Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 09.06.2022

Zapisnik 17. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 09.06.2022  s pričetkom ob 19:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

    Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 16. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 17. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled in plan dela
 5. Razno

 

 K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 16. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme z sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 17. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled del

 • Prispela pošta : – s strani krajanov za odmero zemljišča

                       – dopis krajanov v vezi problematike živali »pav«

                       – dopis s strani krajanov v naselju »Gmajna« za ureditev sprehajalne poti

 • Nakup nove kosilnice
 • Košnjo trave izvaja glede na prispele ponudbe Tilen Cmager
 • Nakup in posaditev trajnic na pokopališču
 • Pločnik in cestna razsvetljava Sele pri Polskavi dokončan

 

 Plan dela

 Obnova stavbe krajevne skupnosti

 • Obnova ograje ob starem gasilskem domu
 • Obnova fasade in ure na starem gasilskem domu v izvedbi PGD, z dotacijo KS
 • Spodnjepolskavsko poletje: oddani vlogi na Občino za soglasje lastnika parcele in za zaporo ceste, že pridobljena izjava o varni uporabi in certifikat za oder , ter skice o postavitvi zvočnih naprav na prireditvenem prostoru, vodja prireditve Miran Furek, vodja rediteljev Matjaž Boldirev

 

 K tč. 5 dnevnega reda

Razno

Položnice za grobarnine se pošljejo v mesecu septembru

Seja je bila zaključena ob 21:15 uri.

        Zapisala:                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

        Jasna Senekovič                                                                                        Marko Teskač