Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 23.4.2012

4. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2012 z dne 23.4.2012 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni člani sveta KS: Mom Milan, Skrbiš Milan, Petra Sever, Igor Ritonja

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Tekoče zadeve
3. Razno

1. Člani sveta KS Sp. Polskava pregledajo zapisnik zadnje seje sveta KS z dne 6.3.2012 in ga potrdijo v predlagani obliki.

2. Kabel TV družba za komunikacijske storitve d.o.o., Petrovče je v skladu z dogovorom posredoval vzorec pogodbe o prenosu lastninskih pravic kabelsko razdelilnega sistema Sp. Polskava. Člani sveta KS Sp. Polskava so po pregledu in posvetovanju sprejeli naslednji sklep št. 1: Podjetju Kabel TV se posredujejo na današnji seji sveta KS predlagani popravki in predlogi pogodbe o prenosu lastninske pravice kabelsko razdelilnega sistema Sp. Polskava.

3. Posredovan predlog iz strani KS Sp. Polskava o zamenjavi zemljišč (potok Polskava pri Gorjanc) na Agencijo RS za okolje je po poizvedbah bil prenesen na Ministrstvo za kmetijstvo, kjer so bile ustno pridobljene informacije, da posredovan dopis še ne bo obravnavan v kratkem času.

4. Člani sveta KS Sp. Polskava ugotavljajo, da je cesta skozi vas Sp. Polskava v zelo neprimerno voznem stanju, zaradi gradbenih del primarne kanalizacije. Napake ugotovljene s strani članov sveta KS so naslednje: cesta je zelo poškodovana skozi celotno naselje Sp. Polskava, uničena so pločniki, poškodbe so se pojavile na javni razsvetljavi, uničeni so cestni propusti, odtočni kanali, jarki so zasipani in neurejeni, bankine niso urejene, uničena je tudi cesta proti gradu Frajštajn vključno z jarki, cestne deponije so ostale neurejene. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Zaradi poškodbe cestišča, stale bližnje infrastrukture in drugih poškodb zaradi gradnje primarne kanalizacije v vasi Sp. Polskava, se poda zahteva za rešitev problema. Predlagamo sestanek s predstavniki Občine Slov. Bistrica, Komunale d.o.o., izvajalcem, nadzornikom gradbenih del in člani sveta KS. Na Občino se poda dopis v zvezi s problematiko izgradnje kanlizacije.

5. Člani sveta KS razpolagajo s podatkom, da se ob potok Polskava, pri gozdu, zopet odlagajo odpadne veje, le te se ob višji vodi odplavijo v potok, kar povzroča zastoj vode. Zato prosimo vse krajane in uporabnike zemljišča ob gozdu, da tega v bodoče ne nalagajo več, saj bo potrebno ukrepati.

6. Katja Kordež jev imenu animatorjev svet KS obvestila da bo tudi to leto v času prireditve »spodnjepolskavsko poletje« potekal oratorij in sicer, od 30.7.2012 do 4.8.2012 na župnijskem dvorišču. Hkrati je bila podana prošnja za dva prenosna stranišča, za čas oratorija, ki bi bila postavljena na župnijskem dvorišču in prošnja za vključitev oratorija v oglase. Člani sveta KS so sprejeli sklep št. 3: Oglaševanje oratorija bo enako kot je bilo v preteklem letu, navedba na oglasnih letakih in plakatih, prenosna stranišča bosta v času oratorija nameščena na župnijskem dvorišču.

7. Katja Kordež je v imenu otroškega pevskega zbor Sonček podala prošnjo za dovoljenje organizacije piknika na prostoru za stavbo KS, Člani sveta KS v okviru sklepa št. 4, dajejo dovoljenje za uporabo prostora za stavbo KS. Animatorji so dolžni paziti, da otroci ne bodo nenadzorovano prečkali cesto. Za morebitne poškodbe Krajevna skupnost ne prevzema odgovornosti.

8. Župnik Karel Drofenik je obvestil, da se bodo dne 7.5.2012 predvidoma pričela dela na strehi cerkve sv. Štefana na Sp. Polskavi. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Najemnikom grobov v okolici cerkve se pošlje dopis z obvestilom, da se bodo pričela dela, da naj najemnike zavarujejo grobove in spomenike. Krajevna skupnost Sp. Polskava ne sprejema odgovornosti za morebitne poškodbe.

9. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Na Občino Slov Bistrica se posreduje dopis s prošnjo za refundacijo računa PGD Sp. Polskava za prevoz vode na Pokoše.

10. V letu 2009 so bili izdani sklepi za dotacije društvom Sp. Polskava, kateri niso bili realizirani. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Nerealizirani sklepi iz leta 2009 za dotacije društvom se stornirajo. Sprejme se nov sklep št. 8: Določi se nadomestilo dotacij za leto 2009, ki niso bila realizirana in sicer: MPZ Obrtnik dotacija v višini 800,00 EUR upoštevana tudi prošnja prejeta dne 8.3.2012), Vrtcu »Otona Župančiča« Sp. Polskava dotacija v višini 250,00 EUR, Turističnemu društvu«Kopriva« dotacija v višini 200,00 EUR, Gasilska godba na pihala dotacija v višini 250,00 EUR., Športnemu društvu Sp. Polskava dotacija v višini 100,00 EUR. Višina dotacij se zniža in sorazmerno višini zmanjša približno vsem enako.

11. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 9: Izda se naročilo za dopolnitev projektne dokumentacije za kanalizacijo Pokoše.

12. Predsednik KS seznani svetnike, da se je pridobila lokacijska informacija za zemljišča okoli igrišča, za možnost umestitve športnega objekta (izgradnje slačilnic in klubskega prostora NK Sp. Polskava).

13. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 10: Vsem društvom, ki bodo sodelovali na »Spodnjepolskavskem poletju« bomo donirali finančna sredstva do 100,00 €, za pomoč pri organizaciji, saj zaradi visokih stroškov in izdatkov, ki jih KS ima, več ne zmoremo.

14. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 11: Na delu ceste, kjer so bile zahtevane postavitve cestne ovire – Potočnik, bo poslano izvedensko mnenje o postavitvi zahtevanega predlagatelju v vednost.

Seja je zaključena ob 22.00 uri.

 

Zapisala:                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                              Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja