Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 14.12.2022

ZAPISNIK

 1. seje sveta (konstitutivna) krajevne skupnosti Spodnja Polskava z dne 14.12.2022  s pričetkom ob 18:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Miran Gajšt, Nejc Žagar, Božo Gajšt, Franc Teran, Vesna Prijol, Sonja Ekart

Konstitutivno 1. sejo, je v skladu z določili statuta Občine Slovenska Bistrica, sklical dosedanji  predsednik krajevne skupnosti Spodnja Polskava (v nadaljevanju KS Sp. Polskava) Marko Teskač, ki je predlagal naslednji

   DNEVNI RED:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta KS Sp. Polskava

2. Obravnava poročila Občinske volilne komisije Slovenska Bistrica o izidu volitev v svet KS Sp. Polskava

3. Predstavitev dela KS Sp. Polskava v preteklem mandatu (2018-2022)

4. Izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce sveta KS Sp. Polskava

5. Razno

V skladu z določili  statuta Občine Slovenska Bistrica, konstitutivno 1. sejo sveta KS Sp. Polskava vodi najstarejša izvoljena članica Sonja Ekart kar soglasno potrdijo vsi navzoči.

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov sveta KS Sp. Polskava

            Ugotovi se, da so se seje udeležili vsi novoizvoljeni člani in članice za svet  KS Sp. Polskava.

 • 2. Obravnava poročila Občinske volilne komisije Slovenska Bistrica o izidu volitev

Sonja Ekart je obravnavala poročilo Občinske volilne komisije Slovenska Bistrica o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sp. Polskava št.041-1/2022, z dne 22.11.2022 (v nadaljevanju poročilo). Iz poročila je razvidno, da so za člane sveta KS Sp. Polskava bili izvoljeni naslednji kandidati, zaporedno od največ do najmanj pridobljenih številu glasov in sicer:

Marko Teskač, Miran Gajšt, Nejc Žagar, Božo Gajšt, Franc Teran, Sonja Ekart in Vesna Prijol.

 • 3. Predstavitev dela Krajevne skupnosti v preteklem mandatu (2018-2022)

 Marko Teskač, predsednik sveta KS Sp. Polskava v preteklem mandatu, je navzočim predstavil  dosedanja  izvedena dela na območju KS Sp. Polskava:

 • ureditev kanalizacijskega sistema, obnovitev javne infrastrukture (ceste)  in izvedba javne razsvetljave v naselju Pokoše,
 • izvedba javne razsvetljave v naselju Gmajna,
 • namestitev igral namenjena najmlajšim,
 • dokončanje okolice novega gasilskega doma,
 • obnova starega gasilskega doma,
 • pomoč pri razvoju obstoječih društev in podpora vsem prireditvam v krajevni skupnosti, predvsem z namenom povezovanja društev za skupne cilje in večjo učinkovitost,
 • postavitev novih oglasnih desk,
 • postavitev merilcev hitrosti in dodatnih prometnih znakov, za čim večjo varnost v naselju,
 • ureditev pokopališča z dodano razsvetljavo,
 • preplastitev cestišč,
 • obnova Jantarne kolesarske poti,
 • obnovitev in ureditev starega vaškega jedra.
 • 4. Izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce sveta KS Sp. Polskava

Sonja Ekart za predsednika KS Sp. Polskava predlaga Markota Teskača in predlog poda na glasovanje. Člani sveta KS Sp. Polskava za predsednika sveta KS Sp. Polskava soglasno potrdijo Markota Teskača.

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo

Sklep št. 1:

Ugotovi se, da je bil predsednik sveta KS Sp. Polskava izvoljen Marko Teskač.

Novo izvoljeni predsednik se vsem prisotnim zahvali za zaupanje, ter poudari, da si želi konstruktivnega in uspešnega sodelovanja v dobro krajank in krajanov KS Sp. Polskava.

Zatem predsednik Marko Teskač  predlaga v izvolitev za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava Mirana Gajšta ter predlog poda na glasovanje. 

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo

Sklep št. 2:

Ugotovi se, da je bil za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava soglasno  izvoljen Miran Gajšt.

V nadaljevanju sejo sveta KS Sp. Polskava vodi predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač.

 • 5. Razno

Pod točko razno Marko Teskač zaprosi, da se izpolnijo izjave in obrazci s svojimi e-naslovi in mobilnimi številkami ter predstavi primopredajo poslov.

V nadaljevanju  seznani člane KS Spodnja Polskava, da je potrebno prevzeti določeno področje delovanja na območju KS Sp. Polskava in poda področja dejavnosti v obravnavo in glasovanje. Člani sveta KS Sp. Polskava soglasno potrdijo in si razdelijo dejavnosti.

     5.1.       Področja delovanja KS Sp. Polskava

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo

Sklep št. 3:

Ugotovi se, da je bila sprejeta naslednja razdelitev področja dejavnosti na območju KS Sp. Polskava:

-družbena dejavnost in inventurna komisija: članici Sonja Ekart in Vesna Prijol,

-dejavnost pokopališča: član Božo Gajšt,

-dejavnost komunalnih zadev, ceste:  član Nejc Žagar in podpredsednik Miran Gajšt,

-za naselje Pokoše: član Franc Teran,

-za naselje Gmajna: članica Vesna Prijol,

-vodenje in koordiniranje KS Sp. Polskava in druge zadeve: predsednik Marko Teskač,

-objave na socialnih omrežjih (Facebook) in spletnih straneh KS Sp. Polskava: članica Vesna Prijol

-upokojenci: članica Sonja Ekart

-opravljanje tajniških del: Jasna Senekovič

5.2.      Plače funkcionarjev in nagrade članov delovnih teles

Marko Teskač nadaljuje s sejo in seznani vse navzoče o plačilih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles in predlagal naslednja plačila

-članicam in članom Sveta KS Sp. Polskava se izplača sejnina za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti

-predsedniku sveta KS Sp. Polskava, se za opravljanje nalog vodenja krajevne skupnosti izplača mesečna nagrada

-tajnici sveta KS Sp. Polskava, se za opravljeno delo izplača na podlagi sklenjene podjemne pogodbe.

5.3. Razno

Pod točko razno Marko Teskač  seznani vse navzoče o vzpostavljenem sistemu čiščenja prostorov KS Sp. Polskava z drugimi souporabniki in razdeli vsakemu članu plan čiščenja ter opozori na red in čistočo v prostorih KS Sp. Polskava ter dosledno izvajanje le tega. Seznani vse prisotne o uradnih urah KS Sp. Polskava, ki so vsak prvi četrtek v mesecu med 17 in 18 uro.

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

          Zapisala:                                                                                                       Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

          Jasna Senekovič                                                                                         Marko Teskač

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja