Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 20.9.2011

Z A P I S N I K
sveta KS Sp. Polskava, dne 20.9.2011, ob 19.00 uri

Prisotni: Milan Mom, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Monika Kirbiš in Miran Gajšt. Upravičeno odsoten Milan Skrbiš.
Dnevni red:

I. Vodovod Pokoše
II. Prenos CATV
III. Razno

I.
Predsednik g. Mom in Ritonja sta povedala, da bo vzdrževanje Pokoškega vodovoda prevzela Komunala Slov. Bistrica. Za vzdrževanje bo plačevala naša KS. Na tem sistemu je priključenih približno 80 uporabnikov. Predlaga se, da se skliče na Pokošah vaški zbor in končno začne zaračunavati vzdrževalnina vodovodnega sistema na Pokošah, zaradi zelo velikih stroškov, ki nastajajo na tem sistemu.

Sprejme se sklep, da se začne zaračunavati vzdrževalnina vodovodnega sistema Pokoše od 1.10.2011, vaški zbor pa se skliče za 28.10.2011, ob 19. uri. Predlagane teme so predstavitev problematike vodovodnega sistema Pokoše, ponovno poskušanje ustanovitve vaškega odbora in tekoče zadeve. Predlagamo ceno 20 €.

II.
Predsednik g. Mom pove, da je imel sestanek z g.Arzenškom. Dogovorila sta se za poračun stroškov, ki jih je imela KS na tem sistemu, že v času njegovih naročnikov. Tako se zmanjša cena mesečne vzdrževalnine in obračunavanje pri električne omarice na Pokošah »Štor«. Tako se poračuna na nazaj elektrika, odvzem naročnikov in del stroškov, ki jo je KS v celoti plačevala iz električne omarce »Štor«. Dogovorila sta se tudi za odškodnino v znesku 1.500 € in dva brezplačna dostopa, ki jih bosta imela KS Sp. Polskava in v vaškem domu na Pokošah.

III.
Prejeli smo tudi vlogo od družine Hojnik za odprodajo zemljišča na parc. št. 141/6.

Sprejme se sklep, da zemljišča na parc. št. 141/6 ne bomo odprodali, smo pa pripravljeni sodelovati pri vzpostavitvi javnega dobra pri služnosti cesti (Cafuta – Hojnik).

Glede na pomanjkanje finančnih sredstev s katerimi se srečujemo v naši KS se projekt za postavitev cestnih ovir pri družini Potočnik in zaradi kmetijskega območja bi lahko prihajalo do povečane možnosti poškodb na kmetijski mehanizaciji.

Sprejme sklep, da se projekt preda v preučitev strokovni instituciji, da ugotovi primernost projekta za ta del cestišča, možnost kakšnih drugih ukrepov z istim namenom.

Prejeli smo tudi prošnjo Branka Šterna za postavitev dvoriščne ograje.

Sprejme se sklep, da soglašamo s postavitvijo dvoriščne ograje, v odmiku 50 cm od meje.

Zaradi zastaranja programa se sprejme sklep, da bomo naročili nov program za vodenje računovodstva na KS, tako bodo prišli v naslednjem tednu predstaviti nov program za vodenje računovodstva na KS.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Zapisala:                                                                                        Predsednik KS Sp. Polskava:
Petra Sever                                                                                                    Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja