Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 18.12.2019

_______________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: https://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 08.01.2019

 

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 18.12.2019 s pričetkom ob 17:30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar,

Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 3. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 4. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 5. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled dopisov (brez posebnosti)

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 • Postavljen merilec hitrosti
 • Izvedba otroškega igrišča dokončana
 • Okrasitev kraja narejena, prav tako postavljena smreka v centru vasi, ki jo je podaril krajan Sp. Polskave
 • Nove oglasne deske so nameščene
 • V naselju Pokoše je že montiranih nekaj dodatnih luči
 • Cestni jarki so ustrezno očiščeni , pesek bil navožen na stranske ceste, obrezane ciprese na pokopališču,
 • Pridobljene ponudbe za postavitev novih žarnih grobov
 • Potrebno urediti odseke na pokopališču z dodatnim peskom, ter popraviti in aktivirati samostoječe luči

 

K tč. 5 dnevnega reda

Razno

 • URADNE URE

 Uradne ure se spremenijo in sicer bodo vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v kolikor bo potreba drugačna se bo sprejel nov sklep

Sklep soglasno sprejet

 • ZBOR KRAJANOV POKOŠE

S strani krajanov naselja Pokoše prejeli zahtevo za sklic krajanov naselja Pokoše. Tako smo v skladu s 64. členom statuta KS Sp. Polskava sklicali zbor

krajanov, ki je bil v torek 10. decembra 2019, ob 18:30 uri v prostorih Mladinskega doma Pokoše.

Predmet sklica je bila lokalna problematika, ki so jo opredelili v podpisni listi:

NOVA CESTA SKOZI CELO VAS

UREDITEV PLOČNIKOV, KJER JE TO MOGOČE

UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE IN

MOŽNOST PRIKLOPA NA JAVNO KANALIZACIJO

Prisotni:

– člani sveta KS Sp. Polskava: Marko Teskač, Franc Teran in Blanka Remškar

– župan Slov. Bistrica dr. Ivan Žagar

– ter 43 krajanov

Krajani spregovorijo o zgoraj navedeni problematiki, ter pripomnijo, da se v zadnjih 28 letih ni nič naredilo v samem naselju,

razen res nujnih vzdrževalnih del.

Krajanom se pove, da je za takšne projekte eden izmed večjih problemov pridobivanje ustrezne dokumentacija.

Prav tako je potrebno še pridobiti vsa soglasja od lastnikov zemljišč, če le ta niso v občinski lasti, ter za celotno traso potrebno opraviti zakoličbo.  

V kolikor kateri od lastnikov ne bo dal soglasja ni možna izvedba določenih del.

Vsekakor je tako v občinskem kot v svetu KS Sp. Polskava plan, da se dela pričnejo v letu 2020.

S strani krajanov se poda predlog za vaški odbor za čas izvedbe del (kanalizacija)

Predlog bil soglasno sprejet s strani vseh prisotnih krajanov. Določijo tri člane začasnega odbora, ki bodo spremljali izvajanje del.

Kontaktna oseba s strani KS Sp. Polskava je Franc Teran.

Krajane zanima ali je možen kakšen način da se stavba Mladinskega doma Pokoše vrne nazaj v last krajanom. Navedeno ni izvedljivo,

možno je samo preko pogodbe o upravljanju s KS Sp. Polskava.

Zbor je bil zaključen 19:50 uri.

 

Seja je bila zaključena ob 22:20 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                                                                              Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                  Marko Teskač