Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 22.05.2019

________________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: https://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 21.06.2019

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 22.05.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Povabljeni k prisotnosti točke 6 dnevnega reda: Kampl Robert, Damjan Remškar in Boštjan Bračič (opravičeno odsoten)

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 6. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«
 7. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 4. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 • Zadeva v vezi K.D. še ni rešena, postopek se nadaljuje
 • Cestno ogledalo na Sp. Polskavi , eno je bilo zamenjano takoj, drugo, ki še ustreza svojemu namenu, bo zamenjano v kratkem
 • Glede na dopise s priloženimi slikami s strani nekaterih krajanov in naknadnih ogledov s strani predstavnikov sveta KS Sp. Polskava, 
  se bo izvedlo nujno čiščenje jarkov, delna krpanja cest, ureditev jaškov
 • Pridobitev soglasja za oglasno desko
 • Zavrnjeni računi najema mrliške vežice

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 • Čiščenje prostorov KS Sp. Polskava se izvaja po pripravljenem urniku za društva
 • Čistilna akcija je bila uspešno izvedena predvsem s pomočjo članov nekaterih društev, sami krajani KS Sp. Polskava se v večini, kljub vabilu, da je okolje skupna vrednota niso odzvali.
 • Opravilo se je generalno čiščenje mrliške vežice s strani članic zadolženih za pokopališko dejavnost, potrebno še prebarvati lesene dele, kar se bo uredilo v jeseni
 • Oglasna deska pri Mercatorju narejena in pritrjena
 • Ogled ceste v naselju »Gmajna ter realizacija le te, v najkrajšem možnem času
 • Opravljen bil sestanek na Pokošah v vezi Mladinskega doma Pokoše. Prisotni Marjan Lašič, Janez Šega, Jelka Drobne, Elza Jurič, Alojz Kapun, Franc Teran in Marko Teskač. S strani predsednika se predstavi nova pogodba o upravljanju podpisana s strani KS Sp. Polskava in Občine Slov. Bistrica. Pregledajo se letni stroški elektrike, ki so se v zadnjih dveh letih bistveno povečali. Potrebno je poiskati vzrok. Prav tako je potrebno podati zahtevek za zvišanje amperske moči. Namen doma je , da ga lahko uporabljajo vsi krajani, prav tako se zniža akontacija za najem doma. Potrebno postaviti oglasno desko.
 • V prostorih KS Sp. Polskava je potrebno popravilo vodovodnih cevi in priklop na kanalizacijo
 • Realizacija meritev parcelnih mej, ki še niso zaključene
 • Pridobitev potrebne dokumentacije pri izvedbi različnih projektov

 

K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

Pregled programa, ki je bil okvirno potrjen na sestanku z društvi KS Sp. Polskava na dan 27.03.2019 in razporeditev del.

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

        07.01 Poziv k oddaji ponudb za izvajanje del  

                   Pregled izvajalcev, ki so se odzvali na povpraševanje

 

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.

Zapisala:                                                                                                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                     Marko Teskač