Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 1.4.2014

4. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2014 z dne 1.4.2014 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava.

Prisotni: Milan Mom, Petra Sever, Igor Ritonja, Žagar Drago, Miran Gajšt, Monika Kirbiš Rojs.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje in seje z društvi
2. Tekoče zadeve
3. Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje
Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik sveta KS z dne 13.3.2014, zapisnik z društvi z dne 19.3.2014 in zapisnik korespondenčne seje z dne 10.4.2014. Člani sveta KS potrdijo vse zapisnike v predlagani obliki.

 2. Volišča v krajevni skupnosti Sp. Polskava
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Krajevna skupnost Sp. Polskava je posredovala Upravni enoti Slovenska Bistrica pritožbo zaradi ukinitve 50% volišč v KS. Ukinjeno je volišče v mladinskem domu na Pokošah s pripombo, da je volišče v KS dostopno invalidom in ne drži oznaka na vabilih, da ni dostopno invalidom.

 3. Mnenje – javno dobro
Občina Slov Bistrica je posredoval dopis za podajo mnenja k oddaji ceste v javno dobro oz. zamenjavi zemljišč krajanke Fičovsky. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Člani sveta KS predlagajo, da se prvotno opravi ogled na terenu in meritev in nato oblikuje ustrezno mnenje k menjavi zemljišča.

 4. Asfaltiranje cest
V skladu s sklepom iz seje sveta KS z dne 13.3.2014 je krajan Kampl Robi podal prošnjo za asfaltiranje ceste do Sp. Polskava 127 s tem da 50 % stroškov sofinancira KS Sp. Polskava. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Vloga se odobri.Povpraševanje v zvezi z izvedbo asfaltiranja je podala tudi krajanka Dežman. Krajan Ritonja je člane sveta KS obvestil, da je z lastnimi sredstvi izvedel asfaltiranje v dolžini 30 m – od križišča proti Jeza. Ustno je bila podana tudi prošnja za sofinanciranje asfaltiranja ceste s strani Amon.

 5. Gramoziranje
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: izvede se gramoziranje ceste – smer Dušan Gril.

6. Prošnja za finančno pomoč
IMPOS je posredoval prošnjo za finančno pomoč ob izdaji revije Petica. Krajevni odbor Rdečega križa Sp. Polskava je podal prošnjo za finančno pomoč ob organizaciji srečanja starejših krajanov krajevne skupnosti Spodnja Polskava. Osnovna šola Antona Ingoliča je podala prošnjo za finančno pomoč ob organizaciji dobrodelnega koncerta katerega pridobljena sredstva bodo namenjena za finančno šibke otroke. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Krajevnemu odboru Rdečega križa se nameni dotacija v višini 250,00 EUR (naročilnica), Osnovni šoli Antona Ingoliča se nameni dotacija v višini 150,00 EUR.

 7. Obcestna ograja
 Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor je podal mnenje v zvezi z gradnjo obcestne ograje parc. št. *110/1 in 265/2 k.o. Sp. Polskava, ki meji na javno pot 940911in sicer; ker se gradnja še ne izvajani podana kršitev, lastnica pa je obveščena, da mora pred pričetkom gradbenih del pridobiti soglasje upravljalca javne poti.

 8. Parkiranje
 Prispelo je pismo opredeljeno kot »anonimno pismo krajanov sibirije« s katerim obveščajo člane sveta KS , da je na cesti »v sibiriji« v križišču redno parkiran avtomobil, ki moti normalen promet in predstavlja nevarnost. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: občinska redarska služba skrbi za parkiranje avtomobilov, ki predstavljajo nevarnost in niso parkirani na parkiriščih , zato je potrebno le te obvestiti o kršitvi.

 9. Klada
 Predstavniki skupine Klada, ki je prejela finančno pomoč ob predstavitvi klade na ptujskem karnevalu so podali zahvalo krajevni skupnosti.

10. Dolgoročni plan Občine Slov. Bistrica
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: za vključitev aktivnosti dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica se podajo naslednji predlogi:

– dograditev vrtca Otona Župančiča, Enota na Sp. Polskavi, saj zaradi prostorske stiske ostajajo otroci iz naše KS pred vrati vrtca.
– odkup zemljišča minimalno 50 arov od podjetja SP Stavbno pohištvo Polskava – v stečaju,
– zgraditev več namenskega objekta (šport, kultura, društva,…)
– ozelenitev za ureditev igrišč (pomožno nogometno igrišče, igrišče za odbojko, igrišče z umetno travo,…)
– igrala za otroke na Sp. Polskavi in Pokošah
– javna razsvetljava Pokoše in naselje Gmajna
– asfaltiranje ceste Pokoše
– zgraditev mostu na Gmajni
– izgradnja brvi za pešce pri stanovanjski hiši Rotart širine 1,40 m
– ureditev pokopališča (tlakovanje, popravilo obzidja.

11. Pooblastilo za prerazporeditve med postavkami
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 8: Predsednik sveta KS se pooblasti za izdajo sklepov o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami, v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna na posameznih področjih porabe. (Sklep se nanaša na del proračuna Občine Slov. Bistrica –Poslovanje krajevnih skupnosti ZA LETO 2014, POSTAVKA 8.12. – KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA.

12. Zaključni račun
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 9: sprejme in potrdi se zaključni račun za leto 2013.

13. Nadzorni odbor
Člani sveta KS ugotavljajo, da še ni prejet končni zapisnik NO o pregledu poslovanja za leto 2011, ter zapisnik o pregledu poslovanja za leto 2012. Pregled poslovanja za leto 2013 se še ni izvršil.

13. Tajniška dela
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 10: Za tajniška dela se nameni plačilo v enaki višini kot v preteklem letu.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                                          Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja