Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 24.11.2010

3. seje sveta KS, ki je bil dne 24.11.2010, ob 19.00 uri

Prisotni: Milan Mom, Milan Skrbiš, Igor Ritonja, Petra Sever, Miran Gajšt in Monika Kirbiš.
Upravičeno odsoten: Drago Žagar

Ugotovi se, da so pristopili vsi vabljeni, razen podpredsednik Drago Žagar, svoj izostanek opraviči..

Soglasno se potrdita zapisnika s seje 8.11.2010 in 11.11.2010.

Sprejet je sklep glede izdelave spletne strani. Zadolžena za ureditev spletne strani je Petra Sever, cena lahko znaša cca 400 €.

Glede Zbornikov se mora preveriti koliko jih je še ostalo, da bodo šli v prodajo, cena se predlaga na 35 € z DDV. Sprejet je sklep, Zborniki gredo v prodajo po ceni 35 € z DDV.

Soglasno se sprejme sklep, da vodi vsak teden en član sveta KS uradne ure, ki so ob ponedeljkih. Tako vsak član prejme razpored dežurstev za uradne ure.

Predlagano je bilo, da se tistim, ki ne plačujejo najemnine za grobove pošljejo po novem letu opomini, v kolikor po opominu ne bo najemnina plačana bo potrebno izvesti postopek izvršbe.

Skrbiš pove, da je potrebno urediti še glede elektrike – varovalke v mrliški vežici, prav tako bi morali urediti služnost za dostop do vežice z g. Orthaberjem, da bi lahko nemoteno vozili. Pove tudi, da bi se morala urediti tudi še druga pot za dostop do pokopališča.

Predsednik daje pooblastilo Skrbišu, da lahko v imenu KS vodi pogovore z g. župnikom za ureditev statusa starega dela pokopališča.

Sprejet je tudi sklep, da se nabavijo čestitke za poslovne partnerje KS.

Na naslov KS je prišel dopis z dne 16.11.2010 v zvezi s cesto na Gmajni, da bi postala cesta kot javno dobro, gre za cesto na parc. št. 1336/168, k.o. Sp. Polskava. Soglasno je bil sprejet sklep, da postane cest na parc. št. 1336/168, k.o. Sp. Polskava kot javno dobro. V zvezi s podanim predlogom s strani občine v zvezi s statusom ceste in glede na predlog za delni izbris kategorizirane poti št. 940971 Sp. Polskava – Kobale preko parc. št. 1390/1, 1390/2, 1389/2, k.o. Sp. Polskava se sprejme sklep, da se status ceste ne spreminja in se z izbrisom ne strinjamo.

Predlagano je bilo, da se do konca leta postavi vizija za 4 letno obdobje glede delovanja KS Sp. Polskava, kajti le tako se bodo lahko uresničili cilji in naloge, ki so nujno potrebni za razvoj in izgled KS Sp. Polskava.

Novi člani sveta v KS želijo, da se do naslednje seje nekoga zaveže, da poišče sklepe, ki v prejšnjem 4 letnem mandatu niso bili realizirani, da se pregledajo in ugotovijo zakaj jih ni bilo možno realizirati. Tako se določi, da bo te sklepe do naslednje seje pripravil g. Skrbiš.

Soglasno je bil sprejet sklep, da se v letu 2011 organizira Polskavsko poletje. Povedano je bilo, da je potrebno poiskati nekaj sponzorjev za ta dogodek. Strmeti je potrebno k temu, da bo narejena najkasneje do 15.7.2011 tudi kanalizacija v centru Polskave, da se bo lahko začelo pripravljati in izvesti Polskavsko poletje.

Podani so bili tudi predlogi glede članov v NO KS Sp. Polskava, to so: Breda Štern, Matjaž Brumec, Vili Krajnc, Cvetka Babič, Irma Selinšek, Mirko Rec. Pridobiti je potrebno tudi soglasja predlaganih članov, če želijo to funkcijo prevzeti. Predlagati bo potrebno tudi ime za občinski NO.

Ponovno je bil podan predlog, da je potrebno sklicati sestanek in ustanoviti vaški odbor na Pokošah. Tako je bil sprejet soglasno sklep, da se to izvede v mesecu januarju 2011.

Predsedniku KS Momu daje svet KS pooblastilo, da uredi in nadaljuje pogovore z vsemi, ki so kakorkoli povezani z zemljiščem v lasti Pohištva Polskava. Ga. Kirbiš pove, da ni bilo smiselno prijaviti projekt za postavitev večnamenske dvorane na razpis v okviru programa Razvoja podeželja, če bi občina zagotovila sofinancerski delež.

Predsednik predstavi problematiko glede drugega mosta, ki je potreben obnove na Pokošah (eden je že saniran) in se hkrati zaveže, da bo uredil vse potrebno za njegovo obnovo.

Na vprašanje g. Skrbiša kdaj bo narejen in obnovljen most na Gmajni, mu odgovori predsednik, da mu je bilo to sporočeno, da bodo dela zaključena do 1.5.2011. G. Gajšt pove, da se morajo tudi urediti pločniki pri Gmajni (ob glavni cesti).

Podan je predlog, da bi se na našo občino poslala pobuda za skupno zavarovanje v vseh KS za javne poti s pločniki. Soglasno je bil sprejet sklep, da se to čimprej pošlje ta pobuda na občino.

Glede pluženja pove g. Gajšt, da se ponudbe zbirajo do 7.12.2010. Vabilo k oddaji ponudb se objavi na oglasni deski takoj po končanem današnjem sestanku.

Iz občine je prišlo obvestilo, da je potrebno določiti podpisnike v naši KS. Soglasno je bil sprejet sklep, da so ti podpisniki g. Mom, g. Žagar in g. Skrbiš, potrebna sta dva podpisnika.

Podan je tudi predlog, da se naslovi na Mercator Slovenija dopis glede odprtja in poslovanja trgovine na Sp. Polskavi (odpiralni čas v nedeljo). Sprejme se soglasno sklep, da se to realizira in pošlje v mesecu decembru.

Naslednji sestanek se skliče za 6.12.2010 ob 18. uri v prostorih KS Sp. Polskava, kjer bo predstavljeno s strani naše občine glede ureditve kanalizacije.

Naslednji sestanek KS se skliče za 8.12.2010 ob 18.30 uri, na katerega bo povabljen tudi župan naše občine in vsi predsedniki društev, ki delujejo pod okriljem KS Sp. Polskava.

Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.

Zapisala:                                                                                                                      Predsednik KS SP:
Petra Sever                                                                                                                  Milan Mom
 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja