Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 12.6.2012

5. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2012 z dne 12.6.2012 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Mom Milan, Drago Žagar, Skrbiš Milan, Gajšt Miran, Petra Sever,

Dnevni red:
     1. Pregled zapisnika zadnje seje
     2. Stanje cest v vasi po izgradnji primarne kanalizacije
     3. Tekoče zadeve
     4. Razno

1. Člani sveta KS Sp. Polskava pregledajo zapisnik zadnje seje sveta KS z dne
23.4.2012 in ga potrdijo v predlagani obliki.

2. Člani sveta KS Sp. Polskava ugotavljajo, da kljub večkratnemu posredovanju (ustno, telefonsko, po elektronski pošti in pisno) še vedno ni urejena cesta skozi vas Sp. Polskava in Pokoše. Cesta je vsak dan v hujšem stanju, posebno po dežju. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo naslednji sklep št. 1: V kolikor se v sredo 13.6.2012 ne pričnejo izvajati dela na cesti skozi vas Sp. Polskava in cesta Pokoše proti Bavaria Wolteksu člani sveta KS zahtevajo v najkrajšem možnem času (v okviru možnosti v četrtek 14.6.2012) sestanek s predstavniki Občine Slov. Bistrica, izvajalci, izvajalcem nadzora nad gradbenimi deli in predstavniki Komunale Slov. Bistrica. V kolikor sestanka ne bo oz. se dela ne bodo pričela izvajati, bo Krajevna skupnost na zahtevo krajanov organizirala zaporo ceste. V skladu s posredovanim dopisom z zgoraj navedeno problematiko še ni bila v vpogled podana pogodba za gradbena dela, in projektno dokumentacijo za kanalizacijo. V kolikor bo sklican sestanek se naj pod drugo točko obravnava problematika vodovoda na Pokošah.

3. Prostori stavbe KS Sp. Polskava so obnovljeni in sicer, v »veliki sobi« je obnovljen strop, stene so prepleskane prav tako v pisarni in hodniku, vgrajene so talne letve, v celoti je obnovljena električna napeljava. Na oknih v omenjenih prostorih se bodo še namestile žaluzije in v pisarni manjša omara. Po obnovi so bili vsi omenjeni prostori očiščeni s strani čistilnega servisa.

4. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Z društvi (PGD in Nogometno društvo) se je potrebno ponovno dogovoriti o zadolžitvi košnje zelenic v vasi Sp. Polskava.

5. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Potrebno je obvestiti Komunalo Slov Bistrico o novo nastalih »luknjah« v asfaltu pri »Hojniku-žagi« in »Igorju«, katere predstavljajo veliko nevarnost v prometu.

6. Predsednik sveta KS je člane seznanil, da so potekale meritve zemljišča oz. cest pri »Verlaku«, kjer je prišlo do ugodnega razpleta – živo mejo so že odstranili, ter na novo oblikovali mejo skladno z meritvami. Meritev se je izvedla tudi pri »Kancleru«, kjer so se stranke dogovorile o rešitvi problematike. Potrebno je pridobiti le še pooblastilo udeležene stranke.
S pomočjo mediacije je rešena tudi problematika ceste Hojnik –Cafuta, kjer je prišlo do ugodnega dogovora.

7. Kapun Zvonko, Pokoše 39 je podal prošnjo za gramoziranje ceste, ter vprašanje, kdaj bo cesta asfaltirana. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: Cesta se gramozira. Cesta se zaradi finančnih težav v tem letu še ne bo asfaltirala.

8. Predstavnik za cestno problematiko Drago Žagar je člane sveta KS seznanil, da so skoraj vse neasfaltirane ceste v slabem stanju in bi jih bilo potrebno gramozirati. Člani menijo, da bi morali ceste odmeriti, ker se njive ob cestah ponekod orjejo že v samo cestišče. Predlagano je, da se Občini Slov.Bistrica poda predlog za postopno odmero cest na celotnem območju.
Problematiko predstavlja tudi cesta oz. meja na cesti od Laha do Korena (»sibirija«), zasajene mejice so se zelo razrasle, tako da je skoraj že otežen prehod z večjimi vozili.

9. Struga potoka Polskava skozi center vasi Sp. Polskava in proti cerkvi je v preteklem tednu bila očiščena s strani PGD Sp. Polskava. Člani PGD, ki so sodelovali pri čiščenju opozarjajo, da je struga potoka močno onesnažena. V potoku je veliko podgan, odvrženih svinjskih kož, crkovine (piščanci) , ter fekalije.

10. Društvo Sožitje je podalo prošnjo za finančno pomoč. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Društvu Sožitje se dodeli dotacija v višini 100,00 EUR.

11. Tednik Panorama je podal prošnjo za finančno pomoč ob izdaji letnega časopisa Petica. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Zaradi finančnih težav finančna pomoč ni možna.

12. KUD Matiček je članom sveta KS podal v vednost dopis s katerim seznanjajo, da bodo 23.6.2012 ob 20.30 uri organizirali prireditev «Večer zelenega listja« na travniku na cvirnvrtu.

13. NK Spodnja Polskava, je svet KS obvestil da bo 23. 6. 2012, med 16.00 in 22.00 uro, na nogometnem igrišču na Spodnji Polskavi, odvijal zaključni turnir Medobčinske nogometne zveze Ptuj, kjer bodo odigrane 4 tekme, po odigranih tekmah pa bo sledila podelitev pokalov in priznanj najboljšim ekipam in posameznikom za sezono 2011/2012.

14. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Organizira se sestanek z društvi Sp. Polskava na temo prireditev »spodnjepolskavsko poletje«, poda se tudi seznanitev predsednikov društev o organizaciji uporabe »velike sobe« v stavbi KS in ostalih prostorov.

15. S strani članov sveta KS je podan predlog, da se za določitev datuma krajevnega praznika Krajevne skupnosti Spodnja Polskava pričnejo zbirati predlogi z obrazložitvijo pomembnosti le tega. Predhodno se bo določila komisija, katera bo izmed podanih predlogov izbrala najprimernejšega.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                     Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                  Milan Mom
 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja