Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 13.4.2011

Z A P I S N I K
sveta KS Sp. Polskava, dne 13.4.2011, ob 20. uri
 
Prisotni: Milan Mom, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Monika Kirbiš in Miran Gajšt. Upravičeno odsoten Miran Gajšt.
Dnevni red:

   I. Kabelska TV
   II. Razno

I.
Predsednik g. Mom predstavi naše stališče in tako pove, da so dokumenti pripravljeni za predajo kabelskega sistema Kabel TV-ju in da je tudi predstavitev, ki je bil tudi sestanek, ki je bil s predstavniki Kabel TV v osnovni šoli na Sp. Polskavi 11.4.2011 uspešen in da so se krajani z oddajo svojih kablov tudi strinjali. Kabel TV pa je povedal, da se zančne s posodobitvijo sistema že to sredo.

Sklep predsednika g. Momu se daje soglasje, da podpiše pogodbo o predaji kabelskega sistema Kabel TV-ju. Z njimi je potrebno urediti le še točen datum prevzema sistema zaradi obračunavanja naročnin.

Glede na predajo sistema je potrebno obvestiti podjetje, ki je opravljalo vzdrževanje kabelskega sistema, ki ga je imela v upravljanju KS Sp. Polskava. Sklep družbo se obvesti o prenehanju potrebe po vzdrževanju kabelskega sistema na območju KS Sp. Polskave s 1.5.2011.

II.
Sprejme se sklep, da se očisti jarek ob črni poti od družine Gradišnik do Mok Silve v tem mesecu ali v mesecu maju 2011.

G.lede zadeve K., da je potrebno odgovoriti na zahtevo g. K. kdo je upravljalec ceste pri družini K. in kdo nosi odgovornost za vzdrževanje te ceste ter kdo je izdal soglasje za prekop navedene ceste lastniku g. U..

Po pridobljenih podatkih ugotavljamo, da ni nihče obvestil o soglasju, ki ga je izdala Občina Slov. Bistrica, niti s strani g. U. o posegu na cestišču pri družini U.. Upravljalec ceste je KS Sp. Polskava, po naročilu pa je vzdrževalna dela za nas opravljalo CPM. Soglasje s strani KS ni bilo podano in o posegu KS niti ni bila obveščena. Naloga investitorja pa je bila, da vzpostavi cesto v prvotno stanje, kar pa investitor ni storil. Glede na to se sprejme sklep, da se g. K. poda odgovor, da je upravljalec ceste KS Sp. Polskava, vendar je prišlo do morebitnega škodnega dogodka po izključni krivdi izvajalca, kateri ni o opravljenem posegu obvestil niti pridobil kakršnokoli soglasje s strani KS, zato je odgovorna oseba za nastalo morebitno škodo izvajalec g. U. B., saj je poseg opravljal v lastni režiji. Po nam znanih podatkih si je investitor pridobil soglasje od Občine za omenjeni poseg, kjer so navedeni tudi pogoji za poseg.

Glede zavarovanja prostorov KS Sp. Polskava Skrbiš Milan predstavi ponudbe od zavarovalnic, ki jih je pridobil o zavarovanju. Tako pove, da sta najprimernejša ponudnika na način zavarovanja oz. kar želimo imeti zavarovanje to sta Zavarovalnica Maribor in Zavarovalnica Adriatic Slovenica. Glede na to, se sprejme sklep, da se pooblasti Skrbiš Milana, da sklene zavarovanje pri Adriatic Slovenici.

Glede prošnje predsednika Kulturno mladinskega društva Sp. Polskava o kritju ustanovitvenih stroškov tega društva se sprejme sklep, da se pozove predsednika, da jih le ta sporoči in jih bo financirala KS.

Prispela je prošnja KORK- Rdečega križa Slovenije, enote Sp. Polskava o sofinanciranju oziroma prispevku KS za kritje stroškov srečanja starejših krajanov v naši KS, ki bo 11.6.2011 v gostišču Vintar na Sp. Polskavi. Sprejme se sklep, da se izda naročilnica gostišču Vintar v znesku 300,00 €.

Prispela je pobuda od Društva Košuta g. J.F. za zbor vaščanov oz. za sklic vašega zbora na Pokošah. Navaja tudi, da Pokoše nimajo nobenega predstavnika v svetu KS in bi ga želeli imeti. Sprejme se sklep in se določi 27.5.2011, ob 20 uri, da bo v prostorih Mladinskega doma Pokoše sklic vaščanov in ustanovitev vaškega zbora Pokoše. Poda pa se jim tudi odgovor, da imajo svojega predstavnika iz Pokoš in sicer je to predsednik KS Sp. Polskava Milan Mom.

Stavbnemu pohištvu Polskava se izdani račun iz leta 2006 zavrne, ker ni prišlo do realizacije predvidenega projekta.

Prispela je prošnja za soprispevek pri organizaciji pustovanja na Pokošah s strani društva Košuta, glede na to se sprejme sklep in se jim nameni v ta namen 150,00 €.

Člani sveta KS ponovno opozarjajo na problematiko vodovoda Pokoše o neurejenosti plačila vode na tem območju zato se sprejme sklep, da se Milana Moma in Igorja Ritonjo zadolži, da pridobita dokumentacijo za vzpostavitev ustreznega stanja na vodovodnem omrežju in da se izdela dokumentacija v skladu z obstoječo dokumentacijo.

Določi se tudi datum 22.4.2011 za sestanek z društvi, ki bo v Mladinskem domu Pokoše ob 20. uri.
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                                       Predsednik KS Sp. Polskava
Petra Sever                                                                                   Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja