Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 15.12.2021

Datum: 16.12.2021

 

Zapisnik 15. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 15.12.2021  s pričetkom ob 18:00 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt,

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled in plan dela
 5. Razno

 

 K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 14. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s šestimi (6) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 15. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled del

 • S strani KS bili poslani dopisi nekaterim lastnikom parcel v naselju Gmajna za obrez vej, ker je bil moten dostop vozil s strani Komunale Slov. Bistrica
 • Končana so dela menjave stavbnega pohištva
 • Ureditev drevoreda divjih kostanjev ob potoku (odstranitev posušenih in posaditev novih)
 • Dokončanje del na pokopališču
 • Postavitev luči pri vrtcu (luč se prestavi iz pokopališča, kjer ni več potrebna)
 • V izgradnji je pločnik v naselju Sele pri Polskavi, v fazi končanja se bo tudi razširilo samo cestišče

  

Plan dela

 

 • Pridobiti še manjkajočo ustrezno dokumentacijo za projekt obnove mostu pri naselju Gmajna
 • Postavitev nove avtobusne postaje pri naselju Gmajna
 • Obnova obstoječe avtobusne postaje
 • Prestavitev polnilne postaje
 • Pričetek II. Faze izgradnje kanalizacije v naselju Pokoše
 • Obnova stavbe krajevne skupnosti in obnova ograje ob starem gasilskem domu

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 Pod to točko ni bilo zadev

 

 

      Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.

 

 

 

                Zapisala:                                                                                         Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                             Marko Teskač