Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 25.08.2021

Datum: 25.08.2021

 

Zapisnik 14. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 25.08.2021 s pričetkom ob 19:30 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
 5. Plan dela
 6. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotna večina članov

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 13. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

 K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 14. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled dela, pošte ter ostalih dopisov

 • S strani krajanov Tadej L. in Evgen V. prejeli obvestila o delih na njihovih parcelah
 • Prejeli smo vsa potrebna soglasja za javno razsvetljavo v naselju Gmajna
 • Pridobljen predračun za zamenjavo stavbnega pohištva starega gasilskega doma
 • Krajevne ceste v večini že urejene in posipane z »frezancem«
 • Pločnik pri novem gasilskem domu je dokončan

  

K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 Javna razsvetljava v naselju Gmajna je dokončana

 • Obnova Marijinega kipa s strani Kulturnega zavoda Slov. Bistrica
 • Do konca leta še preplastiti preostanek cestnih površin
 • Glede na obvestilo povpraševanja na oglasni deski in spletni strani KS Sp. Polskava za izvedbo zimske službe smo prejeli samo eno ponudbo. Pogodba je bila podpisana z izvajalcem Matjaž Rojko s.p..
 • Potrebno urediti živo mejo na pokopališču
 • Poskušati urediti možnosti plačevanja letne najemnine za grobove za več let skupaj, v že obstoječem informacijskem sistemu

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 kakšne so možnosti finančno in časovno projekta obnovitve stavbe krajevne skupnosti

 • ureditev pločnika Sele pri Polskavi od table Sp. Polskava do »viadkuta«
 • obnova drevoreda divjih kostanjev ob potoku
 • gleda na vlogo, ki smo jo prejeli s strani PGD Sp. Polskava za finančno pomoč pri obnovi starega gasilskega doma, se le ta  soglasno potrdi

 

      Seja je bila zaključena ob 21:30 uri.

 

                Zapisala:                                                                                                                                                       Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

                Jasna Senekovič                                                                                                                                           Marko Teskač