Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 17.5.2011

Z A P I S N I K
sveta KS Sp. Polskava, dne 17.5.2011, ob 20. uri
Prisotni: Milan Mom, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Monika Kirbiš in Miran Gajšt. Upravičeno odsotna Monika Kirbiš.
Dnevni red:
 
     I. Kabelska TV
    II. Vodovod Pokoše
   III. Zbor vaščanov na Pokošah
   IV. 50 letnica župnika na Sp. Polskavi
    V. Razno

I.
Izpostavi se problematika glede samovoljnega odklapljanja kabelske televizije po podatkih, ki so jih posredovali krajani s strani Kabel Tv. O tem smo obvestili direktorja g. Arzenška in je prosil za datum sestanka v tem tednu. Sprejme se sklep, da se ga bo ponovno obvestilo o pogodbenih določilih, katere smo sklenili z njegovo družbo in da se prepreči izklapljanje kabelske televizije.
 
II.
Na vodovodnem omrežju Pokoše je nastal problem s pitno vodo, zato se je zaprosilo PGD Sp. Poslava, da se rezervarji napolnijo. Tako so rezervarji napolnjeni, kloriranje vode opravlja Komunala Slov. Bistrica, voda je bila testirana in je pitna. Od 1.7.2011 je predlog, da se začne voda zaračunavati in da se morajo menjati števci. Dogovor teče s Komunalo, da bi za nas opravljala storitve računanja vode na Pokošah in tako bi se kompenzirali stroški med Komunalo in KS. Sprejme se sklep, da se o vsem tem dogovori Milan Mom s Komunalo.
 
III.
Podan je bil predlog za sklic zbora vaščanov na Pokošah in izvolitev vaškega odbora. Dnevni red bi bila problematika vode, kanalizacije in točka razno. Krajane se obvesti z dvema plakatoma. Prisotni bi morali biti vsi člani sveta KS. Zaradi prošnje nekaterih vaščanov Pokoš se prestavi datum iz 27.5. na 3.6.2011 ob 20 uri.
 
IV.
Zlata maša župnika bo 26.6.2011, za ta dogodek so pripravljene tudi brošure. Pripravljena bo pogostitev obiskovalcev in prosilo se bo, da bo vsako gospodinjstvo v naši KS prispevalo pecivo za ta dogodek. Pogovarjali smo se tudi o morebitnem sofinanciranju tega dogodka.
 
Naslednji teden bo sestanek v zvezi s tem dogodkom, na katerem naj bi bili prisotni ga. Žagar, g. Brbre, g. Skrbiš, g. Petelinšek, preds. Godbe, predstavnik Turističnega društva Kopriva ga. Selinšek in ga. Kline, predsednica društva upokojencev Sp. Polskava. Datum bo določen naknadno.
 
V.
Prispeli so naslednji dopisi na KS in se tako preberejo:

– dopis Občine Slov. Bistrica glede ureditve križišča na Sp. Polskavi z dne 4.5.2011 – sklep Družbo Tras Ivanček se prosi, da    pripravijo projekte za ureditev križišča na Sp. Polskavi;

– mnenje 14.4.2011 Občine Slov. Bistrica, Oddelek za okolje in prostor glede naše prošnje za odkup zemljišča parc. št. 208/6, 208/2, 208/3, 208/4, 196/3 in 149/1, vse k.o. Sp. Polskava, da ne more priti do odkupa zemljišča zaradi obremenjenih nepremičnin s hipoteko.

– Dopis z dne 17.4.2011 MB Omega d.d. o najemu poslovnih prostorov, sprejem se sklep in se obvesti, da KS ne razpolaga s takšnim prostorom, da bi ga lahko oddalo v najem;

– Prispela je ponudba programa za grobove, Igorja Ritonjo se zadolži, da se bo dogovoril za morebitno predstavitev tega programa;

– Prebere se plan razporeditve finančnih sredstev;

– Čistilna naprava – prišlo je obvestilo, da bo prehod vseh gospodinjstev na čistilno napravo moral biti izveden do l. 2015, pojasnjeno je, da samostojne čistilne naprava do 50 oseb priključenih na to napravo vzdržujejo sami, nad 50 pa vzdržujejo tisti, ki ima javno kanalizacijo – to je bilo obvestilo Komunale Slov. Bistrica. Tako je predviden rok 31.12.2015 in se tako po tem datumu pretočne greznice več ne bodo dovoljene;

– Prošnja krajana B.U. za zapornike iz Kube dopis z dne 17.5.2011, ponudba se prebere in tako se sprejme sklep, da ne podpiramo naselitev zapornikov iz Kube v naš center vasi, natančneje v hišo lastnika g. U.B., saj je stališče, da gre za vas, ki je strnjeno naselje in bi se zaporniki lažje integrirali v večjih mestih kot v tako majhni vasici.
Pojasne se, da plinovoda do naselja Sp. Polskavo ne bo.
 
Sprejme se sklep, da se sklep, da se družbo, ki je opravljala vzdrževanje kabelskega sistema pri nas pozove, koliko strank je bilo priklopljenih brez naše vednosti na kabelski sistem, saj ima KS podatke o tem, da so določena gospodinjstva nezakonito priklopljena brez vednosti KS.
 
Podani so predlogi o nastopu na Polskavskem poletju različni glasbeni izvajalci in sicer Nuša Derenda, Natalija Kolšek, Skater z Gašperji, po pridobljenih podatkih o cenah se bo odločalo na naslednji seji.
 
Pove se, da bi morala biti organizirana čistilna akcija na Sp. Polskavi v sodelovanju s Turističnim društvom Kopriva. Sever pove, da bosta čistilno akcijo vodili in organizirali Kirbiš Monika in Petra Sever, vendar v mesecu septembru. Zaradi nestrinjanja ostalih prisotnih članov sveta se sprejme sklep, da mora biti čistilna akcija v mesecu juniju, to predlagata Skrbiš Milan in Mom Milan.
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
 
Zapisala: Petra Sever                                                           Predsednik KS Sp. Polskava: Milan Mom

 
 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja