Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZAPISNIK 16.05.2023


3. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 16.05.2023 s pričetkom ob 18:30 uri

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda 3. seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
4. Pregled in plan dela
5. Razno

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti

Sejo sveta je vodil predsednik Marko Teskač, ki je navzoče člane sveta KS pozdravil. Prisotni so bili: Franc Teran, Sonja Ekart, Vesna Prijol, Miran Gajšt, Božo Gajšt. Neopravičeno odsoten: Nejc Žagar

K tč. 2 dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje KS Sp. Polskava

Glede na celoten pregled zapisnika je sprejet

SKLEP:
Zapisnik 2. redne seje KS Sp. Polskava je soglasno potrjen.

K tč. 3 dnevnega reda
Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen.

K tč. 4 dnevnega reda
Pregled

– postavitev košev za smeti pri Janterjevi poti
– nakup novega tovornega priklopnega vozila
• postavitev večjega koša pri otroških igralih pri Bikovem bregu

• društvo upokojencev uredilo zasaditev trajnic

• očiščen del potočne struge

• preplastitev cestnih odsekov s kamenjem

• sestanek z društvi je bil na dan 19.04.2023,

dnevni red: Predstavitev društev in program prireditve “Spodnjepolskavsko poletje”

Plan dela

• klopi pod kostanji v centru vasi dotrajane, zato je potrebna obnova lesenih delov in premaz železnih delov
• postavitev nove klopi na pokopališču Sp. Polskava
• v naselju Gmajna postavitev dveh betonskih klopi in ogled sprehajalne poti
• obnova avtobusne postaje v centru vasi
• dokončanje javne razsvetljave v naselju Pokoše
• ureditev cestišč in jarkov v naselju Pokoše po izgradnji II. faze kanalizacije
• prestavitev luči iz pokopališča, ker le te niso več v uporabi
• potrebna prenova vrta ob starem gasilskem domu v centru vasi
• obnova križa na pokopališču in obnova mrliškega voza
• izdaja brošure Polskavski utrip

K tč. 5 dnevnega reda
Razno

Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.

Zapisala: Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Jasna Senekovič Marko Teskač