Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 13.11.2015

9. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 13.11.2015, pričetek ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič, Petra Sever, Dominika Verlak.

Gosti: Branko Mikec.

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje
    Ureditev mej in ureditve cest
    Poplavljanje odtokov
    Urejanje dokumentacije –spomeniško zaščiteno območje
    Razsvetljava – Gmajna
    Most -Gmajna
    Ureditev potoka na Pokošah in Mlinski potok
    Umiritev prometa v vasi Sp. Polskava
    Razno

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zadnji zapisnik seje članov sveta KS Sp. Polskava.
Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Ureditev mej in ureditve cest
Izvede se meritev ceste «črna pot« in poljska pot iz smeri »Verlaka proti ribniku«, urediti pa je potrebno tudi problematiko ceste pri »Verlaku smer ribniki«, saj cesta v tem delu poplavlja.

3. Poplavljanje odtokov
Krajan David Gorišek je posredoval dopis z vprašanjem glede jaškov za meteorno vodo, zakaj jih je bilo potrebno zamenjati in vprašanje glede drevoreda – vse pri »Gradišnik« smer »črna pot«. Priložen je videoposnetek o poplavah na tem območju. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Krajanu se posreduje dopis z naslednjimi navedbami: zamenjava meteornih cevi na tem območju je bila nujna zaradi dotrajanosti. V najkrajšem možnem času se bo notranjost cevi ponovno očistila vseh ponovnih nanosov, ki so se pojavile v času izrednih razmer.

Zaenkrat se zaradi težav v preteklosti zasaditev z drevesi ne načrtuje, bo pa se preučilo ali se lahko kakšna vrsta dreves, ki ne bi povzročala škode, zasadijo ali ne.

4. Urejanje dokumentacije –spomeniško zaščiteno območje
Člani sveta KS Sp. Polskava so bili s strani krajanov seznanjeni, da imajo krajani, ki domujejo na spomeniško zaščitenem območju zelo velike težave pri urejanju dokumentacije za obnovo, novogradnjo ali delno rekonstrukcijo objektov in infrastrukturo, tudi v delu, ki je odmaknjen iz samega središča vasi. Zato člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Glede na navedeno se Občini Slov. Bistrica predlaga, da se zmanjša spomeniško zaščiteno območje, zaradi naslednjega razloga: v samem centru vasi, so novogradnje absolutno onemogočene zaradi spomeniško zaščitenega območja, zato prihaja do zapuščanja zgradb, propadanja le teh in s tem izseljevanja iz vasi in zaradi tega do popolnega propada spomeniško zaščitenih zgradb. V kolikor bi Zavod za varstvo kulturne dediščine dopuščal rušitev dotrajanih zgradb, do takšne problematike v samem centru vasi ne bi prihajalo.

5. Razsvetljava – Gmajna
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Na „Gmajni“ se zaradi edine možne alternative, preveri cena solarnih uličnih svetilk, katere se bodo glede na finančne zmožnosti začele postopoma postavljati v naslednjem letu.

6. Most – Gmajna
O ponovnih poškodbah na mostu Gmajna je bila KS Sp. Polskava obveščena s strani policije, pa tudi s strani krajana. Zadeva se rešuje na policiji.
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: Na Občino Slov. Bistrica se poda prošnja za razširitev, podaljšanje in sanacijo mostu na Gmajno.

7. Ureditev potoka na Pokošah in Mlinski potok
Prejet je dopis s strani ARSO, Oddelek porečja reke Drave v zvezi s problematiko krajanke živeče Pokoše 5b. Navedeno je, da je bil opravljen ogled na terenu, kjer se je ugotovilo, da so v neposredni bližini kanaliziranega dela vodotoka postavljeni kontejnerji, kar je glede na veljavno zakonodajo nedopustno. Navedeno je tudi, da odsek struge ne morejo uvrstiti na prednostni seznam pri urejanju le tega, se bo pa uvrstil v plan urejanja za prihodnja leta.
V zvezi s prošnjo za ureditev oz. čiščenje struge Mlinskega potoka je bil prav tako s strani ARSO prejet odgovor, da se bo izvedla košnja, s čimer bi se naj po njihovem mnenju odtočne razmere izboljšale. Za ostalo vzdrževanje omenjeni potok ni na prioritetnem seznamu, se bo pa uvrstil v plane v prihodnjih letih.

 

8. Umiritev prometa v vasi Sp. Polskava in sanacija ceste – pogovor s projektantom
Brankom Mikec
Projektant Branko Mikec je članom sveta KS predstavil dodatne obrazložitev v zvezi s pripravo predloga umiritve prometa v vasi po prejemu usmeritev s strani ZVKD.
V teh dneh se izvaja sanacija ceste in menjava dotrajanih cevi, na relaciji center vasi (šola) proti Selam pri Polskavi. Sanacija bo potekala vse do prve polovice meseca decembra, zato bo prihajalo do občasno delnih in popolnih zapor. Obvestila bodo sproti objavljena na spletni strani KS.

9. Razno
9.1. Državni prvaki – Društvo upokojencev
V okviru Društva upokojencev Spodnja Polskava je skupina kegljačev na vrvici – moški dosegla prvo mesto na državnem prvenstvu. Krajevna skupnost Sp. Polskava je priredila zanje sprejem ob prihodu domov, ter sodelovala ob sprejemu s strani župana Občine Slov. Bistrica. Člani kegljačev so Krajevni skupnosti Sp. Polskava podali pisno zahvalo za lep sprejem.

9.2. Razsvetljava Pokoše
Člani sveta KS Sp. Polskava ugotavljajo, da je potrebno osvežiti stare projekte za razsvetljavo na Pokošah, ter pričeti z izvedbo del, denarna sredstva bodo planirana v proračunu za leto 2016.

9.3. Lokalna akcijska skupina – LAS
Krajevna skupnost Sp. Polskava je postala članica LAS „Dobro za nas“ za programsko obdobje 2014 – 2020.

9.4. Čiščenje potoka, jarka
Opravila so se dela na potoku na relaciji Gajšt – Urgl, ki je poplavljal. Očistil se je tudi meteorni odtok pri Gradišniku.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: nujno je potrebno očistiti tudi jarek na Gmajni in pri Verlaku, kjer voda ob dežju podjeda novi asfalt.

9.5. Smeti – Gmajna
Krajevna skupnost Sp. Polskava je naročila komunalnemu podjetju čiščenje divjega zelenega odlagališča na Gmajni. Postavila se je ustrezna tabla o prepovedi odlaganja smeti. Ugotavlja se, da krajani opozorila ne upoštevajo, saj so smeti ponovno odložene, zato bo potrebno v primeru nadaljevanja z odlaganji, primere prijaviti na inšpekcijske službe.

9.6. Poškodba kosilnice
Kosilnica je bila ob tem, ko so se izvajala dela udeležena v prometni nesreči. Zaradi načina zavarovanja je bilo potrebno oškodovancu – udeležencu v prometni nesreči, plačati 250,00 EUR.

9.7 Vodovod Pokoše
Komunala Slov. Bistrica je pričela s priklopi stanovanjskih hiš na Pokošah na javni vodovod.

9.8. Odkup zemljišča
Nadaljujejo se aktivnosti v zvezi z odkupom zemljišča v lasti SP Sp. Polskava. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6, da se prične s pridobivanjem ostale ustrezne dokumentacije.

9.9. Zavarovanje
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Zamenja se zavarovalnica pri kateri so zavarovana osnovna sredstva krajevne skupnosti Sp. Polskava in ostalo, zaradi težav pri reševanju škodnih primerov.

9.10. Pokopališče
Prejet je bil dopis s strani ga. Koglot z obvestilom, da se pokopališki zid, tik ob njenem spomeniku nagiba in podira, ter tako predstavlja nevarnost za možne poškodbe spomenika. Gospa predlaga, da se zid sanira. S strani predstavnika KS je bil opravljen ogled. Zadeva se bo še naknadno preučila, ter na osnovi tega realizirala.
Člani sveta KS ugotavljajo, da je na spletni strani napaka v navedbah pri izmerah grobov. Zadeva se uredi oz. popravi.

9.11. Črpališče
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 8: izvede se čiščenje cevi v bližini črpališča – kanalizacija, zaradi različnih nanosov.

9.12. Posipavanje ceste in pluženje
Ker se bliža zimska sezona je bil podan predlog, da se zaradi racionalizacije pogodbeniku, ki izvaja zimsko službo doda še posipavanje. Zato se sprejme sklep št. 9, izvajalec zimske službe naj poda ponudbo za posipavanje.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisala:                                               Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                   Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja