Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 24.09.2019

__________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: https://www.ks-spodnja-polskava.si

___________________________________________________________________________

Datum: 26.09.2019

 

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 24.09.2019 s pričetkom ob 19.40 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar,

Opravičeno odsotni: Miran Gajšt

 

Gost: ga. Danijela Kovačič (od 19:45 do 20:45 ure)

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 3. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 4. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
 5. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotnih večina članov

 

K tč. 2 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

 Odločba inšpekcijske službe

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

 

 • Pridobljena dovoljenja in soglasja za postavitev merilca hitrosti
 • Pridobljena dovoljenja in soglasja za postavitev otroških igral
 • Urejena cesta v naselju »Gmajna« in del glavne ceste skozi naselje Sp. Polskava
 • Potrebno pridobiti ponudbe za decembrsko okrasitev kraja in izbrati najugodnejšo
 • Že dotrajane oglasne deske se bodo nadomestile z novimi
 • Do konca leta 2019 dobava in montaža otroških igral po izboru najugodnejšega ponudnika
 • Do konca leta 2019 potrebna ureditev čiščenja »grabnov« , navoza peska, obrezovanje drevja in cipres, ureditev betonskega jaška,…

 

K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

 • Pridobljena vsa potrebna dokumentacija v vezi izvedbe Spodnjepolskavskega poletja
 • Prireditev je bila uspešno izvedena s pomočjo vseh društev

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

Na začetku pred drugo točko dnevnega reda,  bila na svojo željo prisotna tudi gospa Danijela Kovačič, v vezi odškodninskega zahtevka, zaradi posega na njeno zemljišče.

 

Seja je bila zaključena ob 22:20 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                                                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                                                                                 Marko Teskač