Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 21.1.2015

1. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016, z dne 21.1.2016, pričetek ob 18.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič, Petra Sever, Dominika Verlak.

Dnevni red:
    Pregled zapisnika 12. seje
    Financiranje gasilskega doma Sp. Polskava
    Prireditev »Pustovanje 2016 na Spodnji Polskavi«
    Prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2016«
    Žegnanje konj 2015
    Izdaja soglasja
    Inventura-odpis
    Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje
Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik 12. seje članov sveta KS Sp. Polskava, z dne 22.12.2015.
Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Financiranje gasilskega doma na Spodnji Polskavi
V skladu z obrazložitvami in dogovori na sestanku s člani PGD Sp. Polskava dne 15.1.2016, člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Krajevna skupnost Spodnja Polskava bo sodelovala pri sofinanciranju izgradnje gasilskega doma Sp. Polskava, katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Sp. Polskava, tako da bo v letu 2016 namenila finančna sredstva do 30.000,00 EUR oz. v okviru razpoložljivih sredstev.

3. Prireditev »Pustovanje 2016 na Spodnji Polskavi«
V okviru prireditve »Pustovanje 2016«, ki bo dne 9.2.2016, člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Krajevna skupnost Sp. Polskava bo sodelovala pri izvedbi prireditve oz. izvedbi pustne povorke, pridobila bo potrebna dovoljenja za zaporo ceste, seznanila bo IPF o nameravani prireditvi in pokrila stroške, ki bodo pri tem nastali. Turističnemu društvu Kopriva bo namenila dotacijo v višini 225,00 EUR.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Kot sodelujočo skupino na prireditvi »pustovanje 2016« se v skladu z njihovo ponudbo povabi k sodelovanju skupino korantov Etnografsko društvo Koranti 94.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Člani skupine »klada Sp. Polskava« bodo sodelovali na pustni povorki na Ptuju in Sp. Polskavi, kjer bodo prikazali običaj »klada Sp. Polskava«. Ker imajo sodelujoči določene stroške ob predstavitvi Spodnje Polskave na Ptuju, se jim odobri finančna pomoč v višini 100,00 EUR. Izda se naročilnica za material oz. gostinske storitve.

4. Prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2016«
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Podpiše se pogodba o sodelovanju z glasbenim izvajalcem Dejanom Vunjak& Brendijevih barab za nastop na »spodnjepolskavsko poletje 2016« v nedeljo 7.8.2016.

5. Žegnanje konj 2015
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Društvo Zelena dolina je 26.12.2015 izvedla prireditev »Žegnanje konj na Sp. Polskavi«. V ta namen se društvu nameni dotacija v višini 200,00 EUR.

6. Izdaja soglasja
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Gostišču Vintar se izda soglasje k podaljšanem obratovalnemu času – do 4.00 ure zjutraj, v primeru rezerviranih zaključenih družb.

7. Inventura-odpis
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 8: V okviru inventure je ugotovljeno, da je potrebno odpisati naslednja sredstva:
0000078 Vodovod Pokoše (zaradi predaje le tega v upravljanje Komunali Slov. Bistrica),
0000075 kosilnica huQvarna R152 BBC
0000108 traktor GTH260 TWIN ( odtujen – prijavljeno na policijo)
0000120 športni kontejnar (uničen-vandalizem –prijavljeno na policijo)
0000130 zastava
0000128 zastava.

8.Razno
8.1. Zemljišče Golob Izidor
Občina Slovenska Bistrica je KS Sp. Polskava posredovala v vednost odgovor, ki ga je podala g. Izidor Golobu, glede ureditve mej.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:                                               Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                           Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja