Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 15.1.2014

1. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2014 z dne 15.1.2014 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

 Prisotni: Petra Sever, Igor Ritonja, Žagar Drago, Miran Gajšt, Monika Kirbiš Rojs

Upravičeno  odsoten: Milan Mom

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje in seje z društvi
    Tekoče zadeve
    Razno

1.Pregled zapisnika zadnje seje

Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik  sveta KS z dne 18.12.2013.

Odzivi na zapisnik:   – pod točko 4:  Podpredsednik PGD je podal pojasnilo, da bo  »divje odlagališče pri Gajšt« v najkrajšem možnem času očiščeno.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

   2. Inventurna komisija

   Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Oblikuje se inventurna komisija za popis osnovnih sredstev, inventarja, ter finančnih sredstev v naslednji sestavi:

   – vodja popisa: Drago Žagar

   – predsednik inventurne komisije: Igor Ritonja

   – član inventurne komisije: Miran Gajšt

   – član inventurne komisije: Silva Furek

   – nadomestni član inventurne komisije: Petra Sever.

   Inventurna komisija je dolžna da v roku do 20.1.2014 izvede inventuro osnovnih sredstev.

   3. Kontejnarji Nogometnega društva Spodnja Polskava

  Dne 6.1.2014 je bilo ugotovljeno, da sta bila odtujena dva kontejnarja v uporabi Nogometnega društva Spodnja Polskava. Policijska uprava je bilo o tem seznanjena. Istega dne je bil s strani Policijske uprave narejen zapisnik o odtujitvi. Kontejnarja sta bila deponirana na zemljišču pri podjetju SP Spodnja Polskava-v stečaju.

   S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bil posredovan dopis št. ML-35107-0862/2013/2, z dne 29.10.2014 oz. predhodno mnenje k postavitvi kontejnerjev na parc. št. 1462/1 in 2/3 k.o. Spodnja Polskava , ki pravi, da postavitev kontejnerjev znotraj mej naselbinskega spomenika: Spodnja Polskava -Vas ni primerna.

  4. Telemach – izdaja soglasja

  Telemach d.o.o. je, kot upravljalec omrežja kabelsko komunikacijskega sistema, z dne 13.1.2014, posredoval vlogo za izdajo soglasja za poseg v javno površino. Poseg je potreben zaradi odprave defekta obstoječega podzemnega kabla s postavitvijo novih kabelskih jaškov in izkopov in položitve cevi za naknadno uvlečenje kablov na površini s parc. št. 1444/2 k.o. Spodnja Polskava (3 m javne površine).

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Lastnik zgoraj navedene  javne površine je  Občina Slov. Bistrica, zato se dopis oz.  prošnja za izdajo soglasja odstopi v reševanje Občini Slovenska Bistrica.

Člani sveta KS Sp. Polskava dajejo pozitivno mnenje k izdaji soglasje k odpravi defekta na javni površini (parc. št. 1444/2 k.o. Spodnja Polskava), vendar pod pogojem da se površina, po končanju del, vzpostavi v prvotno stanje.

  5. Razpis za vložitev predlogov

Člani sveta KS Sp. Polskava so razpravljali glede vložitve predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2013.

   6. Javna dela

Člani sveta KS Sp. Polskava predlagajo, da je potrebno raziskati možnosti pridobitve  delavca v okviru Javnih del, ki bi pokrival najnujnejša dela vzdrževanja cest, v podobni način, kot so jih pridobile ostale sosednje krajevne skupnosti.

   7. Izgradnja sekundarne kanalizacije

   Gradbena dela izgradnje sekundarne kanalizacije v Sp. Polskavi se nadaljujejo. Člani sveta KS opozarjajo na naslednjo problematiko, ki jo opažajo ob gradnji:

–       »cesta od Rotart do transformatorja« je po gradbenih delih občutno prenizka. Glede na pojasnilo gradbenega izvajalca o končni višini, so člani sveta KS mnenja, da bo cesta občutno »prenizka«. Predvsem zaradi znanega dejstva, da gre za poplavno območje, ter nizko podtalnico. Cesta je že predhodno poplavljala, saj je že prvotno stanje bilo prenizko. Omenjena cesta je bila zgrajena samo s prispevki krajanov, ki na tem delu ceste živijo in zato že takrat ni bila visoka, saj niso imeli sredstev, da bi lahko nasipali več gramoza. Zato zahtevamo, da se cesta zgraditi višje od prvotnega stanja, nikakor pa ne nižje. Normalno je tudi, da je so njive nižje od ceste in ne obratno kot je sedaj začrtano. Jaške ob cesti  je potrebno odpreti, da se bodo meteorne vode iz dvorišč in ceste lahko vanjo stekale. Namreč sedaj je ugotoviti, da so jaški višji od ceste. Člani sveta KS želijo dobiti v vpogled projektno dokumentacijo iz katere bo razvidna predvidena višina ceste.

Enaka problematika se pojavlja tudi na cesti od »Pleteršek do Ritonja«.

      Omenjena problematika naj se izpostavi na naslednjem koordinacijskem sestanku, ki   

      poteka v prostorih KS ob torkih.

–        »cesta od Rotart do transformatorja« je po gradbenih delih skoraj neprevozna, potrebno jo je vzpostaviti v stanje primerno za uporabo in zagotoviti varnost;

 8. Ograja : SP Spodnja Polskava – v stečaju

   Člani sveta KS, v skladu z opravljenimi meritvami, ugotavljajo, da stoji ograja podjetja SP Spodnja Polskava – v stečaju (ob cesti pri hiši  št.250)) na zemljišču, ki je v javno dobro, oblika ograja prav tako ni v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Glede na zgoraj navedeno se stečajnega upravitelja pozove, da v najkrajšem možnem času ograjo odstrani.

Seja je bila  zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:                                                                    Podpredsednik sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                                Drago Žagar

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja