Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 19.5.2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 19.5.2016

3. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 19.5.2016,  pričetek ob 18.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever
Upravičeno odsotni:  Dominika Verlak
Gost: Sebastijan Mohorko ( od 20.00 ure dalje)

Dnevni red:
1.    Pregled zapisnika zadnje seje
2.    Prireditev »postavitev majskega drevesa«
3.    Prireditev » 50 obletnica postavitve mladinskega doma na Pokošah«
4.    Društva v KS Sp. Polskava in  brošura
5.    Pokopališče
6.    Ureditev cest
7.    Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje
Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik  korespondenčne seje članov sveta KS Sp. Polskava.
Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Prireditev »postavitev majskega drevesa«
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Glede na posredovane prošnje društev za pokritje najnujnejših stroškov, ki so nastali ob prireditvi »postavitev majskega drevesa na Sp. Polskavi in Pokošah se dodeli dotacija  Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sp. Polskava in Športno rekreacijskemu društvu Košuta, vsakemu v višini 100.00 EUR.

3. Prireditev » 50 obletnica postavitve mladinskega doma na Pokošah«
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: V skladu s posredovano prošnjo za finančno pomoč Športno rekreacijskega društva Košuta ob 50 obletnici postavitve mladinskega doma Pokoše, člani sveta ugotavljajo, da je bilo za ta namen že v preteklem letu namenjeno 300,00 EUR, zato se tokrat nameni dotacija v višini 200,00 EUR.  

4. Društva v KS Sp. Polskava in  brošura
Člani sveta KS so pregledali osnutek brošure o delovanju društev, ki bo izdana in posredovana gospodinjstvom v KS Sp. Polskavi. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Potrdi se osnutek vsebine brošure.

5. Pokopališče
   Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: Za leto 2016 se izdajo položnice za vzdrževanje pokopališče – najemnikom grobov. Cena vzdrževanja ostane enaka kot v preteklem letu (2015).

6. Ureditev cest
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Uredijo se bankine cest v  KS Sp. Polskava, v ta namen se dobavi gramoz, s katerim se uredijo bankine, ki so se tekom zime uničile.
Uredi se gramoziranje cest: na Pokošah smer Pečnik in Krapše-Ilevec; na Sp. Polskavi cesta Soršak. Na Občino Slov Bistrica se posreduje dopis za novo ureditev in zaris prehodov za pešce v središču vasi Sp. Polskava,  pred mostom na cesti Zg. Polskava – Pragersko.
Na občini že obstaja dokumentacija za izgradnjo krožišča pri novem gasilskem domu na Sp. Polskavi za umiritev prometa s prehodi za pešce. Zaradi finančno ugodnejše variante, člani sveta KS predlagajo, da se križišče dvigne, s tem bi dosegli podoben učinek umiritve prometa, ki pa bi bil bistveno cenejši kot izgradnja krožišča. Ob tem bi bilo potrebno narediti oz. označiti prehoda za pešce, in sicer čez glavno cesto pri novem gasilskem domu in pri hišni št. Sp. Polskava 111, ki bi povezoval obstoječa pločnika.

7.Razno
7.1. Obrezovanje kostanja
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Z obrezovanjem se uredi kostanj pri šoli.
7.2.Jarek
Potrebno je urediti odprti jarek  meteorne kanalizacije pri Gorišek David.
7.3. Odstranitev vej
Podjetje Komunala je posredovala dopis s katerim poziva KS Sp. Polskava, da odstrani moteče veje na cesti po priloženem seznamu. Člani sveta KS ugotavljajo sledeče: iz seznama je razvidno, da so moteče veje na cesti, na kateri je bilo v preteklem letu, s strani KS v sodelovanjem PGD Sp. Polskava,  opravljeno temeljito čiščenje z odstranjevanjem vej, predvideva se, da je posredovan seznam s starimi podatki oziroma z neažuriranimi. Na seznamu so navedene tudi ceste na Pokošah. Ker so ceste na Pokošah v upravljanju istega podjetja, Komunale, se Komunalo opozori, da bi verjetno to nalogo morali opraviti sami.
7.4. Čiščenje gozda
Podjetje za upravljanje z gozdovi je dalo pobudo, da se očisti smetiščna jama v gozdu smer Drevova vas. V okviru tega čiščenja bodo tudi sodelovali, vendar bi zaradi stoječe vode v jami potrebovali pomoč gasilcev, ki bi vodo odstranili. Potrebovali pa bi tudi prevoz smeti na smetišče Pragersko. Člani sveta KS bodo s pomočjo gasilcev preverili ali je sploh takšna pomoč možna oz. ustrezna.
7.5. Zahvala
Mladinska skupina klada je posredovala svetu KS Sp. Polskava zahvalo za pomoč pri organiziranju klade v času pustovanja, da so se člani lahko udeležili pustovanja na Ptuju in Sp. Polskavi. V ta namen so svetu KS podarili lepo uokvirjeno zloženko slik letošnjega pustovanja.
7.5 Prošnja za finančno pomoč
Podjetje Impos je podalo prošnjo za finančno pomoč ob izdaji revije Petica. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Finančna pomoč ni možna, zaradi slabega finančnega stanja. Do zaključka tega leta se dotacije v oblikah finančne pomoči (katere še niso bile predvidene in potrjene) ne bodo več dodeljevale.
7.6.Gasilska vaja
Sebastijan Mohorko je člane sveta KS obvestil o nameravani gasilski vaji, ki bo 11.6.2016. V okviru vaje bodo sodelovali tudi otroci in ostali krajani. V okviru vaje bo organiziran tudi pohod otrok s starši in ostalimi krajani iz Spodnje Polskave v Tal (približno 10 km) , čez noč bo avtentično  taborjenje na prostem (na travniku). Sebastijan Mohorko je pozval člane sveta KS k sodelovanju,  tudi v finančnem smislu kot npr. nabava premičnih stranišč na travniku v času taborjenja (en dan), ter obveščanje krajanov na spletni strani KS.  

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:                        Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                    Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja