Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZAPISNIK 23.10.2023


4. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 23.10.2023 s pričetkom ob 19:00 uri

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda 4. seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
4. Pregled in plan dela
5. Razno

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti

Sejo sveta je vodil predsednik Marko Teskač, ki je navzoče člane sveta KS pozdravil. Prisotni so bili: Franc Teran, Sonja Ekart, Vesna Prijol, Miran Gajšt, Božo Gajšt. Neopravičeno odsoten: Nejc Žagar
Gost: g. Danijel Lenošek (od 19:00 do 19:45 ure)

K tč. 2 dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje KS Sp. Polskava

Glede na celoten pregled zapisnika je sprejet

SKLEP:
Zapisnik 3. redne seje KS Sp. Polskava je soglasno potrjen.

K tč. 3 dnevnega reda
Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen.

K tč. 4 dnevnega reda
Pregled in plan dela

• brošura Polskavski utrip v sodelovanju z vsemi društvi uspešno izdana in posredovana v nabiralnike krajanom
• Dograditev javne razsvetljave Pokoše in priklop na električno omrežje
• sanacija po II. fazi kanalizacijskega omrežja v naselju Pokoše: ker se po končanju II. faze kanalizacijskega omrežja niso uredile zadeve v prvotno stanje, smo bili primorani na pobudo krajanov to izvesti sami. Tako smo na določenih delih izvedli zamenjavo poškodovanih cevi, izvedlo se je čiščenje obstoječih in izkop dodatnih jarkov za odvodnjavanje cestišč, na novo so se na določenih odsekih cest izvajale preplastitve z frezanim asfaltom,….
• Spodnjepolskavsko poletja: je bilo na predviden datum odpovedano in se je delna izvedba le tega prestavila na kasnejši datum
• Zahtevek za dostop do informacij javnega značaja za obnovo starega gasilskega doma
• Rešena zadeva z zavarovalnico Croatia zavarovanje v vezi škodnega spisa vezanega na podrto ograjo (avtomobilska nesreča)
• Reševanje ureditve makadamske ceste na Pokošah
• Vložena vloga za izdajo kulturno varstvenih pogojev za ureditev Furekove kleti
• Prodaja parcele Hebar
• Nadaljevanje obnove stari gasilski dom
• Na Mercator poslan dopis za podaljšanje odpiralnega časa
• Zavrnjen pristop k skupnemu javnemu naročilu za zavarovanje nepremičnin
• Prejet zahtevek za priklop MDP na kanalizacijo
• Polnilna postaja: za mesečne stroške za podajo refundacijski zahtevki na občino
• Proračun plan za 2024
• Izdani računi za grobarnine za leto 2023
• Podpisana pogodba za električno energijo za leto 2024
• Zimska služba pogodba sklenjena za zimo 2023/2024
• Potrebno izdati naročilnico za izdelavo novega elaborata

K tč. 5 dnevnega reda
Razno

Na začetku pred drugo točko dnevnega reda, bil na svojo željo prisoten tudi gospod g. Danijel Lenošek , z namenom predstavitve vizije poslovanja v stavbi bivšega podjetja Lip. Kratko obrazložitev nam je posredoval že po mailu.
Predstavljeni dve možni opciji:
 
1. Opcija Zavod , kjer bi bil nastanjeni ljudje pod nadzorom z uradnim statusom ljudje s posebnimi potrebami… ZAVOD ZA POMOČ LJUDEM SPODNJA POLSKAVA – VEEM DA SO…je že registriran kot poslovni subjekt, prav tako je že sprejet akt o ustanovitvi zavoda
 
2. Opcija hostel, kjer bi bili nastanjeni ljudje pomoči potrebni, ki  jim uradno država ne priznava statusa, nastanjeni delavci iz tujine ali pa celo migranti in za kar ima pridobljeno gradbeno dovoljenje
 
 
Člani sveta KS SP. POLSKAVA se dejansko ne strinjamo ne z eno in ne z drugo opcijo, glede na naš kraj, način življenja v njem, bližino ceste pri objektu, ki je šolska pot, bližino vrtca, šole….
Z že naseljenimi prebivalci na način, ki mu zakon to omogoča smo se že sedaj srečevali s problematiko, ki je na koncu imela črni scenarij, saj je enega od nastanjenih v soboto do smrti povozilo. Ko smo g. Lenošek to povedali, je dal krivdo na sodišče, češ da mu ni izdalo odločbe o opravilni nesposobnosti in tako posledično tudi ni poskrbel za 24 urno varstvo. (rekel je tudi da če bi imel zavod se to ne bi zgodilo, ker bi bilo posrbljeno za njega)
Za preminulega je bila večkrat podana prijava na policijo, da ogroža varnost sebe in ostalih na cesti. Prav tako se je preminuli večkrat pojavljaj  na dvorišču krajanov.
In ne znamo si predstavljati, da če ostane na opciji 2 in so vse kapacitete zapolnjene s takšnimi ljudmi (cca 20 stanovalcev), kaj to pomeni za krajane in način življenja v samem kraju v bodoče.
 
Tako da ne prva in ne druga opcija nista sprejemljivi za naš kraj, koliko pa lahko dejansko v skladu z zakoni vplivamo na to, pa žal nismo strokovni usposobljeni v znanju za te zadeve.
Tako, da vsled navedenega se na Občino Slovenska Bistrica pošlje zahtevek za sestanek, da njihove strokovne službe proučijo zadevo in predlagajo najboljšo rešitev. Morda tudi v smeri, da bi se stavba predelala v dom za starostnike.

Seja je bila zaključena ob 21:30 uri.

Zapisala: Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Jasna Senekovič Marko Teskač