Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 14.2.2011

Z A P I S N I K

sveta KS Sp. Polskava, dne 14.2.2011, ob 18. uri

Prisotni: Milan Mom, Milan Skrbiš, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Monika Kirbiš in Miran Gajšt.

Dnevni red:
1. Kanalizacija
2. Pokoški vodovod
3. Kabelska TV
4. Razno

I.
S strani občine smo prejeli projektno dokumentacijo za izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije v naši krajevni skupnosti, s prošnjo, da dokumentacijo pregledamo in morebitne spremembe oziroma predloge posredujemo do 16.2.2011 na občino.
Po pregledu projektne dokumentacije za izgradnjo sekundarnega voda smo ugotovili, da je potrebno sekundarne vode zgraditi tudi še na sedaj nezaznamovanih mestih. Tako smo črtkano z rdečo barvo označili lokacije, kjer je še potrebno izgraditi te sekundarne vode (priloga skice).

II.
Predsednik predlaga, da se določi odgovorna oseba za Pokoški vodovod. Tako predlaga, da bi to bil g. Ritonja Igor. Njegova naloga bi bila kontaktiranje z gospo Dobaj (gre za inšpekcijski nadzor tega vodovoda). Poda se predlog, da se začne plačevati voda na Pokošah, da se vsaj osnovna sredstva, ki jih sedaj krije v celoti KS pokrijejo pri vzdrževanju in urejanju tega vodovoda. Ponovno je podan predlog, da se občino zaprosi za mnenje glede vodovoda, saj smo odgovor prejeli do sedaj samo od Komunale.

III.
Pregledali smo tudi dokumentacijo kabelske tv, ki jo je posredoval Kabel TV. Tako smo skupaj dokumentacijo pregledal, označili popravke in jih spremenili. Tako se tajnica zaveže narediti čistopis, ga poslati članom sveta ks in nato vse spremembe posredovati nazaj na družbo Kabel TV. Ko bo prišlo do dogovora med KS in Kabel TV, bo sklica zbor krajanov, da se jim bodo novosti predstavile.

IV.
S strani Turističnega društva Kopriva smo prejeli vabilo za organizacijo povorke za pust 8.3.2011 ob 16. uri. V tem dopisu prosijo za ureditev s strani KS dovoljenje iz UE Slov. Bistrica za ureditev glede zapore ceste. Poslan je tudi predlog za obisk kurenta v našo KS, posredovana je ponudba s ceno 300,00 €. Sprejet je sklep, da se cena in obisk kurentov potrdi.

Določita se tudi kontaktni osebi za sklic sestanka z društvi in sicer Monika Kirbiš in Milan Skrbiš. O sestanku pa se zavezujeta sporočiti svetu KS o vsebini sestanka in morebitnih predlogih društev. G. Žagarja se zaveže, da uredi vse potrebno z obiskom kurentov na Sp. Polskavi.

V naslednjem tednu je potrebno sklicati tudi sestanek za člane nadzornega odbora na ustanovitveno sejo.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:                                                                                                  Predsednik KS SP:
Petra Sever                                                                                              Milan Mom

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja