Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 16.4.2012

3. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2012 z dne 16.4.2012 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni člani sveta KS: Mom Milan, Drago Žagar, Skrbiš Milan, Gajšt Miran, Petra Sever, Monika Kirbiš Rojs, Igor Ritonja
Ostali prisotni: predsednik PDG Sp. Polskava Robi Kampl in član Marko Teskač

Dnevni red:
     1. Predstavitev aktualnih aktivnosti PGD Sp. Polskava
     2. Pregled zapisnika zadnje seje
     3. Tekoče zadeve
     4. Razno

1. Predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Sp. Polskava, sta predstavila problematiko premajhne in neustrezne kapacitete gasilskega doma na Sp. Polskavi. Prostor v gasilskem domu ne ustreza potrebam današnjega časa. Po določenih dogovarjanjih in iskanjih nove možnosti, so sprejeli takšno odločitev, ki bo izboljšala pogoje dejavnosti v najkrajšem možnem času. V tem trenutku se izvajajo aktivnosti odkupa zemljišča. Zemljišče, , v velikosti 1.150 m², po domače »Frangeževo«, je v vasi, na ustrezni lokaciji in dovolj veliko za potrebe izvajanja dejavnosti in aktivnosti PGD Sp. Polskava. Ker je vas Sp. Polskava v veliki meri pod okriljem Zavoda za naravno in kulturno dediščino je bilo potrebno poiskati lokacijo za gradnjo, ki bo ustrezala njegovim zahtevam. Gradnjo gasilskega doma bodo izvajali člani PGD Sp. Polskava. Predstavnika sta poudarila, da se člani zavedajo, da se bo, predvsem zaradi gospodarske krize, aktivnost izvajala dolgoročno. Obstoječi gasilski dom bodo po končanih delih preuredili v muzej, zgornji prostori bodo v uporabi Gasilske godbe na pihala.
Predstavnika PGD sta člane sveta KS prosila za finančno pomoč pri izvajanju aktivnosti v obliki raznovrstnega, potrebnega dela, ki bi ga za plačilo izvajali člani PGD, saj predvidevajo, da v trenutni situaciji Krajevna skupnost, sredstev ne more donirati.
Člani sveta KS so, kljub temu da ni bilo možno uresničiti prvotno zastavljene vizije s strani članov KS, da bi se gradnja gasilskega doma združila z gradnjo večnamenskega prostora, izrazili zadovoljstvo nad izvajanju aktivnosti.
Predsednik sveta KS je pojasnil, da trenutno resnično ni možna finančna pomoč v obliki dotacije.

2. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Sestanek z društvi Krajevne skupnosti Sp. Polskava v zvezi s prireditvijo »spodnjepolskavsko poletje 2012« bo dne 26.4.2012 ob 20.00 uri.

Ob 20.30 uri sestanek zapustita predstavnika PGD Sp. Polskava.
Seja sveta KS se nadaljuje.

3. Člani sveta KS Sp. Polskava pregledajo zapisnik zadnje seje sveta KS z dne 6.3.2012 in ga potrdijo v predlagani obliki.

4. Dne 6.3.2012 je bil prejet dopis oz. zahteva s strani Cafuta Gorazd, Metka Sp. Polskava 309 za uporabo ceste, ki je v javno dobro. Krajana nameravata na parc. št. 181/1 in 181/6 k.o. Sp. Polskava graditi stanovanjsko hišo do katere ni urejenega dostopa, ker je dosedanja nekategorizirana cesta predmet spora z lastnikom. V zemljiški knjigi je parc. št. 1411/6 k.o. Sp. Polskava vpisana kot javno dobro (cesta), vendar je omenjena parcela v privatni uporabi. Krajana sta od DARS pridobila soglasje in dovoljenje za poseg v območje avtoceste, ki v naravi predstavlja del cestnega sveta (služnostna pogodba). V kolikor se bo koristilo območje avtoceste je potrebna tudi nemotena uporaba parc. št. 1411/6 k.o. Sp. Polskava.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Po pregledu dokumentacije in dejanskega stanja navedene ceste člani sveta KS ne vidijo potrebe po odpiranju te ceste, saj je bila narejena nadomestna cesta. Predlaga se, da se ta del ceste iz parc. št. 1411/6, k.o. Sp. Polskava prenese na parc št. 182/2, ki je sedaj last Hojnikovih in po kateri poti ima družina Cafuta sedaj dostop do svoje parcele, za ostali del pa se naj družina Cafuta dogovori z družino Hojnik za služnost ali za odkup ceste. Ureditev služnosti na zemljišču DARS-a bi bila le začasna , saj lahko v prihodnosti pride do širitve avtoceste in takrat lahko DARS služnost ukine. Svet KS Sp. Polskava predlaga, da se stranke udeležene v postopku, s predstavniki Občine Slov. Bistrica in KS Sp. Polskava poskušajo dogovoriti z mediacijo.

5. Naselje »Rubnik« na Gmajni- izvajalec prostorskega načrta je podal pripombe, predloge, pobude in strokovna stališča do podanih pripomb, predlogov in pobud ob razgrnitvi prostorskega načrta.
– k predlogu, da je potrebno omogočiti krožno vožnjo med parcelami,je podano stališče, da se le to ne upošteva (podana je podrobna obrazložitev),
– k predlogu da se bo lahko normalno dostopalo do hiš in se lahko izvajalo vzdrževanje ceste ter ostalega potrebno za vzdrževanje je podano stališče, da se pobuda delno upošteva (na koncu ulice se zagotovi površina za obračanje vozil),
– k predlogu da se zmanjšajo določene parcele in se ob teh naredi povezovalna cesta je podano stališče, da se pobuda ne upošteva (podana podrobna obrazložitev),
– k predlogu, da se naredi povezovalna cesta na zahodni strani, ter tako omogoči krožna vožnja ob naselju Gmajna, je podano stališče da se pobuda ne upošteva (podana obrazložitev),
– k predlogu, da ni smiselna izvedba MČN, je podano stališče, da je pobuda upoštevana v dopolnjenem osnutku.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: izda se soglasje k podrobnemu prostorskemu načrtu stanovanjske zazidave »Rubnik« na Spodnji Polskavi, št. projekta 1/2010

6. KORK Sp. Polskava je podala prošnjo za finančno pomoč ob organiziranju srečanja starejših krajanov 2.6.2012 v gostišču Vintar. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: KORK Sp. Polskava se dodeli dotacija v višini 250,00 EUR v obliki naročilnice.

7. Gostišče Vintar , Evgen Vintar je podal prošnjo za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega lokala v podaljšanem delovnem času. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5; v primeru zaključenih družb se delovni čas Gostišča Vintar lahko podaljša do 4. ure zjutraj.

8. PGD IMPOL je podalo prošnjo za donatorska sredstva za društveni prapor. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6, ki glasi: Zaradi nezadostnih finančnih sredstev se ne dodeli donacija.

8. OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava je podala prošnjo za donatorska sredstva za izvedbo dobrodelnega koncerta in pomoč socialno ogroženim učencem. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7, ki glasi: V tem letu se zaradi nezadostnih finančnih sredstev OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava ne dodeli dotacija.

9. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 8: Predsednik sveta KS se pooblasti za izdajo sklepov o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami, v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna v višini največ 20% na posameznih področjih porabe. (Sklep se nanaša na del proračuna Občine Slov. Bistrica –Poslovanje krajevnih skupnosti ZA LETO 2012, POSTAVKA 8.12. – KRAJEVNA SKUPNOST Spodnja Polskava.

10. Posredovan je dopis s strani Nogometnega kluba Sp. Polskava. Vodenje le tega je prevzel Teran Dejan.. Želja članov je, da bi se dogradile slačilnice s klubskimi prostori, saj jih nogometni klub nima Prosijo za pomoč pri pridobitvi papirjev za izgradnjo športnega objekta in za soglasje za registracijo sedeža na naslovu krajevne skupnosti. Prosijo tudi za nabiralnik in poenotenju oglasne deske na zunanji stavbi krajevne skupnosti z ostalimi oglasnimi deskami.
Člane sveta KS obveščajo, da bodo tudi letos pripravili turnir v nogometu v okviru Spodnjepolskavskega poletja.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 9: Nabiralnik in spremenjeno oglasno deska se lahko namesti v oz. na stavbi KS Sp. Polskava. Pridobiti ter dostaviti je potrebno lokacijsko informacijo na osnovi katere bi bilo možno podali soglasje k izgradnji klubskih prostorov. Nogometni klub Sp. Polskava se lahko registrira na sedežu KS Sp. Polskava.

11. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 10: PGD Sp. Polskava se izda soglasje k postavitvi majskega drevesa na javnih površinah »pri lipi« ob mostu, ki bo 27.4.2012.

12. Krajan Bojan Urgl Sp. Polskava 218 je podal prošnjo za gramoziranje ceste. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 11: Gramoziranje se izvede po predhodnem ogledu s strani članov sveta KS , ki sta odgovorni za cestno področje.

13. VGP drava je posredovala obvestilo, da se pri domačiji Pokoše 9 na levem bregu Polskave v strugo odlagajo odpadni betonski materiali. Opozarjajo, da je potrebno lastnika navoženega materiala obvestiti, da le tega odstrani. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 12:
Člana sveta KS , ki sta odgovorni za cestno področje preverita problematiko ter na naslednjem sestanku podata mnenje.

14. Komunala Slovenska Bistrica je podala dopis v vednost, sicer posredovan županu Občine Slov. Bistrica. Z dopisom seznanjajo s problematiko vodovoda na Pokošah, možnost prevzema vodovoda, ter spremljajoče aktivnosti.

15. Balonarski klub Oblak je podal ponudbo za sodelovanje na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje 2012«. Odločitev o soglasju bo podana po posvetu s predstavniki društev.

16. Občini Slov. Bistrica je bil posredovan dopis s prošnjo, da se Krajevno skupnost obvešča o meritvah zemljišč na katerih meji zemljišče z javnim dobrim, ter izdajo soglasij kjer se posega v javno dobro. KS Sp. Polskava je prejela pozitiven odziv s strani Občine Slov. Bistrica , Oddelka za okolje in prostor.

17. Pridobi se kopija zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti na cestah, ki je bila sklenjena na Občini Slov. Bistrica za vse krajevne skupnosti.

Seja je zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                          Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                       Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja