Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 15.1.2015

1. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 15.1.2015, pričetek ob 20.00 uri v

prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, mag. Monika Kirbiš Rojs, Boštjan Bračič, Dominika Verlak, Petra Sever

Prisotni vabljeni gost: Mikec Branko (projektant)
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov pretekle seje
2. Inventura
3. Odprti računi in pogodbe za infrastrukturo
4. Javna razsvetljava
5. Pustna povorka, spodnjepolskavsko poletje
6. Zbor krajanov
7. Razno

1. Potrditev zapisnikov pretekle seje

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik seje članov sveta KS Sp. Polskava z dne
27.11.2014.

Člani sveta KS potrdijo oba zapisnika v predlagani obliki. Sklepi so bili realizirani.

2. Inventura

 Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Oblikuje se inventurna komisija za popis osnovnih sredstev, inventarja, ter finančnih sredstev v naslednji sestavi:
 – vodja popisa: Mom Milan
 – predsednik inventurne komisije: Petra Sever
 – član inventurne komisije: Igor Ritonja
 – član inventurne komisije: Silva Furek
 – nadomestni član inventurne komisije: Sonja Ekart

 Inventurna komisija je dolžna, da v roku do 20.1.2014 izvede inventuro osnovnih sredstev.

3. Odprti računi in pogodbe za infrastrukturo

– PGD Sp. Polskava je, v skladu z dogovorom, sodelovalo pri asfaltiranju ceste skozi vas Sp. Polskava (od gmajne do centra vasi-most pri Doriču). Dela so se izvajala v mesecu decembru. Člani PGD Sp. Polskava so izvajali pranje ceste in varovanje (cesta se ni smela uporabljati). Za navedena dela je PGD Sp. Polskava izdalo račun izdelan v skladu s cenikom Gasilske zveze Slovenije.

– Krajanka Simona Krebs je podala dopis v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega priključka za objekt na parceli številka 1402/1 k. o. Sp. Polskava, kateri je bil obravnavan že na zadnji seji sveta KS. S krajanko je bil podpisan dogovor, da se ji stroški izgradnje kanalizacije, ki jo je sama izgradila, povrnejo. Potrebna je realizacija vračila. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: V skladu s služnostno pogodbo… in dogovorom med članom sveta KS Sp. Polskava g. Milanom Mom, ga. Marjeto Šelih in ga. Simono Krebs, z dne 2.12.2014, je svet KS sprejel sklep, da se ga. Krebs Simoni povrnejo finančni stroški v znesku 400,00 EUR.

4. Javna razsvetljava

– Člani sveta KS Sp. Polskava ugotavljajo, da še ni v celoti nameščena javna razsvetljava, predvidena po sklepu sveta KS v letu 2013. Potrebna je ustrezna urgenca na že podan dopis Komunali in Občini Slov. Bistrica.

– Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Izvede se obnova razsvetljave cerkve sv. Štefana na Sp. Polskavi. Dela se izvedejo na osnovi ponudbe izvajalca Euromix d.o.o.

Stari reflektorji se porabijo za druge potrebe v Krajevni skupnosti Sp. Polskava (predvidoma jih bo potrebovalo Nogometno klub Sp. Polskava).

5. Pustna povorka, spodnjepolskavsko poletje

– Turistično društvo Kopriva je podalo dopis s katerim seznanjajo člane sveta KS , da v tem letu, zaradi določenih kadrovskih težav, ne morejo organizirati pustne povorke Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Ker je pustna povorka na Sp. Polskavi tradicionalna, je nesmiselno, da bi jo ukinili. Potrebno je pritegniti drugo društvo iz KS Sp. Polskava, ki bi bilo pripravljeno voditi organizacijo pustne povorke. Pobuda za prevzem organizacije se poda Turističnemu društvu Zelena dolina.

– Člani sveta KS Sp. Polskava se seznanijo, da je pogodba z ansamblom Modrijani za izvedbo glasbe dne 2.8.2015 na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«, podpisana. Za drugi oder bo glasbeno skupino izbralo in finančno pokrilo PGD Sp. Polskava. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Sklican bo sestanek s predsedniki društev na temo prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2015«, dne 13.2.2015, ob 19.00 uri v prostoru KS Sp. Polskava.

6. Zbor krajanov

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Sklican bo zbor krajanov, dne 27.2.2014, ob 19.00 uri v prostorih OŠ Antona Ingoliča.

7. Razno

 7.1. Veje Kiker

Še vedno ni rešena problematika odstranitve vej, ki ovirajo normalen cestni promet na parceli katere lastnik je g. Kiker. Aktivnosti se nadaljujejo z dogovori o pravilnosti postopka s pravnikom (problematiko rešuje Petra Sever).

 7.2. Zamenjava zemljišča Fričovsky -mnenje

V zvezi z dopisom št. 478-107/2014-2-0553 s strani Občine Slov. Bistrica, za podajo mnenja k zamenjavi, ter prenosu dela nepremičnine parc. št. *101 k. o. 748-Spodnja Polskava v javno dobro ob predpostavki, da se novo nastala parc. št. zamenja z delom nepremičnine parc. št. 1415/1 k.o. 748-Spodnja Polskava (opredeljena kot javno dobro), je bil opravljen ogled na terenu. Iz ogleda ni bilo mogoče ugotoviti potek meje, zato brez izvedenih geodetskih meritev, ni možno podati ustreznega mnenja k zamenjavi. Po opravljeni geodetski meritvi se podajo ugotovitve.

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Izvede se geodetska meritev parc. št. 1415/1 k.o. 748-Spodnja Polskava

 7.3. Geodetske meritve

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 8: Izvedejo se geodetske meritve za parcele, kjer se predvideva, da lastnik posega v zemljišča, ki je v javno dobro in sicer: Trol Marjana (njiva pri črni poti), Silva Mok (pri črni poti), Uroš Gorišek (center vasi – cesta). V kolikor bo meritev izkazovala, da lastnik posega na zemljišče v javno dobro le ta krije stroške meritve, v nasprotnem primeru jih krije Krajevna skupnost Sp. Polskava.

 7.4. Poškodba cestišča

Ob gradnji primarne kanalizacije v vasi Sp. Polskava je prišlo do poškodb cestišča, katera pa še niso sanirana. Izvajalca oz. naročnika (Občino Slov. Bistrica) se pozove k saniranju cestišča oz. vzpostavitvi le tega v prvotno stanje (odsek vrtec – Golob…)

 7.5. Asfaltiranje

V skladu s sprejetim sklepom v letu 2014, so imeli krajani možnost podati prošnjo za asfaltiranje, tudi za dele ceste, ki niso bili poškodovani ob izgradnji sekundarne kanalizacije, ob dejstvu, da določen del stroškov nosijo sami. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 9: Ker večina krajanov, ki se je odločilo za dodatno asfaltiranje lastnega deleža še ni pokrilo, se jih pozove k nakazilu sredstev, pri čemer se jim ponudi možnost plačila v obrokih.

7.6. Izdaja soglasja

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 10: Gostišču Vintar se izda soglasje k podaljšanem obratovalnemu času – do 4.00 ure zjutraj, v primeru rezerviranih zaključenih družb.

7.7. Prometna ureditev vasi in signalizacija

Člani sveta KS Sp. Polskava so na zadnji seji sveta KS sprejeli sklep, da se pridobi projektni predlog ter predračun izvedbe prehodov za pešce z ustrezno signalizacijo, na lokacijah: »križišče pri Cedru«, pri kostanjih v centru vasi in na gmajni. V ta namen je bil na današnjo sejo povabljen projektant g. Mikec, ki je predstavil svoja strokovna stališča glede ureditve signalizacije v vasi. G. Mikec je bil odprt tudi do predlogov, ki so jih podali člani sveta KS. Skupen dogovor glede signalizacije v vasi je, da bo pripravil načrt signalizacije v vasi , ki bo vseboval označbe in prometne znake.

7.8. Izgradnja ur na zvoniku

Silvo Krebs je posredoval dopis s katerim je seznanil svet KS , da v izdanem zborniku 750 let župnije Sp. Polskave, ni navedbe o izgradnji ur na zvoniku ter osvetlitvi cerkve in pokopališču iz leta 1995. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 11: Ob naslednji dopolnitvi zbornika se bo upoštevalo posredovano gradivo.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisala:                                                                                           Predsednica sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                                        mag. Monika Kirbiš Rojs

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja