Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 11.10.2011

Z A P I S N I K
 
sveta KS Sp. Polskava, dne 11.10.2011, ob 19.00 uri
 
Prisotni: Milan Mom, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Monika Kirbiš, Miran Gajšt in Milan Skrbiš.
Dnevni red:

 
I.   Vodovod Pokoše
II.  Predlogi planiranja projektov za leto 2012
III. Tekoče zadeve
IV. Razno
I.
Zaradi težav z zagotavljanjem zadostne količine vode v vodovodnem sistemu Pokoše in zaradi zelo velikih stroškov, ki nastajajo v tem sistemu se sprejme sklep, da se na Občino Slov. Bistrica naslovi zahteva, da se skliče sestanek s predstavniki občine, Komunale in predstavniki sveta KS Sp. Polskava, da se poišče rešitev za nastalo problematiko z vodovodnim sistemom.
 
II.
Člani sveta predlagajo, da vsak član sveta poda predloge, ki bi jih morali v naši krajevni skupnosti planirati za naslednje leto. Tako člani sveta predlagajo, da se zapiše v plan:
 
– Popravilo pločnika ob potoku Polskava z novo ograjo pri Gorjancu in morebitna prestavitev potoka in ceste
 
– Ureditev avtobusne postaje na Sp. Polskavi pri osnovni šoli
 
– Sanacija zgradbe krajevne skupnosti (ureditev sanitarjev, napeljava nove električne inštalacije, zaradi dotrajanosti sedanje, odprava vlage v objektu, izvedba novih tlakov v prostorih, izvedba estrihov in izvedba novih ometov)
 
– Ureditev električne napeljave v mrliški vežici, ogrevanje in ureditev okolja
 
– Zgraditev pločnika od hišne številke Sp. Polskava 6 do mostu pri Gmajni, po projektu, ki že obstaja
 
– Zgraditev ali obnovitev ali dograditev športnega objekta ob nogometnem igrišču ter ureditev v zvezi s tem vso potrebno dokumentacijo za pridobitev športnih klubskih prostorov vseh športnikov
 
– Zgraditev dodatnega igrišča za odbojko in ureditev otroških igral na Sp. Polskava in otroških igral na Pokošah (lokacija še ni znana)
 
– Ponovna možnost za odkup zemljišča ob nogometnem igrišču
 
– Saniranje in ureditev nadgradnje potoka pri gostišču Vintar
 
– Asfaltiranje cest (lokacija še ni znana)
 
– Tlakovanje talnih plošč pri „Plečko“
 
– Ureditev parkirišča v smeri cerkve ob potoku
 
– Ureditev povezovalne poti Črna pot – Pragersko
 
Sklep sprejet soglasno, da se v proračunu za naslednje leto planirajo zgoraj omenjeni projekti, vsakega člana sveta KS pa se zaveže, da do konca tega meseca pripravi okvirno vrednost izvedbe posameznega projekta, oceno posameznega projekta pripravi vsak član za tistega, katerega je predlagal.
 
III.
Prejeli smo specifikacijo PGD Sp. Polskava o izvedbi Spodnjepolskavskega poletja. Glede na tako visoko zneske svet sprejme sklep, da se PGD Sp. Polskava pozove, da v roku 8 dni KS-u posreduje specifikacijo in točno navedejo za kakšen namen je bil porabljen denar ter njegova višina.
 
Predsednik pojasni, da se bo začasno uredil pločnik pri Gorjancu in ograja tako, da bo le ta varna, obnova pa je predvidena za spomladi 2012.
 
S strani občine smo prejeli dopis, da se na občini pripravlja Odlok o plakatiranju. Glede na to so nas zaprosili, da jim sporočimo število plakatiranih mest in kako v praksi poteka postopek oziroma izvedba plakatiranja. Svet sprejme sklep, da občini sporočimo, da imamo 6 plakatnih mest, nimamo pa urejene izvedbe plakatiranja.
 
Prejeli smo odgovor na vlogo za prestavitev ceste na parc.št. 362/8 k.o. Pokoše s strani občine. Svet sprejme sklep, da lastniki lahko uredijo z občino z lastnimi finančnimi sredstvi.
 
Prejeli smo vlogo za ureditev nagrobnega napisa za umrlega J.M., ki je pokopan v grobu, ki je namenjen tistim, ki nimajo svojega groba. Svet KS sprejme sklep, da se vlagateljici dovoli, da z lastnimi sredstvi naredi nagrobni napis, dovoli se napis na plošči, ki lahko vsebuje ime in priimek pokojnika, ter datum rojstva in smrti (v kolikor to želi). Plošča je lahko v velikosti 6 x 30 cm (pravokotne oblike), debeline 1 cm. Ploščica se lahko postavi na grob samo v prisotnosti odgovornih oseb za urejanje grobov in pokopališča (g. Skrbiš ali g. Ritonja).
 
Po pregledu odprtih postavk, ki jih imamo in višine porabljenih sredstev v lanskem letu svet KS sprejme sklep, da je potrebno na občino nasloviti zahtevek, da nam sporočijo, kje je neporabljen denar lanskega proračuna, saj po podatkih, s katerimi razpolagamo manjka toliko denarja, kot je odprtih postavk v lanskem letu.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala:                                                                                        Predsednik KS Sp. Polskava:
Petra Sever                                                                                    Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja