Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 16.4.2015

 5. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 16.4.2015, pričetek ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Dominika Verlak, Petra Sever, Igor Ritonja

Dnevni red: 
    Potrditev zapisnika zadnje seje
    Problematika ceste gmajna »Rubnikovo naselje«
    Odkup zemljišča
    Meritev cest
    Postavitev majskega drevesa
    Razno

1. Potrditev zapisnika

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik seje članov sveta KS Sp. Polskava z dne 27.3.2015.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Problematika ceste gmajna »Rubnikovo naselje«

Krajani stanujoči na Gmajni so posredovali dopis s katerim svet KS pozivajo k ureditvi problematike cestne ureditve na Gmajni za povezavo »Rubnikovo naselje«.

Člani sveta KS Sp. Polskava ugotavljajo, da je bila pred potrditvijo prostorskega plana javna razgrnitev, tako na sedežu naše krajevne skupnosti, kot na Občini Slov. Bistrica. Datum javne razgrnitve je bil javno objavljen na spletni strani Občine Slov. Bistrica. Navedbe navedene v dopisu, da krajani niso bili seznanjeni o javni razgrnitvi člani sveta KS ugotavljajo, da ne držijo, kar se dokazuje med drugim tudi z dejstvom, da so se javne razgrnitve udeležili krajani stanujoči na Gmajni. Krajanom podpisanim na prejetem dopisu se posreduje odgovor z obrazložitvijo poteka javne razgrnitve in dopis odstopi v reševanje Občini Slov. Bistrica.

3. Odkup zemljišča

V skladu s točkami dosedanjih Zapisnikov seje članov sveta KS še vedno ostaja interes nakupa zemljišča v lasti podjetja Stavbno pohištvo – v stečaju, za potrebe raznih družbenih dejavnosti kot so: igrišče za potrebe vrtca, šole, nogometnega društva in ostalih potreb društev Spodnje Polskave. Ker so za potrebe nakupa potrebna finančna sredstva v višini s katero KS Sp. Polskava ne razpolaga , se poda predlog o zadolževanju krajevne skupnosti.

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Krajevna skupnost Sp. Polskava se je pripravljena zadolžiti za investicijo nakupa zemljišča iz stečajne mase podjetja Stavbno pohištvo na Sp. Polskavi kot določa 54. člen Statuta krajevne skupnosti Sp. Polskava, v katerem je navedeno naslednje: »Krajevna skupnost se sme zadolžiti le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave. Krajevna skupnost se lahko zadolži le s soglasjem Občinskega sveta. O zadolžitvi KS odloča svet KS ». Krajevna skupnost Sp. Polskava je pripravljena letno odplačevati posojilo za najetje kredita za nakup tega zemljišča cca. 10.000 EUR.

4. Meritev cest

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Na podlagi prejetih ponudb za izvedbo meritev zemljišč se najugodnejši ponudnik Geofoto d.o.o.. Meritve se bodo opravljale »Gorišek«, »črna pot«, pri gradu, cesta »Fričovsky« in »Samastur-Orthaber«.

5. Postavitev majskega drevesa

PGD Sp. Polskava je obvestilo člane sveta KS, da bo tudi letos na ustaljenem mestu »pri lipi« druženje krajanov s postavitvijo majskega drevesa 30.4.2015. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Izda se soglasje k postavitvi majskega drevesa na ustaljenem mestu, kjer je že pripravljena betonirana podlaga.

6. Odstranitev vejevje

Člani PGD Sp. Polskava so v skladi z dogovorom s člani sveta KS Sp. Polskava odstranili vejevje, ki je oviralo normalno vožnjo po cesti in sicer ob cesti od »Šoštarič do drevove vasi«.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:                                                      Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                   Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja