Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 27.03.2019

______________________________________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

_______________________________uradna spletna stran: https://www.ks-spodnja-polskava.si____________

Datum: 05.04.2019

 

Zapisnik 4 .redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 27.03.2019 s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
  3. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
  4. Pregled pošte ter ostalih dopisov
  5. Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče
  6. Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp.Polskavi«
  7. Čiščenje prostorov v KS
  8. Čistilna akcija
  9. Razno

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje KS Sp. Polskava

 Ker pripomb na zapisnik 3. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

   

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte ter ostalih dopisov

Pregled mesečne pošte, prispelih računov – ni posebnosti.

Člane se seznani, da je bil na občini Slov. Bistrica sklican sestanek vseh KS, kjer so bili predsedniki in predstavniki seznanjeni,

da je potrebno za kakršnekoli investicije v krajevni skupnosti nad 1000,00 evrov pridobiti s posebno izpolnjenim obrazcem

potrditev s strani občine Slov. Bistrica, šele po pridobitvi le tega, se lahko potrdijo ponudbe.

 

K tč. 5 dnevnega reda

Pregled opravljenih del in razporeditev le teh v bodoče

Trenutno se opravljajo samo nujna vzdrževalna dela, morebitnih investicij ni.

Potrebno je v najkrajšem možnem času pokrpati luknje na cestišču.

Zaključujejo se postopki ureditve odmer parcelnih mej.

Dogovorjeno je bilo, da je od vseh krajanov potrebno kakršnekoli predloge, zahteve, pritožbe,…

pridobiti pisno (ali preko elektronske pošte, navadne pošte, v primeru osebnega obiska v času uradnih ur v prostorih KS Sp. Polskava,

je potrebno krajanko/krajana opozoriti, da poda pisni dopis.)

Zadolžena za pokopališki red mora vsem pristojnim pogrebnim službam poslati dopis v vezi izmenjave podatkov.

 

 K tč. 6 dnevnega reda

Prireditev »SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE 2019« na Sp. Polskavi«

Program celotnega Spodnjepolskavskega poletja se bo sestavil v povezavi z vsemi društvi. Saj se le na takšen način lahko ugotovijo in

odpravijo vse pomanjkljivosti, ter naredijo izboljšave pri sami pripravi in poteku programa.

 Vsi prisotni se strnjajo z navedenim.

  

K tč. 7 dnevnega reda

Čiščenje prostorov v KS

Ker je potrebno v prostorih vzdrževati red in čistočo, se vsa društva, ki koristijo prostore v KS Sp. Polskava na skupnem sestanku vpraša

ali se strinjajo z predlogom, da se naredi letni urnik in se za vsak mesec zapiše društvo, ki bo v tistem mesecu zadolženo za čiščenje prostorov KS Sp. Polskava.

Vsi prisotni se strnjajo z navedenim.

 

K tč. 8 dnevnega reda

Čistilna akcija

Tudi v letošnjem letu v Občini Slovenska Bistrica organizirajo akcijo čiščenja javnih površin pod skupnim naslovom akcije »Očistimo svoj kraj«.

V akcijo bodo vključene  krajevne skupnosti, šole in vrtci, ki bodo v sodelovanju z društvi, drugimi ustanovami in organizacijami, očistili okolje na svojih območjih.

Organizirano čiščenje okolja ima tudi veliko sporočilno moč in poziv k še večjemu ozaveščanju ljudi v smislu ohranjanje našega bivalnega in življenjskega prostora.

Akcija bo v posameznih krajih potekala 05. aprila 2019 (šole, vrtci) in 06. aprila 2019  (krajevne skupnosti, društva, itd.), predvidoma od 9.00 do 13.00 ure.

Zaradi odsotnosti večine članov se sprejme da se v KS Sp.Polskava čistilna akcija izvrši 13.4.2019, o čemer se bo obvestilo društva in krajane.

Predlog soglasno sprejet.

 

K tč. 9 dnevnega reda

Razno

          9.1. Pregled zaključnega računa 2018

 

                   Zaključni račun bil soglasno potrjen.

 

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.

 

 

Zapisala:                                                                   Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                     Marko Teskač