Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 10.1.2011

Z A P I S N I K

sveta KS Sp. Polskava, dne 10.1.2011, ob 18. uri

Prisotni: Milan Mom, Milan Srkbiš, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar in Monika Kirbiš.
Upravičeno odsoten: Miran Gajšt.

Ugotovi se, da so pristopili vsi vabljeni, razen Miran Gajšt, ki se opraviči zaradi službene zadržanosti.

Ugotovi se, da sta prisotna tudi Vili Krajnc in predstavnik KTV direktor g. Arzenšek.

Predstavnik KTV pove, da so zainteresirani za prevzem KTV na Sp. Polskavi, pripravljeni so v vlaganja, ki bodo potrebna za posodobitev tega sistema v naši KS. Nikakor pa niso pripravljeni prevzeti vse skupaj v najem. Glede na navedeno pove, da bo pripravil obvestilo, ki ga bo v soglasju s člani sveta KS poslal vsem prebivalcem KS. Pove tudi, da zagotavlja, da analogno bi ostala enaka cena kot je do sedaj (30 programov), če gre kdo v povečane pakete bi bila cena drugačna. Možnost bi bila tudi dobava interneta.

Predsednik KS g. Mom pove, da je potrebno najprej pregledati pogodbe, ki jih imajo naročniki sklenjene s KS Sp Polskava in da pogodbe pogledajo tudi pravniki. Le tako bo mogoče prenesti KTV v upravljanje drugemu upravljalcu. Pove tudi, da so investitorji KTV-ja KS Sp. Polskava in krajani. Pove tudi, da bi lahko dali sistem KTV v upravljanje, glede na že veljavno pogodbo, kar pa se predstavnik KTV ne strinja.

Tako člani sveta KS soglasno predlagajo in hkrati tudi potrdijo – SKLENEJO, da se izdela pismo o nameri in se tako pošlje obvestilo s strani Kabel TV – KS Sp. Polskava in tudi vsem krajanom. KS pa bo izdelal svojo obvestilo in ga posredoval krajanom.

Predstavnik KTV se zaveže, da bo zgoraj omenjeno namero posredoval KS do 17.1.2011.

Ob 18.40 uri zapusti sestanek predstavnik KTV.

Seja sveta KS se nadaljuje.

Potrdi se zapisnik z dne 8.12.2010, pripomb ni.

Ga. Sever predstavi kako poteka izdelava spletne strani. Pove, da je potrebno registrirati domena. Pove tudi, da bo stran zaživela takoj, ko bo plačana domena in ko bomo prejeli gesla. Spletna stran je pripravljena, le registracija je še potrebna. Pove, da bo predvidoma zaživela konec meseca januarja 2011.

Izpostavi se tudi problematika, ki so jo izpostavili nekateri krajani glede premalega premera cevi za kanalizacijo. Glede na to se sprejme SKLEP, da se pisno pozove g. Kosiča na izpostavljeno problematiko in SKLEP, da je za urejanje in reševanje problemov v zvezi z izgradnjo kanalizacije v naši KS pristojen g. Igor Ritonja.

Ga. Kirbiš predlaga, da se obvešča krajane tudi preko brušur, ki bi izhajale po potrebi. Obveščanje na oglasni deski je premalo. Hkrati predlaga, da se uredijo pogodbe o delu v KS Sp. Polskavi, za predsednika in tajnika in morebitne sejnine.

Sprejme se SKLEP, da se izda soglasje k spremembi zemljišča v stavbno zemljišče „pri Ekartovih“ s tem, da želimo, da je urejen dovoz do teh parcel tako, da bo možno izvajanje zimske službe in da bo možna primerna komunalna urejenost teh parcel ter, da bo gradnja v skladu s pogoji kulturne dediščine.

Sprejme se SKLEP, da se izda soglasje k spremembi zemljišča v stavbno zemljišče „Rubnik“ s tem, da želimo, da je urejen dovoz do teh parcel tako, da bo možno izvajanje zimske službe in da bo možna primerna komunalna urejenost teh parcel ter, da bo gradnja v skladu s pogoji kulturne dediščine.

Na naš naslov je prispel razpis za podelitev priznanj v Občini Slov. Bistriva. Tako se predlaga Turistično društvo Kopriva.

Na predlog lastnika Gostišča Vintar o podaljšanem obratovalnem času gostišča v primerih, ko gre za zaključene družbe. Glede na to se sprejme SKLEP, da se poda soglasje k podaljšanem obratovalnem času navedenega gostišča.

Podan je ponovni predlog g. Skrbiša, da se naslovi na KS Pragersko dopis za skupno ureditev „črne poti“. Tako se sprejme SKLEP – prošnja se naslovi na navedeno KS.

S strani naše občine je prišel zahtevek za popis inventarnega gradiva, tako se mora določiti člane, ki bodo to opravili. Predlagani so: Igor Ritonja, Milan Skrbiš in Drago Žagar. Popis – inventura se bo opravljala 18.1.2011, ob 18. uri.

Prispela je prošnja za dotacija Godbe na pihala Sp. Polskava in TD Zelena Dolina. Sprejme se SKLEP, sredstev se trenutno ne more donirati, ker še ni sprejetega plana in potrjenega proračuna.

Prispel je tudi zapisnik Inšpekcijske komisije 7.12.2010 o cestišču. Zapisnik se prebere in ugotovi, da je bilo ugotoviti, da je KS prejela opomin.

SKLENE se, da se sklenejo pogodbe z ga. Iljevec, g. Ocepik in g. Zidovnik in tudi pogodba o pluženju.

G. Mom se, poleg že pisnega poslanega opravičila še ustno g. Žagarju, kot predsedniku KUD-a, da ni dobil besede za predstavitev dosedanjih aktivnostih društva, ki je bilo dne 8.12.2010, v gostišču Vintar.

Sprejme se tudi SKLEP, da se spremeni glede podpisnikov, tako se prejšnji sklep, kjer je bilo sprejeto, da sta določena dva podpisnika naenkrat, sedaj pravilno glasi: en podpisnik.

Uredi se tudi UJP net dostop za vpoglede v stanje na računu naše KS.

Ga. Sever predstavi probleme glede dostave pošte za KS. Tako predlaga, da se za KS naroči poštni nabiralnik. Ostali člani soglašajo in tako se sprejme SKLEP, nabavi se poštni nabiralnik-zaveže se o tem pozanimati g. Skrbiš.

G. Skrbiš predstavi kako ima KS sklenjena zavarovanja. Ker ni tako urejeno kot bi moralo biti, se sprejme SKLEP, da bo g. Skrbiš navedena zavarovanja uredi za našo KS, skupaj z domom na Pokošah.

Na pobudo krajanov o problematiki trgovine Mercator. Glede na navedeno se sprejme SKLEP, da bo KS poslala dopis na Mercator in opisala problematiko navedene trgovine

Ga. Sever in ga. Kirbiš sta zadolženi, da pripravita do sredine meseca februarja 4 letno vizijo na še KS, kar ostali člani sveta KS potrdijo.

Podan je tudi predlog, da se za uradne ure nabavi zvezek za pisanje zaznamkov, vsi člani se s tem strinjajo.

Podan je predlog, da se PGD pozove, da niso izpolnili nalog v letu 2010, za katere so se zavezali. S tem se člani prejšnjega sveta KS strinjajo in se na podlagi tega sprejme SKLEP, dopis se bo v naslednjem tednu naslovil na PGD.

Obravnava se tudi posredovana dokumentacija IEI – dopis z dne 8.12.2010, znak 8K10307, kjer želijo, da se poda soglasje. Soglasje se poda, odgovor se ne pripravi, ker je rok že potekel.

Naslednji sestanek se skliče do odgovora predstavnika Kabel TV.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:                                                                                                                   Predsednik KS SP:
Petra Sever                                                                                                                 Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja