Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 2.2.2012

Z A P I S N I K

sveta KS Sp. Polskava, dne 2. 2. 2012, ob 18. uri

Prisotni: Milan Mom, Milan Skrbiš, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar in Monika Kirbiš Rojs.
Upravičeno odsoten: Miran Gajšt.

Potrdi se zapisnik z dne 7. 12. 2011.

Preberejo se pripombe, ki so bile poslane v zadevi Rubnik na Občino Slov. Bistrica. Pripombe so bile, da je potrebno omogočiti krožno vožnjo med parcelami, da se bo lahko normalno dostopalo do hiš in se lahko izvajalo vzdrževanje ceste ter ostalega potrebno za vzdrževanje. Prav tako je bilo pojasnjeno, da ni potrebno parcel urejati komunalno tako, da bi se morale graditi čistilne naprave, saj je tudi v tem delu predvidena izgradnja kanalizacije.

Položnice niso bile poslane za vodo, tudi sestanka glede vodovoda na Pokošah s komunalo ni bilo možno dogovoriti, zaradi različnih odsotnosti, kot so pojasnili na komunali. Predsednik pove, da je zmanjkala voda na Pokošah in tako se voda vsakodnevno vozi na Pokoše, do sedaj je bilo zvoženo že 150 m3. Voda se vozi že od nedelje 21. 1. 2012.

Drago Žagar predlaga, da prevzame vodovod na Pokošah komunala, da bodo lahko montirali števce in začeli zaračunavati vodo po pošteni ceni oz. po dejanski porabi. Prav tako to predlaga tudi Petra Sever, saj pove, da nismo več zmožni takšnega vodovoda vzdrževati. Predsednik predlaga, da se na Občino Slov. Bistrico naslovi dopis in jih obvesti o problemu glede vode in o tem, da zahtevamo prevzem vodovoda Pokoše na občino in komunalo, enako predlagajo vsi prisotni. Pri tem se bo krajevna skupnost sklicevala na Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica 3. člen, Ur. l. št. 73 z dne 18. 7. 2008, stran 10423. V vednost je potrebno poslati tudi KS Zg. Polskava, saj je kar nekaj njihovih prebivalcev, ki dobivajo vodo iz vodovodnega sistema Pokoše. Potrebno je rešiti celotno problematiko vodovoda na Pokošah.

Sklep sveta KS je, da se pošlje dopis na Občino Slov. Bistrica, Komunalo in KS Zg. Polskava.

Glede tajniških del se sprejme sklep, da se to uredi in se določi osebo, ki bo to vodila, predlagano je, da ponovno prevzame to delo Silva Furek. Za ta namen se bodo namenila tudi sredstva, ki so predvidena v proračunu. Za stroške, ki jih ima predsednik KS se predlaga, da se mu povrnejo stroški (potni stroški, stroški telefona,…).

Soglasno se potrdi sklep, da se ta sredstva namenijo tajnici in predsedniku KS Sp. Polskava.

Sprejme se sklep, da se na Kabel TV pošlje obračun za kabelsko in račun za plačilo prevzema tega sistema. Po plačilu le-tega se podpiše že dogovorjena pogodba o prevzemu.

Svet je obravnaval predlog na občini za podelitev priznanja v Občini Slov. Bistrica.

Predsednik seznani, da je bila podan predlog za zaporo ceste za pustovanje 2012. Izvode elaborata, ki ga potrebujemo za zapore ceste za potrebe prireditve je bila tudi posredovana ponudba, znesek ponudbe je 661,20 €.

Sprejme se sklep, da se navedena ponudba realizira, saj to potrebujemo za razne prireditve.

Predsednik obvesti, da je KS Zg. Polskava poslala dopis, da je potrebno obvestiti vse krajane, ki še niso prejeli nikakršnega povračila vloženih sredstev, da podajo pisne vloge za vračilo le-teh ali se zglasijo na sedežu KS Zg. Polskava. Krajani bodo obveščeni preko naše spletne strani, na naši oglasni deski in na oglasnih deskah na Gmajni in Pokošah.

Prejeli smo tudi ponudbe za ureditve elektroinštalacije v zgradbi KS in mrliški vežici. Za KS in mrliško vežico se pripravijo projekti za potrebe razširitve oz. zaradi povečanja moči za mrliško vežico se še uredi inštalacija, strop in sprememba ogrevanja. Sprejme se sklep, da se za izvedbo zgoraj omenjenega elektroinštalacije izbere izvajalca EL stroj tehnika, Orehova.

Predstavi se dopisi o dolgoročnem planu Občine Slov. Bistrice z dne 6. 12. 2011.

Z občine smo prejeli odgovor z dne 22. 11. 2011 v zvezi z nakupim parc.št. 208/6, 208/2, 208/3 in 208/4 vse k.o. Sp. Polskava, ki je v lasti podjetja Sp. Polskava, Stavbno pohištvo d.d. kjer nas obveščajo, da bo nakup te nepremične uvrstila v plan občine v naslednjih letih, v letošnjem letu občina nima predvidenih sredstev za nakup nepremičnin, zato nakup v letošnjem letu žal ne bo možen.

Prejeli smo prošnjo z dne 6. 1. 2012 za soglasje za primarno kanalizacijo v centru naselja KS Sp. Polskava – pri osnovni šoli. Sprejme se sklep, da se s predvidenim projektom strinjamo.

Prišla je prošnja Verlak v zvezi z ureditvijo meje na njihovi parceli št. 323/2, 323/3 in 1416/1, k.o. št. 748, Sp. Polskava. Sprejme se sklep, da se predlogu ugodi po začrtanem, stroški za odmero se razdelijo na polovico obeh strank. Hkrati ko bo prišel geodet se bo urejala tudi meja na parc. št. 1413/2 k.o. Sp. Polskava, za katero so zaprosili Lahovi, ker gre za ureditev javne ceste bo stroške krila KS.

Obravnava se vloga, ki je prišla na KS o mostu Gmajna o nedokončani izgradnji mosta Gmajna. Prejeli smo dopis od krajanov Gmajne in s strani Občine Slov. Bistrica. To izvaja podjetje Basis M&M. Sprejme se sklep, da se upošteva aneks k pogodbi, kateri določa, da je potrebna dela opraviti do 1. 5. 2012, o tem se obvesti tudi Občino Slov. Bistrica.

Prejeli smo prošnjo Klade za dotacijo sredstev za obisk klade na Ptuju. Sprejme se sklep, da se bodo poravnali stroški v višini 150,00 € za hrano, pijačo in materialne stroške za delovanje klade.

Sprejme se sklep, da se najem mrliške vežice zviša iz 40,00 € na 50,00 €. Nova cena velja od 2. 2. 2012 dalje.

Svet KS prebere in potrdi čistopis statuta. Čistopis statuta bo objavljen na spletni strani KS Spodnja Polskava.

Seja zaključena ob 20.50 uri.

Zapisala:                                                                                           Predsednik KS Sp. Polskava:
Petra Sever                                                                                       Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja