Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 12.12.2018

KRAJEVNA SKUPNOST

SPODNJA POLSKAVA

Sp. Polskava 270

2331 Pragersko

info@ks-spodnja-polskava.si

 

Dne: 12.12.2018

 

 Z A P I S N I K

 

 1. seje sveta (konstitutivna) krajevne skupnosti Spodnja Polskava z dne 12.12.2018 s pričetkom  ob 18.00 uri

 

Prisotni: Blanka Remškar, Sonja Ekart, Petra Sever, Marko Teskač, Miran Gajšt, Teran Franc, Nejc Žagar

Sejo je, v skladu s statutom KS Sp. Polskava, sklicala dosedanja  podpredsednica Petra Sever.

Dnevni red:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta Krajevne skupnosti
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti
 3. Predstavitev dela Krajevne skupnosti v preteklem mandatu
 4. Izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce ter ostalih funkcij sveta Krajevne skupnosti
 5. Razno

 

V skladu s statutom  konstitutivno sejo sveta KS Sp. Polskava vodi najstarejša izvoljena članica ga. Sonja Ekart.

 

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov sveta KS Sp. Polskava

            Ugotovi se, da so pristopili vsi novoizvoljeni člani in članice za svet Krajevne skupnosti    

            Spodnja Polskava (v nadaljevanju KS Sp. Polskava).

 

      2. Pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev

Sonja Ekart poda pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sp. Polskava (št.041-1/2018-74, z dne 21.11.2018). Iz poročila je razvidno, da so za člane sveta KS Sp. Polskava bili izvoljeni naslednji kandidati (zaporedno po številu glasov):

Gajšt Miran, Nejc Žagar, Franc Teran, Marko Teskač, Sonja Ekart, Petra Sever, Blanka Remškar

 

 1. Predstavitev dela Krajevne skupnosti v preteklem mandatu

            Petra Sever, podpredsednica sveta KS v predhodnem mandatu, je navzočim predstavila   

            izvedena dela KS Sp. Polskava, ter odprte zadeve:

 • problematika pri Kovačič Daniela – čiščenje pri Kovačič (Sovič), ker se je pri čiščenju  posegalo, s strani krajevne skupnosti,  na njeno lastnino oz. zemljišče;
 • Cesta Golob – g. Golob je želel da bi del ceste KS prodala, člani sveta KS se s tem niso strinjali, ker bi se tam vzpostavila cesta , ki bi bila primerna za obvoz pri prireditvah
 • možnost nove trase ceste – stara struga potoka –Gorjanc
 • meja »Gorišek« – še ni realiziran vpis, ker ob meritvah ni bila ustrezna menjava (Občina:lastnik) ni bilo menjave 1:1;
 • meritev smer »črna pot –Mok«
 • soglasje za razsvetljavo (Pokoše) je izdano s strani Občine Slov. Bistrica, ter izdelani so projekti;
 • mladinski dom Pokoše je trenutno v lasti Občine Slov. Bistrica, KS plačuje vse stroške, upravljalec je Občina Slov. Bistrica, prostor koristijo društva. Obćina Slov. Bistrica bo dala mladinski dom v najem KS Sp. Polskava,
 • cesta pri Jug, namen gramoziranja (gramoz je avtoprevoznik Žajbar vsul na dvorišče od gospoda Juga);
 • cesta Pokoše -Jurič  -prošnja krajanov, da inšpektorat izda dopis za odstranitev vej;
 • cesta Pečnik -Pokoše,  na inšpektoratu je odprta problematika.          
 1. Izvolitev predsednika/ce sveta KS Sp. Polskava

Sonja Ekart za predsednika KS Sp. Polskava predlaga Markota Teskač, izvede se glasovanje. Člani sveta KS Sp. Polskava za predsednika sveta KS Sp. Polskava soglasno potrdijo Markota Teskač.

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Predsednik sveta KS Sp. Polskava je Marko Teskač.

           Izvolitev podpredsednika/ce KS Sp. Polskava

Marko Teskač za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava predlaga Gajšt Mirana.  Člani sveta KS Sp. Polskava soglasno za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava potrdijo Mirana Gajšt

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Podpredsednik sveta KS Sp. Polskava je Miran Gajšt.

 

V nadaljevanju sejo sveta KS  Sp. Polskava vodi predsednik Marko Teskač.

      5. Razno

 

          5.1. Področja delovanja KS Sp. Polskava

Marko Teskač predlaga, da vsak član sveta KS Sp. Polskava prevzame določeno področje delovanja KS.

 

            Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Posamezni člani sveta KS Sp.

            Polskava prevzamejo naslednja področja delovanja KS:

 • družbena dejavnost in pokopališče: Blanka Remškar in Sonja Ekart
 • komunalne zadeve, ceste : Nejc Žagar in Miran Gajšt,
 • za naselje Pokoše: Franc Teran,
 • šport: Petra Sever,
 • koordiniranja in ostale zadeva : Marko Teskač

 

       5.2 Odprta stanja

Predsednik sveta KS Sp. Polskava Marko Teskač je Petro Sever pozval, da poda naslednje konkretne podatke:

 1. Stanje  odprtih terjatev: odprtih računov je trenutno za približno 6.500,00 EUR.
 2. Sklenjene pogodbe:  pogodba za zimsko službo Črešnar Martin.
 3. Odprte tožbe: odprtih tožb ni, je pa podan odškodninski zahtevek na KS Daniela

         Kovačič.

 1. Ostale odprte zadeve:

                    –   cesta Golob – Soršak.

                    –   prenos stare struge potoka v last Občine Slovenska Bistrica, zaradi 

                        vzpostavitve nove ceste, ko preide stara struga potoka v last Občine je 

                         potrebno legalizirati   športni objekt

 1.   Pokopališče : obrazloženo je dejansko stanje
 2. Spletna stran, mail , facebook: v nadaljevanju delovanja se določi oseba, ki bo skrbela  

        za objave

 

            5.3. Tajniška dela

           Silva Furek je z današnjim dnem prenehala opravljati tajniška in ostala dela v okviru potreb   

           Krajevne skupnosti Spodnja Polskava. Ključe stavbe Krajevne skupnosti (ključ vhodnih vrat,

           ključ velike sobe in ključ pisarne) predaja predsedniku sveta KS  Teskač Markotu  ob  

          prisotnosti ostalih članov sveta KS Sp. Polskava.

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

 

Zapisala:                                                                                           Konstitutivno sejo vodila:

Silva Furek                                                                                       Sonja Ekart

 

                                                                                                          Marko Teskač