Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 15.9.2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 15.9.2016

5. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 15.9.2016,  pričetek ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever, Dominika Verlak

Dnevni red:
1.    Potrditev zapisnikov sej
2.    Priključitev stavbe KS na kanalizacijo
3.    Ureditev preglednosti vozišča na Pokošah
4.    Premik cestne svetilke
5.    Odprodaja zemljišča
6.    Poškodbe mostu na Gmajno
7.    Razno

1. Potrditev zapisnikov
 Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnike sej članov sveta KS Sp. Polskava z dne 31.3.2015, 19.5.2016 in 29.7.2016.
Člani sveta KS potrdijo zapisnike v predlagani obliki.

2. Priključitev stavbe KS na kanalizacijo
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole je podal odločbo z dne 8.6.2016 s katero Krajevno skupnost  poziva da do 30.9.2016 izvede za stavbo KS  priključitev na javno kanalizacijo  Člani sveta KS so sprejeli sklep št 1: zaradi izvedbe nujno potrebne sanacije sanitarij v stavbi KS Sp. Polskava se poda prošnja za podaljšanje roka za izvedbo priključitve odpadnih komunalnih vod iz objekta  v sistem javne kanalizacije.

3. Ureditev preglednosti vozišča na Pokošah
Krajan g.  Brumec je podal dopis s katerim je seznanil člane sveta KS o nevarnem odseku ceste na Pokošah (Odsek pri hiši št. 5) Gre za nepregleden ovinek, čez katerega pogled omejuje zaraslo zelenje na desni strani cestišča  ter še dva neurejena jaška za meteorno vodo,  ter prosil za ureditev zadeve. Člani sveta KS so sprejeli sklep št 2: zadeva se preda v reševanje Komunali Slov. Bistrica, katera je pristojna za upravljanje zadevne ceste.

4. Premik cestne svetilke
Krajanka ga. Cmager je podala prošnjo za prestavitev cestne svetilke javne razsvetljave za en meter gledano proti Pragerskemu, zaradi ureditve dovoza k hiši. Prestavitev bi uredili na lastne stroške. Člani sveta KS so sprejeli sklep št 3: izda se soglasje k prestavitvi cestne svetilke.

5. Odprodaja zemljišča
V skladu s posredovanim dopisom Občine Slov. Bistrica, dopisom krajana g. Goloba,  člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: Krajevna skupnost ne izdaja pozitivnega mnenja k odprodaji zemljišča. Razlog za izdajo negativnega mnenja:  ker na tem območju poteka pot, ki lahko v izrednih razmerah predstavlja tudi varnostno cesto za namen morebitne zapore glavne ceste v primeru nesreč oz. drugih potreb. To cesto ima KS namen urediti tako, da bo vozna, saj je sedaj z vseh strani zaraščena. Za namen ureditve bo verjetno potrebno  tudi zemljišče, katero pa v primeru odprodaje ne bi bilo na razpolago.

6. Poškodbe mostu na Gmajno
Člani sveta KS Sp. Polskava so bili s strani krajanov „Gmajne“ obveščeni na novo poškodbo mostu preko potoka na Gmajno. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 5: Zaradi poškodbe cestišča  – mostu na Gmajno (luknje ob robovih mostu) se bo izvedla sanacija poškodb na vozišču.

7.Razno
7.1. Spodnjepolskavsko poletje
Člani sveta KS Sp. Polskava so izvedli pregled nad stroški nastalimi v zvezi s prireditvijo »Spodnjepolskavsko poletje«. Ugotavljajo, da kljub temu, da je del stroškov letos nosilo PGD Sp. Polskava,  stroškov še vedno ogromni oz. primerljivi iz prejšnjih let.
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 6: Ker je PGD Sp. Polskava pokrilo celotne stroške prireditve izdane s strani SAZAS-a, bo KS poravnala stroške v višini 282,74 EUR, ki so nastali v četrtek in soboto.
7.2. Meteorna kanalizacija Gorišek
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 7:  Uredi se meteorna kanalizacija pred črno potjo (nasproti družine Gorišek).
7.3. Cestna varnost
Prejeli smo več pobud s strani krajanov, za postavitev prometnega znaka pred novim prehodom za pešce, saj nikjer ni opozorila vozniku, da se približuje prehodu za pešce.
S strani Policijske postaje Slov. Bistrica je bila KS opozorjena, da se morajo narediti talne oznake na cesti, ki označuje ŠOLO, gre za cesto, ki pelje mimo bloka proti šoli, natančneje pred novim blokom. Urediti je potrebno tudi bankine na glavni cesti, ki pelje čez Sp. Polskavo. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 8:  zadeve se posredujejo Komunali Slov. Bistrica za ureditev.
7.4 Rebalans proračuna
V pripravi je rebalans proračuna, Člani sveta KS se seznanijo s predlogom rebalansa,  s spremembami se strinjajo. Rebalans je priloga zapisnika.
7.5. Tajniška dela
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 9: Za tajniška dela se nameni plačilo za leto 2016 v vrednosti 1.200,00 EUR neto.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:                       Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava: 
Silva Furek                   Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja