Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 13.3.2014

 2. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2014 z dne 13.3.2014 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Petra Sever, Igor Ritonja, Žagar Drago, Miran Gajšt, Monika Kirbiš Rojs

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje in seje z društvi
    Tekoče zadeve
    Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje

Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik  sveta KS z dne 15.1.2014.
Odzivi na zapisnik:   – pod točko 3:  pripravljajo se ustrezni projekti za prostorske potrebe Nogometnega društva Sp. Polskava.
Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

   2.   Asfaltiranje cest po izgradnji sekundarne kanalizacije

   Konec meseca marca 2014 se bo pričelo asfaltiranje cest, kjer je bila zgrajena sekundarna kanalizacija. Potrebno je obvestiti krajane, ki imajo v planu še kakšen morebiten poseg v cestno površino, da v najkrajšem možnem času zaprosijo za soglasje krajevno skupnost za posege v cestne površine, kasneje prekopi cestišča več ne bodo možni. Obvestilo se poda na spletno stran Krajevne skupnosti in na oglasne table. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Po izvedbi asfaltiranja cest v vasi Sp. Polskava, posegi v cestno površino ne bodo več mogoči. Prekopi cestišča ne bodo dovoljeni.

  3.  Oddaja cest v javno dobro

   Zainteresirane krajane je potrebno obvestiti, da je namenjenega nekaj denarja v proračunu naše občine za odmero cest, v kolikor jo želijo oddati v javno dobro. Obvestilo se poda na spletno stran Krajevne skupnosti in na oglasne table.

  4. Asfaltiranje cest

Dokič Ervin je posredoval prošnjo za izvedbo asfaltiranja ceste parc št. 1336/168 k.o. Spodnja Polskava  (devet stanovanjskih hiš).
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Določen del sredstev namenjenih za razvoj kraja se nameni za sofinanciranje izvedbe asfaltiranja krajevnih cest v kolikor so krajani zainteresirani in pripravljeni prispevati 50% stroškov izvedbe.

   5. Odmera »črne poti«

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: pristopi se k pridobivanju sredstev za odmero »črne poti«. Po odmeri se cesta ustrezno sanira.

   6. Gramoziranje

   Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: izvede se gramoziranje ceste  – Jug Igor.

   7. Mnenje – javno dobro

   V skladu z dopisom št. 478-59/2014-2-0553, z dne 7.3.2014, posredovanem s strani Občine Slov. Bistrica Oddelka za splošne in pravne zadeve za izdajo mnenja k odmeri in prenosu dela nepremičnine parc. št. 144/3 k.o. 748 –Spodnja Polskava (Franc Šoba) v javno dobro, člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: izda se pozitivno mnenje k odmeri in prenosu dela nepremičnine parc. št. 144/3 k.o. 748 –Spodnja Polskava (Franc Šoba) v javno dobro.

   8. Parkiranje

   Krajani Spodnje Polskave  126 so podali prošnjo za ureditev parkirišč (4) z rezervacijo.
   Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 6:  dopis oz. prošnja se poda na Občino Slov Bistrica, Oddelek za splošne in pravne zadeve, zaradi pridobitve ustreznega pravnega mnenja. Po posredovanem mnenju s strani pravne službe se bo ustrezen odgovor posredoval krajanom Sp. Polskava 126.

   9. Izdaja soglasja

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Gostišču Vintar se izda soglasje k podaljšanem obratovalnemu času – do 4.00 ure zjutraj,  v primeru rezerviranih zaključenih družb.

10. Prošnja za finančno pomoč

KS pohorski odred je posredoval prošnjo za finančno pomoč ob izvedbi dobrodelne prireditve » Za lepši jutri naših otrok«.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 8: Finančna sredstva ne zadoščajo za donacije.

11. Mladinski dom Pokoše

ŠRD Košuta je posredovala prošnjo za povrnitev stroškov dimnikarskega podjetja. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 9: potrebno je urediti in uskladiti uporabo prostorov Mladinskega doma, zato se v ta namen skliče sestanek uporabnikov Mladinskega doma Pokoše.
 
12. Košnja trave leto 2013
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 10: košnjo trave na pokopališču in centru vasi je v letu 2013 izvajal Nogometni klub Sp. Polskava. Izvede se dotacija Nogometnemu klubu Sp. Polskava v višini 725,00 EUR.

13. Klada

Skupina Klada je podala prošnjo za finančno pomoč ob predstavitvi klade na ptujskem karnevalu. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 11: Skupni Klada se odobri finančna pomoč v višini 150,00 EUR. Izda se naročilnica za material  in gostinske storitve

14. Sestanek s predsedniki društev

Akcija  »Očistimo svoj kraj«, se bo izvajala predvidoma 28.3. 2014 in 29.3.2014. Na omenjeni akciji, se bo čistilo javne površine (odstranitev komunalnih odpadkov z divjih odlagališč ter čiščenje okolice šol, vrtcev, naselij, nabrežij, sprehajalnih poti, površin ob cestah, vodotokih in ostalih javnih površin in ne odvoz kosovnih odpadkov). Potekajo tudi dogovori o izbiri izvajalca glasbe za prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2014«. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 12: Skliče se sestanek s predsedniki društev na temo akcije »Očistimo svoj kraj«, in prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2014«,  v sredo dne 19.3.2014.

15. Urgenca – menjava zemljišča – »Gorjanc«

Še vedno nismo prejeli odgovora s strani ARS o možnosti menjave zemljišča pri Gorjanc. Pošlje se urgenca na dopis.

   16. Izgradnja sekundarne kanalizacije – spremljevalna dela

   Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 14: kot spremljevalna dela ob izvedbi sekundarne kanalizacije v Sp. Polskavi se morajo urediti naslednje zadeve:
–       Ureditev škarpe potoka proti cerkvi, najprej leva stran;
–       Ureditev parkirišč proti cerkvi, travne plošče, morda tudi manjše tlakovanje pod lipo, ter ureditev razsvetljave
–       Ureditev križišča pri »Klajnšek« (trikotnik z lipo);
–       Urediti pločnik proti Amonu, v okviru možnosti namestiti luči;
–       Urediti pločnik v smeri proti Zg. Polskava, ter razsvetljava obstoječega pločnika;
–       Urediti odvodnjavanje smer »Rotart«, ter v okviru možnosti ureditev razsvetljave.

Seja je bila  zaključena ob 21.00 uri.
 
 
Zapisala:                                                                    Podpredsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                Drago Žagar

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja