih čebelnjakov čebelarstvu Slov. Bistrica
 • Usklajevanje izvensodne poravnave v vezi Kovačič. Potrebna zasaditev ligustra in plačilo 290,00 evrov odškodnine za ograjo in kanalete. Zbrane bile ponudbe za zasaditev ligustra. Po zasaditvi s strani podjetja Moga d.o.o. je zadeva zaključena.
 • Prejete ponudbe na osnovi poslanih povpraševanja za opravljanje naslednjih del v letu 2021:

        Prevoz peska na relacijo Sp. Polskava (8 ton),

        Prevoz gramoza na relacijo Sp. Polskava (8 ton)

        Gramoziranje  makadamskega cestišča (cena na meter)

        Utrjevanje  oz. valjanje cestišča (cena strojne ure)

        Strojna ura bagerja za čiščenje jarkov z odmetom na brežino (cena strojne ure)

        Strojna ura bagerja za čiščenje jarkov z odvozom  (cena strojne ure)

        Strojna ura kamiona tri osi (cena na uro)

        Košnja obrežja ali melioracijskih jarkov (cena na meter)

        Pometanje cestišč in pločnikov(cena na meter)

        Obrezovanje drevja in grmovja (cena na uro)

        Sanacija brežin (cena na m2)

        Čiščenje vozišča strojno ali ročno (cena na meter)

        Čiščenje kanalet in cestnih propustov (cena na meter)

 • Na Občino Slov. Bistrica je bil podan uraden odgovor na vprašanje občinskega svetnika vezano na javno razsvetljavo v naselju »Gmajna«
 • Prejeta ponudba za izdelavo IDZ, IZP projektne dokumentacije Geodetski načrti in geomehansko poročilo za most Gmajna. Prejeta ponudba izdelave idejne zasnove DGD, ter pridobitev vseh potrebnih pogojev in mnenje ter izdelava PZI.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

      – Čistilna akcija KS Sp. Polskava z društvi

      – Spodnjepolskavsko poletje v letu 2021. Glede na trenutno situacijo še ni možno pričeti s pripravami.

       – Nujno je potrebna obnova stavbe krajevne skupnosti, »furekove stavbe« in starega gasilskega doma. Potrebno pridobiti predlog sanacije in predračune za popravilo le teh.  

       – Menjava razsvetljave na cerkvenem stolpu na cerkvi Župnijska cerkev sv. Štefana. Obstoječa razsvetljava ni v skladu s standardi, ki so zakonsko predpisani, zato bi jo nadomestili

         z razsvetljavo direktno iz cerkvenega stolpa. Na Nadškofijo Maribor je potrebno poslati vlogo za dovoljenje za menjavo razsvetljave.

 

 K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 Obnova Marijinega kipa v centru Sp. Polskava

 

      Seja je bila zaključena ob 20:40 uri.

 

                Zapisala:                                                                                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                                                 Marko Teskač