Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZAPISNIK 18.12.2023

ZAPISNIK
5. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 18.12.2023 s pričetkom ob 18:00 uri

 

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda 5. seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
4. Pregled in plan dela
5. Razno

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Sejo sveta je vodil predsednik Marko Teskač, ki je navzoče člane sveta KS pozdravil. Prisotni so bili: Franc Teran, Sonja Ekart, Vesna Prijol, Miran Gajšt, Božo Gajšt. Neopravičeno odsoten: Nejc Žagar

K tč. 2 dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje KS Sp. Polskava

Glede na celoten pregled zapisnika je sprejet

SKLEP:
Zapisnik 4. redne seje KS Sp. Polskava je soglasno potrjen.

K tč. 3 dnevnega reda
Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen.

K tč. 4 dnevnega reda
Pregled in plan dela

– Pregled predlaganega plana za leto 2024

SKLEP: Predlog plana dela soglasno potrjen

K tč. 5 dnevnega reda
Razno
/

Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.
Zapisala:                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Jasna Senekovič                                  Marko Teskač