Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 27.11.2014

 

2. seja sveta KS Sp. Polskava z dne 27.11.2014 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

 

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, mag. Monika Kirbiš Rojs, Boštjan Bračič, Dominika Verlak, Petra Sever

 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov pretekle seje

2. Plan dela 2015 (proračun 2015)

3. Plan prireditev 2015 (krajevni praznik…)

4. Prednovoletno srečanje z društvi

5. Prometna ureditev vasi in signalizacija (prehodi za pešce, varna pot v šolo…) ter javna

razsvetljava

6. Predlog članov nadzornega odbora

7. Potrditev podpisnikov

8. Razno (uradne ure, novoletne voščilnice, Romihova priznanja, Modrijani…)  

 

1. Potrditev zapisnikov pretekle seje

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik konstitutivne seje članov sveta KS Sp. Polskava in zapisnik sveta KS z dne 29.10.2014.

Člani sveta KS potrdijo oba zapisnika v predlagani obliki. Sklepi so bili realizirani.

 

2. Plan dela 2015 (proračun 2015)

Predsednica sveta KS Sp. Polskava je člane sveta seznanila z oblikovanjem proračuna Krajevne skupnosti Sp. Polskava za leto 2015. Prihodki in odhodki se bistveno ne bodo spremenili v primerjavi z letošnjim letom. Vrednost na prihodkovni in odhodkovni strani znaša 53.000,00 EUR. Ključne spremembe v primerjavi z letošnjim letom bodo: za 10% se zmanjšajo prihodki za investicije (velja za vse KS); določena sredstva se bodo namenila za delavca (preko javnih del), ki bo opravljal redna komunalna dela v KS Sp. Polskava; stroški »vodovoda Pokoše« se bodo bistveno znižali (predvidena predaja vodovoda Komunali Slov. Bistrica oz. izstavitev računov fizičnim osebam – uporabnikom); nabava računalnika; sejnine članov KS (vsi člani se bodo sejninam odpovedali in jih namenili za društva Sp. Polskave).

 

3. Plan prireditev 2015 in določitev krajevnega praznika

Društva KS Sp. Polskava se pozove, da predložijo plan dela za leto 2015.

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Določi se krajevni praznik KS Sp. Polskava, in sicer: »Prva nedelja v avgustu je praznik krajevne skupnosti Spodnja Polskava«.

 

4. Prednovoletno srečanje z društvi

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Organizira se prednovoletni sestanek s predsedniki društev Sp. Polskava.

 

5. Prometna ureditev vasi in signalizacija ter javna razsvetljava

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Pridobijo se projektni predlogi ter predračuni izvedbe za prehode za pešce z ustrezno signalizacijo, na lokacijah: »križišče pri Cedru«, pri kostanjih v centru vasi in na gmajni.

Člani sveta ugotavljajo, da je cesta »črna pot« po jesenskih opravilih na sosednjih njivah zmanjšana. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: Izvede se meritev ceste.

Izvedba javne razsvetljave: potrebna je urgenca zaradi neurejene razsvetljave na že podane dopisi Komunali in občini. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 5: Poda se predlog za izvedbo dodatne javne razsvetljave na lokacijah: gmajna, Pokoše.

 

6. Predlog članov nadzornega odbora

Člani sveta KS Sp. Polskava so zbrali predloge za člane nadzornega odbora krajevne skupnosti Spodnja Polskava. Na naslednji seji sveta KS Sp. Polskava, se po pridobitvi soglasij predlaganih kandidatov, ti potrdijo.

 

7. Potrditev podpisnikov

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 6: Določijo se podpisniki Krajevne skupnosti Sp. Polskava. Podpisniki se podpisujejo ločeno.

Prvi podpisnik je mag. Monika Kirbiš Rojs, namestnika pa Petra Sever in Milan Mom.

 

8. Razno

8.1. Kanalizacija

– Krajanka Simona Krebs je podala dopis v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega priključka za objekt na parceli številka 1402/1 k.o. Sp. Polskava.

Lastnik parcele je podpisal služnostno pravico za izgradnjo kanalizacijskega priključka. Ker ima lastnik parcele izgrajeno kanalizacijo z druge strani, kjer pa nima urejene služnosti, z dopisom prosi za njeno ureditev.

– Krajanka Jana Voršič, Sp. Polskava 109 je podala dopis, s katerim seznanja člane sveta KS s poškodbo fasade, ki ga je storilo podjetje Nivo d.o.o, ob izgradnji primerne kanalizacije. Ob izgradnji je bil odstranjen tudi mejnik, prosi za posredovanje pri rešitvi problema. Dopis se preda v reševanje Občini Slov. Bistrica.

8.2. Vrtec

Pri vrtcu je potrebno urediti leseno podkonstrukcijo, saj otroci iz vrtca motijo reden pouk kadar koristijo asfaltno igrišče ob šoli.

8.3. Uradne ure

Uradne ure ostanejo v ustaljeni obliki, in sicer vsak ponedeljek od 17.00 do 18.00 ure, dežurstvo po seznamu.

8.4. Romihovo priznanje

Zbirajo se predlogi za Romihovo priznanje.

8.5. Novoletna okrasitev

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 7: Središče vasi – pri Marijinem kipu – se okrasi s smreko z razsvetljavo.

8.6. Dotacija

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 8: Turističnemu društvu Zelena dolina se nameni dotacija v višini 200,00 EUR za namen izvedbe prireditev: »srečanje konjenikov« in »žegnanje konj«.

8.7. Prireditev Spodnjepolskavsko poletje 2015

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 9: Kot glavni ansambel za nedeljo 2.8.2015 se potrdi rezervacija (iz leta 2013) ansambla Modrijani.

8.8. Dotacija – košnja trave na pokopališču

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 10: Nogometnemu društvu Sp. Polskava se dodeli dotacija v višini 890,00 EUR ( košnja trave na pokopališču 2014).

8.9. Cesta Šoba-Šabec

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 11: Za cesto Šoba-Šabec svet KS podaja soglasje za prenos v javno dobro. Soglasje se pošlje na občino Slov. Bistrica.

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

 

Zapisala:                                                       Predsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                    mag. Monika Kirbiš Rojs

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja