Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 16.6.2011

Z A P I S N I K
sveta KS Sp. Polskava, dne 16.6.2011, ob 20. uri

Prisotni: Milan Mom, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Monika Kirbiš, Milan Skrbiš in Miran Gajšt.

Dnevni red:

    I. Kabelska TV
   II. Vodovod Pokoše
  III. Spodnjepolskavsko poletje
  IV. Razno

I.
Sprejme se sklep, da se 1.8.2011 skliče sestanek s predstavniki Kabel TV o dokončni ureditvi kabelskega sistema.

II.
Sprejme se sklep, da se na Pokošah naredi vaški zbor krajanov 28.6.2011 in začela se bo obračunavati voda, tako je bil podan predlo, da vsi uporabniki za nazaj vodo v znesku 100 € in začelo se bo računati mesečno obračunavanje vode. V ta namen se pripravi vabilo in krajane Pokoš o tem obvesti oziroma uporabnike Pokoškega vodovodnega sistema. Predlaga se tudi, da se do vaškega zbora potegnejo skupaj stroški povezani z vodovodom, da se lahko na tej podlagi določi mesečna obveznost oziroma normalna cena, druga alternativa je, da se pošlje dopis krajanom in se jih na takšen način obvesti. Za to se zadolži Milana Moma in Igorja Ritonjo. Stroški, ki jih ima KS so vsaki drugi mesec opravljati analizo vode, vzdrževanje in čiščenje vodovodnega bazena, urejanje dokumentacije, v primeru suše zagotovitev vode s strani gasilcev in kritje prevoza, polnjenje bazena in čiščenje bazena.

III.
Spodnjepolskavsko poletje: tudi letos bo KS uredila vso potrebno dokumentacijo za Spodnjepolskavsko poletje, ki bo trajala od 4.do 7. avgusta 2011. Podani so različni predlogi za izbiro ansambla za drugi oder. Odločitev bo sprejeta naknadno odvisno od tega, koga bomo lahko še dobili (Gašperiči, Skater, …)

Sestanek z društvi, ki ga bosta vodila Kirbiš Monika in Skrbiš Milan bo v to sredo ob 20 uri v prostorih KS. Predsednik pojasne, da bodo športniki pripravili tekmovanje oziroma memorial za pokojnega g. Srečka Juričan (šah in nogomet). Tako bodo pri športnikih vabljeni Borut Horvat in Ludvik Orthaber. Povabljena bo tudi Ana Brumec glede na izraženo njeno željo, saj bi se radi vključili v otroški program. Povabili bi tudi Marijo Ritonja, ker je lani pripravila del programa pri spodnjopolskavskem poletju in bi želeli, da nam ga tudi letos predstavi.

Program spodnjopolskavskega poletja bo objavljen na naši spletni strani.

IV.
Na KS so prispeli naslednji dopisi oziroma predlogi:

– dopis Društva upokojencev Sp. Polskava, prosijo za donacijo za organizacijo in tekmovanje v ruskem keglanju v okviru Spodnjepolskavskega poletja;

– obvestilo Telekoma Slovenije o tem, da je na Občino Slov. Bistrica zaprosil za služnost za področje Sp. Polskave;

– prošnja za izdajo soglasja za Kabel TV o izgradnji kabelskega sistema v naši KS in izdaji služnosti – pri tem ugotovimo in jih moramo tudi obvestiti, da prosijo za služnost na parc.št., ki so v lasti naše občine;

– prispelo je vabilo na srečanje svetov krajevnih skupnosti, ki bo v Laporju, dne 24.6.2011 pri Iršiču. Srečanje bo potekalo tudi kot tekmovanje v različnih disciplinah. Sklep srečanja se bomo udeležili;

– krajevna skupnost bo sodelovala pri zlati maši našega župnika, zato se sprejme sklep, da bo krajevna skupnost sofinancirala obnovo kapelice na pokopališču kot darilu župniku;

– na občino je bil poslan dopis za popravilo škode ob izgradnji kanalizacijskega sistema;

– pred časom so krajani obvestili KS, da je potrebno nujno popraviti most pri družini Albreht pri gostilni Vintar, saj prihaja do posedanja in je postal nevaren za okolico. Glede na to je bil zahtevek v zvezi s tem posredovan na občino;

– družbi, ki izvaja dela pri izgradnji kanalizacijskega sistema (Nivo), da umaknejo kanale na pločniku pri križišču Hojnik/Kirbiš, saj je ta odsek za pešce zelo nevaren;

– v zgradbi KS so še vedno neurejeni wc-ji, tudi omarica (varovalke) za elektriko niso varne, saj prihaja večkrat do stika in ob dotiku tudi trese. Zato se zberejo še dodatne ponudbe za sanacijo wc-jev v prostorih KS-a in pokliče se električarja, da uredi vse potrebno v zvezi z elektrikio;

– odprta je črna pot, zato se je potrebno s Komunalo dogovoriti, da se postavi prometni znak-tak predlog bomo posredovali na občino, ki naj najde prometno rešitev.

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.

Zapisala: Petra Sever                                                             Predsednik KS Sp. Polskava: Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja