Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 18.11.2015

 10. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 18.11.2015, pričetek ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

 Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič, Petra Sever, Dominika Verlak.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Predlog plana proračuna KS za leto 2015
3. Mnenje – ureditev meje pri krajanu Golob Izidor
4. Izvedba del na igrišču Sp. Polskava
5. Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje
Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zadnji zapisnik seje članov sveta KS Sp. Polskava.
V skladu s sklepom št. 3 so se preverile možnosti za nabavo in vgradnjo solarnih svetilk – cene se gibljejo med 1.200 EUR in 2.200 EUR.
V skladu s sklepom št. 9.10. se je na pokopališču popravil zid – zaenkrat v takšni meri, da ne ogroža spomenika, celovitejša sanacija se bo izvedla v naslednjem letu.
Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Predlog plana proračuna KS za leto 2015
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Potrdi se predlog plana investicij KS za leto 2016 (priloga).

3. Mnenje – ureditev meje pri krajanu Golob Izidor
Krajan Golob Izidor je podal predlog za ureditev meje pri čemer je pripravljen del zemljišča, v kolikor v dejanskem stanju posegajo na zemljišče »v javno dobro«, odkupiti. Občina Slov Bistrica pričakuje od Krajevne skupnosti mnenje.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: preuči se dejansko stanje na osnovi geodetske izmere, zato se naroči meritev zemljišča. Do opravljene meritve se ni mogoče opredeliti o možnosti odkupa.

4. Izvedba del na igrišču Sp. Polskava
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Izvedejo se potrebna dela za stabilizacijo postavljenih drogov razsvetljave.

5.Razno
5.1. Prošnja za dotacijo
Gasilska zveza Slov. Bistrica je podala prošnjo za finančno pomoč. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Finančno stanje ne izkazuje možnosti za odobritev dotacije.

5.2. Pozivi za posredovanje predlogov
Posredovan je bil poziv za podajo predloga za člane volilne komisije. Člani sveta KS tokrat ne podajo nobenega predloga
Posredovan je bil poziv za podajo predlogov za Romihova priznanja. Člani sveta KS tokrat ne podajo predloga.

5.3. Nakup zemljišča
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Za potrebe nakupa zemljišča v lasti Stavbnega pohištva-v stečaju d.o.o, se naroči projektantu GR-MIKEC d.o.o. izdelava Idejne zasnove (IDZ), ter Razvojno informacijskemu centru Slov. Bistrica izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:                                                       Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava

Silva Furek                                                    Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja