Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 15.6.2015

 

7. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 15.6.2015, pričetek ob 20.00 uri v prostorih KS

Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič, Petra Sever, Dominika Verlak

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje

    Dogovor o aktivnostih na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«

    Gramoziranje cest v krajevni skupnosti

    Vzdrževanje pokopališča leto 2015

    Vzdrževalna dela na stavbi KS

    Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik seje članov sveta KS Sp. Polskava z dne 18.5.2015 in zapisnik seje sveta KS s predsedniki društev krajevne skupnosti z dne 19.5.2015.

Člani sveta KS potrdijo zapisnika v predlagani obliki.

2. Dogovor o aktivnostih na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«

Parkiranje avtomobilov obiskovalcev na prireditvi v petek in v nedeljo je pomembna zadeva, ki jo je potrebno ustrezno rešiti. Izvajajo se že preverbe pri lastnikih zemljišč primernih za parkirišča. V času prireditve se bo izvedla zapora ceste, ki je nekoliko drugačna, širše zastavljena od že ustaljene, seveda z ustreznim obvozom, za kar pa je potreben nov elaborat o zapori ceste.

G. Mom je za člane sveta pripravil pisen načrt aktivnosti v zvezi s pridobivanjem potrebne dokumentacije za izvedbo prireditve, katerega je tudi obširno obrazložil (načrt je priloga tega zapisnika).

Posredovana so bila tri povabila k oddaji ponudbe za najem odra in ozvočenja in sicer naslednjim ponudnikom: Boomerang d.o.o., Mikkrofonija d.o.o. in Jože Pirman, Akustika Pirman.

Prejeti sta bili dve ponudbi naslednjih ponudnikov: Boomerang d.o.o., in Mikrofonije d.o.o. Po pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da je najugodnejša ponudba izvajalca Mikrofonija. d.o.o., Kidričevo.

Ker se pričakuje velik obisk v petek in nedeljo se poveča naročilo števila varnostnikov. Poveča se število prenosnih WC.

Člani sveta KS ugotavljajo, da bi bilo glede na obsežnost letošnje prireditve in s tem povezanimi stroški, smotrno prireditev zavarovati.

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1:

    Naroči se izdelava elaborata za zaporo ceste LC 440610 Zg. Polskava –Sp. Polskava z obvozom (BK-Projekt , ponudba prejeta) );

    Najame se tehnična oprema za prireditev (oder,ozvočenje..) izvajalca Mikrofonija d.o.o., Kidričevo;

    Prireditev se zavaruje.

    Izdajo se potrebne naročilnice (kot v preteklem letu) poveča se število varnostnikov, najem prenosnih WC, kesoni za smeti…

3. Gramoziranje cest v krajevni skupnosti

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Izvede se potrebno gramoziranje na lokaciji cest: smer »Mesarič«, smer »Jug (na gmajni)«, pri šoli oz. vrtcu.

4. Vzdrževanje pokopališča leto 2015

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Izvede se posredovanje položnic za vzdrževanje pokopališča 2015. Cena vzdrževanja pokopališča se spremeni in sicer na naslednje vrednosti:

    družinski grob: 22,00 EUR

    enojni in žarni grob: 18,00 EUR.

 

5. Vzdrževalna dela na stavbi KS

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Ker je v prostorih stranišča stavbe KS ugotovljena poškodba cevi za odvajanje odpadnih voda in fekalij v kanalizacijo, se izvede sanacija prostora.

6. Razno

6.1. Pomoč pri izvedbi športnih aktivnosti v vrtcu

Tudi to leto vrtec s pomočjo staršev organizira športne aktivnosti v okviru »Svizec« na igrišču Sp. Polskava. Ker aktivnosti financirajo v večji meri starši, ter so KS prosili za pomoč, člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5 : Kot pomoč pri izvedbi aktivnosti se donira različen material v vrednosti 100,00 EUR (naročilnica).

6.2. Odgovor Občine Slov. Bistrica na zadevo stanovanjska zazidava »Rubnik«

Krajani stanujoči na Gmajni so posredovali dopis s katerim so svet KS pozvali k ureditvi problematike cestne ureditve na Gmajni za povezavo »Rubnikovo naselje« , kar je bilo obravnavano na 5. seji sveta KS (16.4.2015). Kljub ugotovitvam članov, ki so zabeležene v prej omenjenem zapisniku, je krajevna skupnost posredovala dopis , ter ugovor krajanov na pristojno mesto in sicer Občino Slov. Bistrica, Oddelek za okolje in prostor.

Občina Slov. Bistrica je posredovala odgovor z dne 21.5.2015 (št. 033-16/2015-21-1032), ki se ne razlikuje od ugotovitev članov sveta KS zabeleženem v zapisniku št. 5. Odgovor je podkrepljen z natančnejšim potekom z navedbo datumov ter pravnimi podlagami.

6.3. Prošnja za finančno pomoč

Podana je prošnja za finančno pomoč s strani podjetja Impos d.o.o., za izdajo Panoramine šolske priloge petica. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: nameni se dotacija v višini 100.00 EUR.

6.4. Zimska služba

Po pregledu stroškov je ugotovljeno, da PGD Sp. Polskava in Nogometno društvo Sp. Polskava še nista posredovala računa oz. navedbe stroškov, ki so nastali pri čiščenju snega iz pločnikov in posip le tega s soljo in peskom.

6.5. Podpisnik o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Podpisnica prerazporeditev med proračunskimi postavkami v okviru 20% planiranih sredstev za leto 2015 je podpredsednica sveta KS Petra Sever.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                       Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                   Petra Sever

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja